NR21

Current Issue No. 22 (3/2016)

Articles

Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe. Efficiency and investment risk in the years 2012-2014 (Pracownicze programy emerytalne a fundusze emerytalne w Europie Środkowej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne w latach 2012-2014) Tomasz Brzęczek, Maciej Szczepankiewicz

Household saving rate including life insurance premiums and consumer confidence index in selected Eastern European countries (Stopa oszczędności gospodarstw domowych z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie na życie i indeks zaufania klientów w wybranych krajach Europy Wschodniej) Lyubov Klapkiv

The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland (Kierunki rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce) Tomasz Jedynak

Elastyczne rozwiązania w systemach emerytalnych państw członkowskich UE w kierunku wydłużania aktywności zawodowej (Flexible solutions in the EU Member States’ pension systems aiming at prolongation of professional activity) Kamila Bielawska

Koncepcje zmian systemu emerytalnego w latach 1999-2015 w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce (Concepts of Pension system changes in the years 1999-2015 in the framework of demographic situation in Poland) Karolina Matyjaszczyk

Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – wybrane modele (Access to justice in Poland – selected models) Szymon Szmak

Przedawnienie nietypowego roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń (Limitation period of an unusual subrogation claim of an insurance institution) Łukasz Mazurczak

Warunki nabycia przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego (Requirements necessary to obtain by an employee the right to sickness allowance from the sickness insurance) Anna Napiórkowska

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2016 r. III PZP 9/15, OSNAPiUS 2016 nr 8, poz. 100 (Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 27 January 2016, III PZP 9/15, OSNAPiUS (8)2016, item 100) Grzegorz Wolak

Conference proceedings and information

Sprawozdanie z XXVI Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego „Obowiązek ubezpieczenia społecznego”, Złoty Potok, 15-16 września 2016 r. (Proceedings of the 26th Scientific Conference of the Polish Association for Social Insurance “Social security obligation” Złoty Potok, 15-16 September 2016) Katarzyna Mołas


MNiSW