NR21
Nr 23 (1/2017)

Articles / Artykuły i rozprawy

Protection for pension scheme members in times of financial crisis: looking beyond national competencies (Ochrona uczestników planów emerytalnych w czasach kryzysu finansowego: analiza kompetencji ponadnarodowych) James Kolaczkowski

Removing the legal impediments to offering lifetime annuities in U.S. pension plans (Eliminacja przeszkód natury prawnej w kwestii renty dożywotniej oferowanej w ramach planów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych) Jonathan Barry Forman

Identification of the priority instruments affecting regulations on the development of insurance in the framework of international requirements (Identyfikacja priorytetowych instrumentów wpływających na skutki regulacyjne w zakresie rozwoju ubezpieczeń w świetle wymogów międzynarodowych) Ryszard Pukała, Natalia Vnukova, Svitlana Achkasova

Wzorcowe ogólne warunki ubezpieczeń jako instrument wspierania rynku ubezpieczeń środowiskowych (Standard general insurance conditions as an instrument supporting environmental liability insurance market) Malwina Lemkowska

Analiza porównawcza ubezpieczenia od ciężkich chorób w ofercie ubezpieczycieli krajowych (Comparative analysis of critical illness insurance in the offer of domestic insurers) Dorota Michalak

Ubezpieczenia wzajemne w sektorze rolnym (Mutual insurance in agriculture) Józefina Król

Review article / Artykuł recenzyjny

Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, „Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 2016 (Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, „Risk management in occupational Pension schemes. Institutional, fiscal – economic and demographic determinants”, Polish Economic Society, Poznań 2016) Edyta Marcinkiewicz

MNiSW