NR21

Current Issue No. 21 (2/2016)

Articles

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań (Research on communication of insurance companies with the environment) Filip Przydróżny

Sprzedaż przez internet ubezpieczeń działu II w Polsce (Internet sales of non-life insurance in Poland) Artur Gąsiorkiewicz

Rodzaj systemu eksperckiego a wartość rynkowa pozostałości w likwidacji szkody całkowitej z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (Analysis of the economic dimension influence of the applied expert system on the market value of remains - case study of total damage eliminated from the civil liability insurance policy of the vehicle owner) Wojciech Lewicki

Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć na wysokość składek w ubezpieczeniach na życie(Influence of interdict on gender differentiation of insurance premium rates on premium rates in life insurance) Agata Sadowska

Ewolucja i struktura systemu emerytalnego w Szwecji a konstrukcja zabezpieczenia emerytalnego w Polsce (Evolution and structure of pension system in Sweden and framework of the retirement security in Poland) Łukasz Szwedo

Analiza pojęcia częściowej niezdolności do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym i propozycje de lege ferenda (Analysis of the notion of partial disability to work in Polish common pension system and proposals de lege ferenda) Joanna Ceglarska-Jóźwiak

Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność (Proposal of amendments to the regulations of the social security law) Jolanta Ewa Drzewiecka

Book review

Jan Turek, „Czynności klauzulowe” (Enforcement proceedings), Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (Dariusz Fuchs)

Conference proceedings and information

Proceedings of the 7th National Scientific Conference "The labor market and insurance in the era of innovation", Olsztyn, 6–7 September 2016 (Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Krzysztof Nyklewicz)

Proceedings of the International Scientific Conference „Security, responsibility and property of pensions”, Sopot, 8–9 September 2016 (Kamila Bielawska)

Proceedings of the 11th National Scientific Conference "Actuarial issues - theory and practice", Wrocław, 19–21 September 2016 (Agnieszka Marciuniuk)

MNiSW