Wnioski skierowane przez Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy posiada możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu wyeliminowanie występujących w  orzecznictwie sądowym rozbieżności.  Podstawy prawne tej kompetencji określone są w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240 poz. 2052 z późn. zm.). 

 

Wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie pokrywania z ubezpieczenia OC rolnika, szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym

Wniosek Rzecznika Finansowego

Uchwała SN

 

 

 


WNIOSKI SKIEROWANE PRZEZ RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH DO SĄDU NAJWYŻSZEGO W LATACH 1995-2015

 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zwrotu kosztów leczenia poniesionych w prywatnej służbie zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c.

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zadośćuczynień z art. 448 k.c. za zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez nieustalonego sprawcę


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w wykładni art. 433 k.c. w zakresie szkód polegających na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (części oryginalne czy części alternatywne)

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (amortyzacja wartości części)


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie najmu pojazdu zastępczego


Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Odpowiedzialność współposiadaczy, w tym małżonków, w szkodach osobowych

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


VAT

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN


Szkoda całkowita

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Odpowiedzialność współmałżonków w szkodach osobowych

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Środki karne w ramach ubezpieczenia OC

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Amortyzacja części, części alternatywne (zamienniki)

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Postanowienie SN


Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu w sytuacji, gdy, własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub stanowi własność leasingodawcy
 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych

Uchwała SN



Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT