Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję naukową: Kredyty „walutowe” – teoria i orzecznictwo

Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję naukową poświęconą tematyce kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Wydarzenie w formule online rozpocznie się 9 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00. 

Przedmiotem rozważań Rzecznika Finansowego jest materia kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Tematyka to zagadnienia związane z pytaniami, które mają być przedmiotem rozstrzygnięcia pełnego składu Izby Cywilnej w sprawie III CZP 11/21 – wyjaśnia dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy. – Wśród referatów największym zainteresowaniem cieszy się problematyka wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z nieważnej umowy kredytowej przysługuje jakieś roszczenie o wynagrodzenie – dodaje dr hab. Jakub Szczerbowski, prof. ucz., dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Rzecznika Finansowego.

Posłuchaj rozmowy z dyr. Jakubem Szczerbowskim w Studiu Rzecznika Finansowego:

Udział w konferencji potwierdzili reprezentanci środowiska akademickiego oraz praktycy prawa. Program konferencji dostępny jest tutaj (PROGRAM KONFERENCJI).

Termin konferencji został dobrany tak, aby wysłuchać środowiska akademickiego i praktyków prawa przed przekazaniem stanowiska Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego. Obecnie Rzecznik Finansowy pracuje nad przeglądem stanowisk, a szczególny nacisk kładzie na skutki proponowanych rozstrzygnięć dla systemu prawnego.

Konferencja ma charakter otwarty. Chętnych zapraszamy do udziału za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do konferencji

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJmM2RiM2UtYWJhMi00MzE3LTliZTUtZTZjMzY5Yjk0ZThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238fd0749-b0f3-43df-8463-d81b37eabdd8%22%2c%22Oid%22%3a%22855066be-1615-42e6-86c4-948d7466523e%22%7d