Aegon szykuje rynkową rewolucję

Aegon nadal  oczekuje na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na  połączenie zakupionych przez  siebie towarzystw emerytalnych PTE Skarbiec-Emerytura SA  oraz  PTE Ergo- Hestia SA . Michał Biedzki, prezes zarządu ubezpieczyciela powiedział „Pulsowi Biznesu” (Nr z 18.01.2008 r.), iż ma  nadzieję na otrzymanie zgody KNF  w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy i zakończenie fuzji do końca 2008 r. Biedzki zdradził,  że Aegon szykuje małą rewolucję, jeśli chodzi o zdobywanie klientów na rynku emerytalnym.  Zdaniem Biedzkiego, obecnie rynek ten jest popsuty, bo agenci w pogoni za prowizją przenoszą klientów z jednego do drugiego OFE. Dlatego Aegon nie zamierza  płacić agentom prowizji na początku, lecz ma być  ona rozłożona na 10 lat. W rezultacie,  agent dostanie więcej, ale pod warunkiem,  że klient, którego przyprowadził,  też zwiąże się na długo z OFE.  Biedzki deklaruje, że Aegon zależy na tym, by agent opiekował się klientem, a nie tylko koncentrował na podpisaniu z nim umowy. Według gazety, towarzystwo to, które do tej pory koncentrowało się na zamożnych klientach, otwiera się teraz na tych z chudszymi portfelami.

Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn

60-letni mężczyźni urodzeni przed 1949 r. i  z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę - zakłada przygotowany przez resort pracy projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zdaniem „Gazety Ubezpieczeniowej” ( www.gu.com.pl ) z  18.01.2008 r., zmiana ta to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W październiku 2007 r. TK uznał brak takiej regulacji za niezgodny z konstytucją i zobowiązał do wydania w ciągu roku stosownej ustawy. Trybunał stwierdził, że do momentu przyjęcia nowej ustawy, będzie obowiązywało obecne prawo. "Oznacza to, że do chwili uchwalenia nowelizacji ZUS nie będzie pozytywnie rozpatrywał wniosków o wcześniejszą emeryturę. Szacunkowa liczba mężczyzn, którzy skorzystaliby z takiego rozwiązania wynosi ok. 85 tys." - informuje ministerstwo pracy. Projekt ministerialny  zakłada też możliwość odebrania świadczenia, do którego prawo zostało nabyte w wyniku przestępstwa; wydłuża okres, w jakim można domagać się od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek i proponuje nowy sposób szacowania przyszłej emerytury – pisze gazeta.
Projekt ma trafić pod obrady rządu 22 stycznia br.  i - jeśli nie będzie uwag - zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Wówczas Sejm mógłby się zająć tym projektem na posiedzeniu zaplanowanym na 6-8 lutego br..

Składki na fundusz emerytalny i fundusz rentowy są nierozerwalne

Emeryci i renciści, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, muszą opłacać składki na ubezpieczenie rentowe. Takie jest oficjalne stanowisko ministra pracy i polityki społecznej przedstawione Rzecznikowi Praw Obywatelskich (RPO) w odpowiedzi na jego wątpliwości – informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 16.01.2008 r.). Wątpliwości RPO wywołał  fakt, że 372 tys. osób pobierających emeryturę, a równocześnie pracujących musi – obok podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (potrącanych odrębnie z każdego tytułu) – płacić również składki na ubezpieczenie społeczne od swojego wynagrodzenia. Obejmują one ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Opłacanie składki emerytalnej uprawnia do ewentualnego przeliczenia świadczenia. Ubezpieczenie wypadkowe daje prawo do odszkodowania w razie wypadku, a chorobowe – do zasiłku chorobowego. Tymczasem składka rentowa właściwie nic nie daje, ponieważ emeryt nie stanie się już rencistą. Zdaniem gazety, na razie nic jednak nie wskazuje na to, by sytuacja się zmieniła. Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) pracownicy podlegają bowiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym bez względu na rodzaj umowy, czyli bez względu na to, czy są zatrudnieni na czas określony, nieokreślony, czy na okres próbny. Nie ma tu znaczenia także wymiar czasu pracy;  z obowiązku tego nie zwalnia praca wykonywana na podstawie umowy w dwóch lub więcej zakładach. Zdaniem resortu pracy  - podkreśla „Rzeczpospolita” -  sugerowane zwolnienie niektórych pracowników, w tym wypadku emerytów, z tego obowiązku spowodowałoby nieuzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń. Składki na fundusz emerytalny i fundusz rentowy są bowiem nierozerwalne;  z funduszu rentowego są finansowane – oprócz rent z tytułu niezdolności do pracy – także renty rodzinne, przysługujące uprawnionym członkom rodziny w razie śmierci emeryta lub rencisty, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, przysługujący emerytowi po ukończeniu 75 lat lub wcześniej, w razie uznania za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, zasiłek pogrzebowy, przysługujący w razie śmierci ubezpieczonego emeryta i rencisty lub członka jego rodziny. Z funduszu rentowego finansowane są także wypłaty emerytur przyznawanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osobom, które nie mają okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Niespłacone wierzytelności utrudnią fuzję towarzystw emerytalnych ?

Połączenie  dwóch należących do Aegonu towarzystw emerytalnych może być trudne z powodu niespłaconych wierzytelności  – twierdzi „Gazeta Prawna”(Nr z  18.01.2008 r.) . PTE Skarbiec jest winien niemałą kwotę Ryszardowi Jachowi, swojemu byłemu wiceprezesowi. Dług powstał na początku bieżącej dekady, a obecnie  z odsetkami przekroczył już 1,5 mln zł. Ryszard Jach wniósł do sądu sprawę o zapłatę wynagrodzenia. Po siedmiu latach sporu, w październiku 2007 r., Sąd Okręgowy w Warszawie stanął po jego stronie i nakazał wypłatę wynagrodzenia z odsetkami. Skarbiec złożył jednak apelację. Oddzielne zarządzanie majątkiem połączonych spółek będzie trwać aż do dnia zabezpieczenia roszczeń wierzyciela. Jeśli dojdzie do połączenia towarzystw emerytalnych Skarbiec - Emerytura i przejmującego - Aegon, powstanie piąty pod względem wartości aktywów podmiot (ponad 6 mld zł) i szósty pod względem liczby klientów (800 tys. osób). Zgodę na fuzję wydał już UOKiK. Potrzebna jest jeszcze aprobata Komisji Nadzoru Finansowego - pisze dziennik. Według Katarzyny Bieli  z KNF, obecnie trwa analiza wniosku . - Oba towarzystwa powinny przekonać KNF, że fuzja będzie korzystna dla ich klientów - mówi Biela. Prawnicy zaś twierdzą, że niespłacona wierzytelność nie jest przeszkodą w połączeniu obu towarzystw.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT