Aktywa OFE na poziomie 241 mld zł

Otwarte  fundusze  emerytalne mają na kontach  ponad 241 mld zł - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 05.07.2012 r.),  powołując się na Analizy Online. Tylko w czerwcu br.  aktywa OFE wzrosły o ponad 8 mld zł (3,5 proc.). Zdaniem analityków,  był to pierwszy miesiąc wzrostu aktywów funduszy , po spadkach wartości w kwietniu i maju br. Jak zauważa "GU", w całym pierwszym półroczu 2012 roku wartość aktywów wzrosła o około 16 mld zł.
„Na wzrost aktywów w ostatnim miesiącu miały wpływ dwa czynniki. Pierwszym i zarazem najważniejszym z nich był dodatni wynik z zarządzania, który powiększył wartość drugofilarowych środków średnio o ponad 3 proc".  Pozytywnie na poziom aktywów OFE w czerwcu r. wpłynął  także dopływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (0,75 mld zł) . W czerwcu aktywa wszystkich otwartych funduszy emerytalnych zwiększyły swoją wartość przynajmniej o 3 proc. Największy wzrost  odnotował  (3,8 proc.)  Allianz Polska OFE.

SN:  świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym, lecz prywatnym

Zbierane latami świadectwa pracy mogą nie wystarczyć, aby dostać emeryturę z ZUS - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.07.2012 r.). Sąd Najwyższy ostatnio  uznał je za dokumenty prywatne, wymagające dodatkowego potwierdzenia. Zaś informacje w nich zawarte mogą zostać zakwestionowane przez ZUS - pisze dziennik. W opinii Jacka Dziekana, rzecznika prasowego ZUS, "zakład ma prawo do kontrolowania świadectw pracy dostarczanych przez ubezpieczonych ubiegających się o renty lub emerytury. I korzysta z takiej możliwości, oczywiście w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym". Oznacza to, że wówczas zainteresowany sam musi znaleźć inne dowody potwierdzające dane ze świadectwa pracy. Warto jednak pamiętać - podkreśla "DGP" - że do 1980 r. przedsiębiorstwa mogły niszczyć dokumentację płacową po 12 latach. Zaś  po 1989 r. firmy czasami pozbywały się dokumentacji osobowej, wywożąc ją na wysypiska.  W opinii ekspertów, "z powodu zastrzeżeń ZUS czy sądów co do wiarygodności świadectw wiele osób może mieć problemy z uzyskaniem prawa do emerytury. Wówczas jedynym sposobem na potwierdzenie prawdziwości dokumentów są zeznania świadków". Pod warunkiem że takie osoby żyją i mogą potwierdzić wersję ubezpieczonego- twierdzi "DGP". I dodaje, powołując się na archiwistów,  że  ZUS do tej pory "najczęściej kwestionował składane dokumenty będące podstawą do ubiegania się o świadczenie ze względu na błędy związane ze sposobem ich wystawienia. Podważano ich wiarygodność z powodu nierówno odbitej pieczątki lub braku pieczątki imiennej osoby wystawiającej dokument (mimo że np. przez pewien czas ta druga nie była konieczna)". Teraz zaś  "SN uznał wprost, że świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym, lecz prywatnym. A to obniża jego wiarygodność".

Ustawa o reformie emerytalnej mundurowych podpisana. Policjanci, żołnierze i strażacy będą musieli pracować o 10 lat dłużej

Bronisław Komorowski, Prezydent RP  podpisał ustawę o reformie emerytalnej mundurowych - donosi "Gazeta  Wyborcza"(Nr z 04.07.2012 r.). Według dziennika, związkowcy do ostatka próbowali nakłonić prezydenta, aby ustawy nie podpisywał, ale nie przekonali go. Ustawa wejdzie w życie od stycznia 2013 r.
Najważniejsze zmiany obejmą tylko nowo wstępujących do służby od 1 stycznia 2013 r. Obecni policjanci nie muszą się ich obawiać, zachowają wymienione wyżej przywileje.
Reforma zakład wydłużenie służby do 25 lat (10 lat dłużej niż dziś). Mundurowi aby przejść na emeryturę będą też musieli skończyć 55 lat. "Do stażu emerytalnego będą zaliczane nie tylko lata służby, ale też okresy pozbawienia wolności, zawieszenia w czynnościach służbowych. Ale jest warunek! Policjant (ale też np. żołnierz czy strażak) musi zostać uniewinniony albo postępowanie karne umorzone" - pisze "Wyborcza".
Prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) ma ok. 130 tys. osób. Policja,  funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, UOP i Służby Więziennej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT