Apel KNF do bankowców: najpierw negocjacje, potem ewentualne wypowiedzenie umowy kredytowej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  apeluje  do banków o negocjacje z kredytobiorcami w trudnej sytuacji - donosi "Parkiet"(Nr z 11.03.2016 r.). Kredytodawca, podejmując działania w celu wyegzekwowania spłaty długu, kiedy dłużnik spóźnia   się  ze spłatą zobowiązania, ”nie powinien mechanicznie podejmować działań, zmierzających do wypowiedzenia umowy kredytu" - napisał Andrzej Jakubiak, szef KNF w piśmie do prezesów banków i SKOK-ów.  Jakubiak stwierdza  w nim, iż  "kredytodawca winien na wniosek kredytobiorcy przeanalizować jego sytuację i wspólnie z nim poszukiwać możliwych do zaakceptowania rozwiązań problemu zadłużenia, umożliwiających kontynuowanie stosunku umownego i spłatę zobowiązania kredytowego przez dłużnika" - podaje gazeta. Szef nadzoru przypomina bankowcom - pisze "P" - iż  zgodnie z prawem  bankowym, "w przypadku opóźnienia ze spłatą zobowiązania kredytodawca wzywa kredytobiorcę do uregulowania zaległości w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych (...) klient w ciągu tych 14 może wystąpić o restrukturyzację zadłużenia". Jeśli zaś bank odrzuci  wniosek  o restrukturyzację, powinien  go przekazać wnioskodawcy  "bez zbędnej zwłoki, pisemne i szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację". Przewodniczący KNF ponadto instruuje bankowców, iż   jeśli pojawią się "symptomy kłopotów kredytobiorcy, kredytodawca powinien z własnej inicjatywy podejmować z nim rozmowy, ewentualnie wykorzystując instytucje mediacji" - podkreśla gazeta.

Koszt kredytu w reklamie ma być przedstawiony w sposób jednoznaczny i zrozumiały

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,  zrzeszająca  ponad 70 firm z siedmiu sektorów rynku finansowego, została sygnatariuszem „Dobrych praktyk w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego" - informuje "Parkiet"(Nr z 14.03.2016 r.). Dokument wypracowany  w ramach współpracy Związku Banków Polskich (ZBB), Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz  Związku Firm Pożyczkowych (ZFP)  ma charakter rekomendacyjny.  Przedstawia sposób prezentacji treści pouczenia prawnego - pisze dziennik -  zawiera ogólne wytyczne dla tworzenia materiałów reklamowych oraz  precyzyjnie określa, jak powinna wyglądać reklama produktu kredytowego w zależności od nośnika, aby była zrozumiała i przejrzysta dla odbiorców. Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. (w art. 7) nakazuje bowiem kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu podawanie danych dotyczących kosztu kredytu w sposób "jednoznaczny, zrozumiały i widoczny".
Gazeta podkreśla, iż  dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego mogą stanowić punkt odniesienia dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK)  w ocenie aktywności reklamowej przedsiębiorstw finansowych.
Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP deklaruje zaś,  iż chciałby, aby  dokument stał się "pożytecznym narzędziem" nie tylko dla kredytodawców, a także dla UOKiK w jego "działaniach kontrolnych dotyczących różnych przekazów reklamowych na rynku finansowym", a więc aby  pomagał  w eliminowaniu z tego rynku podmiotów uciekających się do nieuczciwej konkurencji.
Prace nad dokumentem zasad dobrych praktyk zostały zainicjowane w marcu 2015 r. Sygnatariuszami dokumentu są trzy organizacje samorządu finansowego:  ZBP, KPF i ZFP, a także Provident Polska.

KNF: Ustawa frankowa może zagrozić stabilności polskiego systemu finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego  (KNF) wyraziła opinię do przesłanego jej 15 stycznia  br. prezydenckiego  projektu ustawy "o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki"  - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.03.2016 r.).  Zdaniem nadzoru,  wprowadzenie ustawy frankowej może prowadzić do kryzysu finansowego, którego skutki  mogą "nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy" - pisze gazeta. Ponadto,  "obciążenie banków w następstwie restrukturyzacji kredytów/pożyczek objętych projektem ustawy w zależności od wariantu i scenariusza tworzy wysoki koszt dla banków" - podkreśla KNF. Według Komisji, obciążenia te   są wysokie i w zależności od jednego z czterech scenariuszy wynoszą: 56,2 mld zł, 67,2 mld zł, 44,6 mld zł lub 66,9 mld zł - podaje dziennik. 
Zdaniem  nadzoru, "przyjęta przez autorów projektu koncepcja prowadzi do silnego uprzywilejowania większości kredytobiorców walutowych z lat 2007-2008", tak iż beneficjentami korzyści restrukturyzacji będą "klienci, którzy zaciągnęli kredyty w CHF w latach 2007-2008". Natomiast, w opinii KNF,  "największe koszty z tytułu restrukturyzacji poniosą te banki, które aktywnie udzielały kredytów w CHF w latach 2007-2008, lub które nabyły inne banki posiadające portfele kredytowe z dużą liczbą mieszkaniowych kredytów walutowych udzielonych w latach 2007-2008" -  podaje "DGP".

Powstanie Polski Fundusz Rozwoju  nadzorujący m.in. KUKE, PKO BP czy  BGK

Rząd przyjął  projekt noweli o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, związany z powołaniem Polskiego Funduszu Rozwoju  - donosi "Parkiet"(Nr z 15.03.2016 r.), powołując się  na Jerzego Kwiecińskiego, wiceszefa  Ministerstwa Rozwoju . Według niego,  pod nadzór resortu ma  trafić  m.in. KUKE, PAIiIZ i PKO BP. Przy czym Ministerstwo Rozwoju będzie prowadził  nadzór nad BGK  w uzgodnieniu  z  Ministerstwem  Finansów - informuje gazeta.  Polski Fundusz Rozwoju ma powstać jeszcze w tym roku - pisze dziennik,  Zgodnie z założeniami mają się w nim znaleźć, oprócz  KUKE, PAIiIZ i PKO BP  także inne państwowe agencje i instytucje finansowe, w tym m.in. BGK,  PARP czy  ARP. Według wiceministra Kwiecińskiego,  trwają rozmowy resortu z MSP o podziale Agencji Rozwoju Przemysłu na część restrukturyzacyjną i innowacyjną, jak i negocjacje z  Ministerstwem Finansów nt. BGK. "Dla nas ważne jest funkcjonowanie BGK jako banku rozwoju. On ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego nowego systemu wspierania rozwoju kraju" - podkreśla Kwieciński w "P".  Z kolei zdaniem Leszka Skiby, wiceszefa  MF,  kwestia udziału BGK w Polskim Funduszu Rozwoju jest analizowana. "Bank ten wykonuje pewne zadania, które mają charakter finansowy związany z obsługą finansów publicznych. (...) Resort deponuje środki finansowe w BGK i NBP. Do tego dochodzi kwestia związana z konsolidacją finansów publicznych, rachunki BGK funkcjonują tak, że część instytucji publicznych ma obowiązek deponowania tam pieniędzy" - tłumaczy wiceminister Skiba.

Lepsza  sytuacja  kapitałowa  banków w  Polsce

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika,  że  sektor bankowy w Polsce w styczniu 2016 r.  zarobił  1,175 mld zł netto, czyli o 11,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015  r. - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 14.03.2016 r.). Dziennik podaje, iż  natomiast  poprawił się wynik odsetkowy,   stanowiący dwie trzecie przychodów z działalności bankowej). I tak,  w styczniu  br. wzrósł on o 2,7 proc., do 3,09 mld zł.  Z kolei spadł jednak  o 8 proc., wynik prowizyjny banków  i kształtował się  na poziomie  0,98 mld zł - pisze gazeta. Wynik na działalności bankowej skurczył się o 9 proc., do 4,5 mld zł, zaś  koszty działalności banków spadły o 8,3 proc., do 2,25 mld zł.  Wynik  z działalności operacyjnej zmniejszył się zaś  o 11,4 proc.  do 1,46 mld zł.  - informuje "Rz" za danymi KNF.  Gazeta prognozuje, iż  kolejne miesiące mogą  być  jeszcze gorsze pod względem wyników, ponieważ  wprowadzony podatek bankowy "zabierze bankom około. jedną  trzecią ich zysków".
W opinii dziennika, wzmacnia się jednak  sytuacja kapitałowa banków w Polsce. Na koniec grudnia ub. r.  łączny współczynnik kapitałowy sektora wyniósł 16,32 proc.  (wobec 14,69 proc. rok wcześniej), zaś  współczynnik kapitału Tier 1 osiągnął poziom  14,99 proc. (wobec 13,44 proc. rok wcześniej).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT