BGK udzieli finansowego wsparcia kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego w trudnej sytuacji finansowej

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona realizowana na podstawie ustawy z 9  października 2015 r.  o wsparciu kredytobiorców ( większość przepisów weszła w życie 19 lutego br.), znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.05.2016 r.). Ustawa reguluje zasady przyznawania pomocy kredytobiorcom kredytów mieszkaniowych (osobom fizycznym) w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc z ww. ustawy realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a jej źródłem finansowania jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Według dziennika, nie można jednak uzyskać pomocy, jeżeli utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na pomoc z ustawy nie można też liczyć, jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana. Ponadto,  wsparcie nie może być przyznane, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie, kredytobiorca  jest   właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;  posiada inne spółdzielcze czy  lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub prawo do domu jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego budowanego w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków czy   jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  - informuje "DGP".
Pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK  kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Kwota pomocy w złotych wynosi  równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym,  że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł. Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek - informuje dziennik .Jeśli kredyt jest spłacany w walucie obcej,  BGK  przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu.  BGK zawiera z bankiem umowę w sprawie realizacji ustawy;  wstrzymuje  wypłaty m.in. w przypadku utraty statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu; zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu czy wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia.

Wartość   kredytów  frankowych  sięga  163,2 mld zł

Według  najnowszych  danych  Biura Informacji Kredytowej  (BIK),  na koniec marca 2016 r.  kwota wszystkich kredytów w szwajcarskiej walucie sięgnęła 163,2 mld zł -  donosi "Rzeczpospolita" (Nr  z  25.05.2016 r.).  Przy  czym  wartość czynnych kredytów mieszkaniowych (saldo do spłaty) we frankach wyniosła 136,8 mld zł. Dziennik podaje za  BIK,  że "w całej grupie frankowiczów  232 tys. osób – ma tylko kredyt mieszkaniowy w tej walucie, a 675 tys. osób – ma zarówno kredyt mieszkaniowy we franku jak i inne kredyty". Ponadto, z danych BIK  wynika, iż około 96,6 proc. (877 tys.) osób  terminowo spłacało swój kredyt we frankach, natomiast  blisko  3,4 proc. posiadaczy kredytu frankowego spóźniało się z terminową spłatą. Na koniec  marca br.   było 534,9 tys. czynnych kredytów we frankach, a łączna liczba osób posiadających takie kredyty sięgała już  907,6 tys. (duża część umów jest zawarta  przez dwie osoby, przede wszystkim przez małżeństwa). W tej grupie jest 454,3 tys. kobiet oraz 453,3 tys. mężczyzn. W  tym  0,6 proc. osób z ogółu kredytobiorców frankowych ma 10 i więcej czynnych kredytów  - pisze gazeta.

Bank Pekao SA   dementuje informacje o sprzedaży spółki przez  UniCredit

Włoska grupa finansowa  UniCredit nie zamierza  sprzedawać Banku Pekao SA - podaje "Rzeczpospolita" (Nr  z  23.05.2016 r.),  powołując się na Katarzynę Karpiuk, rzecznika prasowego Banku Pekao. Według gazety,   jest to komentarz władz polskiej spółki  na  informację  agencji  Bloomberga,  iż  władze  UniCredit, głównego akcjonariusza  Banku Pekao SA (do Włochów należy kontrolny pakiet  Pekao SA - 50,1 proc.),planują przegląd swoich aktywów w Polsce i Turcji, w rezultacie czego  może być podjęta  decyzja o sprzedaży udziałów w bankach kontrolowanych przez  Włochów.  "Zgodnie z tym, co podkreślaliśmy już w przeszłości, według naszej wiedzy Grupa UniCredit nie zamierza sprzedawać akcji Banku Pekao, który jest największą  i najbardziej dochodową inwestycją Grupy w Europie Środkowej" - poinformowała  K. Karpiuk.
Dziennik pisze, iż  w opinii Krzysztofa Pietraszkiewicza,  prezesa  Związku Banków Polskich (ZBP),  "w całej Europie następują ostatnio zmiany właścicielskie w sektorze bankowym. (...) jest to następstwo tego, że w Unii Europejskiej dużo wydano na restrukturyzację banków w okresie kryzysu, w związku z czym rządy, powodowane sytuacją budżetową, żądają od swoich banków wywiązania się z tego, żeby spłacić niektóre zobowiązania".  Prezes Pietraszkiewicz uważa, iż  sprzedaż  przez UniCredit udziałów w Pekao SA byłaby "niełatwą decyzją", ponieważ  jest to  jeden z podmiotów "najlepiej zarządzanych w całej grupie, najbardziej efektywny i o bardzo uznanej pozycji rynkowej (...) w tej części Europy" .

Większe  kompetencje BFG

Sektor bankowy jest stabilny - twierdzi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 23.05.2016 r.)   Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, doradca prezydenta RP i jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Prezes Sokal  przyznaje  w gazecie, iż  jest   zwolennikiem  samoistnych działań banków, które "powinny porozumiewać się z klientami i pozwalać im na przewalutowanie kredytów".  W ocenie szefa BFG, uchwalona ostatnio przez  Sejm  nowa ustawa  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym nałożyła na tę instytucję   "jako organ odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie procesów przymusowej restrukturyzacji podmiotów finansowych" ważne kompetencje w zakresie przeprowadzania "resolution" (dyrektywa BRRD  o przymusowej restrukturyzacji banków). BFG po  uzyskaniu informacji z KNF, że "instytucja kredytowa lub firma inwestycyjna znajduje się w stanie niewypłacalności albo bezpośrednio zagraża jej niewypłacalność", będzie  oceniać, czy "istnieją przesłanki wynikające z interesu publicznego, aby nie dopuścić do upadłości tego podmiotu". Jeśli BFG uzna,  że dany podmiot jest istotny systemowo lub istnieje inne uzasadnienie do udzielenia pomocy publicznej, będzie  "przeprowadzać restrukturyzację instytucji za pomocą wybranych, wskazanych w ustawie (i dyrektywie) narzędzi" - oświadczył w rozmowie z "DGP" prezes Sokal.  
Dotychczas BFG pełnił zasadniczo dwie funkcje: wypłacał środki gwarantowane i prowadził działalność wspierającą   procesy  restrukturyzacyjne w sytuacji przejęcia banków czy SKOK-ów - przypomina dziennik. W ocenie "DGP", w  "poprzednich latach nie występowały sytuacje, w których BFG byłby zobligowany do wypełnienia którejkolwiek z tych funkcji. Większa aktywność BFG w tych obszarach była wymagana w ostatnich dwóch latach w odniesieniu do SKOK-ów i – w przypadku wypłaty środków gwarantowanych – wobec jednego banku spółdzielczego".

Wkrótce nowe regulacje dla spółek z rynku kapitałowego


Jak informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 18.05.2016 r.), giełdowe spółki czekają duże zmiany. Zacznie bowiem  obowiązywać m.in. nakaz tworzenia przez nie komitetów audytu - pisze dziennik, powołując się na dyskusję  o zmianach w przepisach, która odbyła się  w trakcie konferencji „Komitety audytu i rady nadzorcze 2016 r."  na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Stanie się tak  wskutek  implementacji  przepisów unijnych, które istotnie zmieniają regulacje, dotyczące obszaru zadań i odpowiedzialności członków organów spółek publicznych. Zdaniem Dariusza Tenderendy, członka  zarządu DM Navigator, "wkrótce w spółkach notowanych na GPW zacznie obowiązywać nakaz tworzenia komitetów audytu. Będzie to wynik zmian ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie". Ustawa nałoży na  spółki oraz na członków ich zarządów i rad nadzorczych  nałożone dodatkowe obowiązki oraz  sankcje - podkreśla "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT