Będą wyższe limity dla inwestycji zagranicznych OFE

W Radzie  Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF) przy Ministerstwie Finansów trwają prace nad zwiększeniem limitów inwestycyjnych OFE. Wstępne plany przewidywały stopniowe zwiększanie limitów – donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 22.09.2008 r.). Tymczasem Komisja Europejska ostatnio wezwała Polskę do zniesienia ograniczeń inwestycyjnych dla OFE, uznając, że obecnie stosowany 5 proc. limit narusza unijną zasadę swobody przepływu .  Tymczasem – pisze gazeta - zarządzający OFE tłumaczą, że na przeszkodzie inwestycji zagranicznych, stoją również ograniczenia prawne, które przy okazji podnoszenia limitów trzeba by zlikwidować. Chodzi m.in. o wymóg posiadania ratingów przez firmy, których akcje OFE chciałyby kupić.
Zdaniem Piotra  Dudzińskiego, dyrektora departamentu sprzedaży instytucjonalnej w DI BRE Banku, rozszerzenie możliwości inwestycyjnych OFE nie spowoduje  znaczącego  spadku  udziału funduszy emerytalnych w obrotach na warszawskiej giełdzie.

PTE - mimo bessy na GPW – zarobiły więcej

Załamanie koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  wywarło negatywny wpływ na wycenę aktywów OFE. Na koniec czerwca br. aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 136,4 mld zł, co oznacza spadek 1,4 proc. w skali roku – podaje „Parkiet" (Nr z 20.08.2008 r.)..
Przychody PTE wynikające z zarządzania OFE wyniosły 951,0 mln zł (wzrost o 15,5 proc.), zaś wynik techniczny PTE za zarządzanie funduszami emerytalnymi wzrósł w skali roku o 23,0 proc., co wynikało przede wszystkim ze wzrostu liczby członków OFE i partycypacji w dodatkowo napływających z tego tytułu składkach. Łącznie towarzystwa uzyskały 498,9 mln zł zysku brutto (wzrost o 23,6 proc.), a zysk netto 403,7 mln zł (wzrost o 72,6 mln zł).
Według dziennika, na koniec czerwca 2008 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego przez ZUS figurowało 13,5 mln członków OFE,  o  6,2  proc.  więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei wzrost liczby ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń przyczyniły się do zwiększenia   ok. 1,7 mld zł w ciągu roku składek do OFE. Jednak utrzymująca się od prawie roku słaba koniunktura na rynku, aprecjacja złotego, duży udział papierów wartościowych o stałej stopie procentowej, przyczyniły się do znacznego obniżenia  trzyletniej ważonej stopy zwrotu z inwestycji OFE, zarówno w ujęciu przeciętnym (o 22,176 pkt proc.) jak i maksymalnie osiągniętej (spadek o 25,974 pkt proc.), a w rezultacie - także wymaganej minimalnej (o 11,088 pkt proc).  Wszystkie fundusze jednak wykazały stopę zwrotu wyższą od wymaganej.

A.Wiktorow: bez nowej teorii ubezpieczeń społecznych

Nie próbujmy tworzyć nowej teorii ubezpieczeń społecznych, włączając w nią konieczność dziedziczenia środków lub zwrotu wpłaconych składek – postuluje w „Rzeczpospolitej” (Nr z 22.09.2008 r.) Aleksandra Wiktorow, były wieloletni  prezes ZUS. W jej opinii, w  naszym systemie ubezpieczenia społecznego nie było i nie ma emerytur małżeńskich, a każdy ze współmałżonków ma swoją emeryturę obliczoną na podstawie własnych zarobków i własnego stażu pracy. Również w innych państwach w powszechnych systemach emerytalnych zależnych od zarobków, tworzonych i administrowanych przez instytucje publiczne, emerytury małżeńskie nie występują.  W systemach emerytalnych o takim charakterze jak polski – zauważa Wiktorow -  wypłata emerytury uzależniona jest od pracy, czyli wymaga opłacenia składki w okresie aktywności zawodowej i zależy od wysokości wcześniejszych zarobków oraz liczby przepracowanych lat , a emerytura zawsze jest odrębna dla męża i żony. Tak jest m.in. w Niemczech, we Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i USA (jeśli tylko wymienić największe kraje). Według byłej prezes ZUS, w niektórych państwach, zwłaszcza anglosaskich i skandynawskich, emerytura bazowa, powszechna,  jest wypłacana w jednakowej kwocie każdemu uprawnionemu (tzw. flat rate). Może być indywidualna albo dla pary. Emerytura dla pary jest niższa niż suma dwóch emerytur indywidualnych, gdyż uważa się, że koszty utrzymania w gospodarstwie domowym dwuosobowym są, w przeliczeniu na osobę, niższe niż w jednoosobowym. Po rozwodzie lub śmierci jednej z osób tworzących parę druga zaczyna dostawać emeryturę indywidualną. Czasami takie emerytury są finansowane z budżetu (Finlandia, Norwegia, Australia) i przysługują wszystkim mieszkańcom danego kraju, jeśli żyją w nim określoną liczbę lat. Nie ma natomiast możliwości indywidualnego skalkulowania emerytury małżeńskiej, uwzględniając dla każdej pary jej indywidualne specyficzne cechy.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT