Coraz mniej oszczędzających w IKE

Według Komisji Nadzoru Finansowego, w pierwszym półroczu 2013 r. przybyło 2,6 tys. IKE. I tak, liczba prowadzonych kont wyniosła na koniec lipca br. 816,3 tys. podczas gdy na koniec grudnia 2012 r. Polacy mieli założonych 813,7 tys. IKE - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.09.2013 r.). Gazeta podkreśla, iż jest to nadal mniej prowadzonych kont niż na koniec czerwca 2012 r, kiedy otwartych rachunków było 823 tys. Przy tym,  ze wzrostem liczby kont nie idzie w parze ilość tych, na które Polacy dokonują wpłat. W ub.r. 258 tys. osób dokonało wpłat  na IKE (przeciętnie po 2,6 tys. zł, przy limicie ponad 10 tys. zł), gdy  w pierwszym półroczu br. było tylko 211,5 tys. kont aktywnych, zaś średnia wpłacona kwota wyniosła 2,1 tyś zł, a więc  o 500 zł więcej niż w analogicznym okresie rok temu - podaje dziennik. "Rz" przypomina, iż tegoroczny limit wpłat wynosi ponad 11 tyś zł, czyli trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Według gazety, Polacy trzymają na IKE 3,78 mld zł, czyli o 280 mln zł więcej niż na koniec ub.r. i 670 mln więcej niż w czerwcu 2012 r. Najwięcej pieniędzy ulokowano w towarzystwach ubezpieczeń – 1,4 mld zł.

SEG: przyjęcie wariantu "dobrowolności" OFE  czy tzw. wariantu obligacyjnego,  może spowodować łamanie praw akcjonariuszy mniejszościowych spółek


Z analizy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG)wynika, że po wprowadzeniu proponowanego przez rząd wariantu dobrowolności udziału w OFE, w 72 spółkach giełdowych zaangażowanie Skarbu Państwa wynosić może powyżej 25 proc., co spowoduje zmiany w ich funkcjonowaniu -pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 29.08.2013 r.). Natomiast jeżeli rząd zdecyduje się na wdrożenie "wariantu obligacyjnego" (przejęcie przez państwo aktywów OFE ulokowanych w obligacjach skarbowych), okaże się dość szybko, że razem ze zniknięciem z portfeli OFE obligacji skarbowych pojawi się duży problem braku dywersyfikacji ryzyka z uwagi na bardzo niską podaż instrumentów o poziomie ryzyka zbliżonym do obligacji skarbowych. A to prowadzi do bardzo dużej zmienności wyceny aktywów OFE - podkreśla gazeta. Dziennik ostrzega, iż już "przy pierwszym poważnym załamaniu na giełdzie, OFE z powodu niskich wycen aktywów zostaną zlikwidowane". W opinii Mirosława Kachniewskiego, prezesa SEG, "wariant ten w długim okresie oznacza nic innego jak doprowadzenie do likwidacji OFE".  Według "Rz", Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) przeanalizowało także konsekwencje  wprowadzenia "dobrowolności" przyszłych emerytów odnośnie członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych". Analiza wariantu "dobrowolności" została przeprowadzona przy założeniu, że 100 proc. przyszłych emerytów wybierze ZUS.I tak, z  analizy SEG wynika, że w przypadku 72 spółek o wartości około 320 mld zł zaangażowanie Skarbu Państwa po przejęciu aktywów OFE wynosić będzie powyżej 25 proc. (w 60 spośród nich obecnie Skarb Państwa nie jest istotnym akcjonariuszem), zaś w przypadku 36 z tych spółek SP stanie się największym akcjonariuszem, w przypadku kolejnych 24 SP będzie dużym akcjonariuszem, dysponującym wsparciem władzy legislacyjnej i wykonawczej; w odniesieniu do 12 spółek będzie to oznaczać powrót do Skarbu Państwa - informuje dziennik.

IGTE przeciwna przyjęciu  „Przeglądu systemu emerytalnego"


Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych apeluje do Rady Ministrów o nieprzyjmowanie „Przeglądu systemu emerytalnego" opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów - donosi "Parkiet" (Nr z 30.08.2013 r.). Według gazety, IGTE postuluje natomiast powołanie zespołu ekspertów, który wypracuje kompromisowe rozwiązanie zmian w systemie emerytalnym. W opinii  IGTE, „punktem wyjścia do prac zespołu powinny być rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące reformy kapitałowego systemu ubezpieczeń społecznych, które w naszej ocenie zawierają taki właśnie kompromis". A  przede wszystkim należy zreformować cały system emerytalny w sposób, który zwiększy bezpieczeństwo finansów publicznych - twierdzi dziennik.  IGTE stoi na stanowisku, iż  "zmiany instytucjonalne powinny zmierzać do obniżenia kosztów funkcjonowania ZUS, KRUS, OFE i elementów III filaru" - pisze "P". I tak, koszty ZUS można znacznie zmniejszyć, przekazując urzędom skarbowym zadanie zbierania składek, zaś  ZUS zajmowałby się jedynie wypłatą świadczeń. " Zmniejszenie zakresu regulacji oraz wzrost konkurencji na rynku OFE powinien doprowadzić do dalszego obniżenia kosztów ich funkcjonowania - uważa IGTE. Zdaniem izby, IGTE  trzeba wprowadzić rozwiązania podnoszące konkurencyjność i efektywność OFE poprzez ustalenie zewnętrznego benchmarku i uzależnienie opłaty za zarządzanie od wyników OFE, a  zniesienia obecnie obowiązującego mechanizmu minimalnej stopy rentowności liczonej w odniesieniu do średniej rentowności wszystkich OFE - pisze gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT