Credit Agricole: za 48 lat lepsze wyniki daje subkonto w ZUS niż wybór OFE

Bank Credit Agricole szacuje, iż  za 48 lat państwowa emerytura może być o 800 zł wyższa niż ta z funduszu emerytalnego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.04.2014 r.) . Jak wyjaśnia gazeta,  ekonomiści banku przygotowali dla "DGP" symulację emerytury, jaką otrzyma osoba, którą pójdzie w przyszłym roku do pracy i pozostanie zatrudniona do 2062 r. ; a  która  uwzględnia  różnice między inwestowaniem w OFE i w ZUS. Według dziennika, z symulacji wynika, iż  po pierwsze, " subkonto w ZUS daje wyższą stopę zwrotu i wyższą emeryturę", a po  drugie, " emerytury będą relatywnie niskie". Emerytura wypracowana w OFE jest bowiem pod koniec okresu oszczędzania od 4 do 6 pkt proc. niższa od emerytury z subkonta w ZUS. I dopiero przy założeniu, że realna stopa zwrotu OFE będzie wyższa o 3,1 pkt proc. od tempa wzrostu PKB, OFE zrównuje się z waloryzacją subkonta w ZUS - podaje gazeta.
Symulację wykonano w cenach z 2015 r. bez uwzględnienia inflacji, biorąc pod uwagę realny wzrost PKB i wzrost płac. I tak,  okazuje się, że osoba zarabiająca przeciętne wynagrodzenie przez całą pracę zawodową dostanie w 2062  r. "emeryturę wartą od 4900 zł do niemal 5700 zł w zależności od tego, czy jej składka trafi do OFE, czy do ZUS. Z kolei najniższa emerytura w 2062 r. będzie nawet o 2800 zł niższa od przeciętnej. A najwyższa będzie aż o ponad 5,5 tys. większa od przeciętnej" - podaje "DGP" . Jednak sytuacja  zmienia się  w  odniesieniu  do ówczesnych pensji (stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej pensji, wynosi w symulacji Credit Agricole od 40 do 47 proc., podczas gdy dziś jest znacznie wyższa i wynosi ponad 60 proc.)
Symulacja dotyczy  osób, które zaczną pracę w 2015 r. i będą pracowały i odprowadzały składki w nieprzerwany sposób do roku 2062; główną niewiadomą dla symulacji jest tempo wzrostu PKB po 2020 r.  Ekonomiści założyli, że najwyższe PKB będzie w 2015 r. i wyniesie 4 proc. Później będzie się stopniowo obniżać do 3 proc w 2020 r., 1,4 proc. PKB w 2030 r. i 1 proc. w 2037.

Jaka  emerytura  z  KRUS ?

Coraz więcej osób ma wątpliwości dotyczące prawa do doliczenia do okresów ubezpieczeniowych  lat sprzed 1990 r.  - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.04.2014 r.).  Według KRUS,  podstawą od zakończenia aktywności zawodowej jest art. 19 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. poz. 1403 ze zm.), a więc "prawo do uzyskania takiego świadczenia ma osoba, która ukończyła wymagany wiek emerytalny dla danego rocznika oraz ma na swoim koncie co najmniej 25 lat ubezpieczeniowych" - podaje dziennik. Zaś  do takiego stażu zalicza się okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990, a także  lata prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy na nim, po ukończeniu 16. roku życia. "Praca ta musiała być jednak wykonywana przed 1 stycznia 1983 r." - podkreśla "DGP". Natomiast  "nie zalicza się jej do stażu emerytalnego, jeżeli została zaliczona do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów (np. w systemie powszechnym)" . Ponadto,  wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresu pracy i podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz od kwot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990 - podaje dziennik. I  zauważa,  ze  w dużo gorszej sytuacji są osoby, które liczyły na otrzymanie emerytury na podstawie wielkości sprzedanych plonów. Zdaniem KRUS,  "od średniej rocznej wartości sprzedanych produktów rolnych uzależniona była wysokość tylko tych świadczeń emerytalno-rentowych, które były przyznawane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1991 r.", tj. ustawy z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin,  która straciła moc od 1 stycznia 1983 r., oraz ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, a  która przestała obowiązywać od 1 stycznia 1991 r.- informuje "DGP".
Wypłata emerytury rolniczej przyznanej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników może być wstrzymana w razie zbiegu uprawnień do tego świadczenia z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego.

Powstał projekt dyrektywy UE w sprawie dodatkowych uprawnień emerytalnych 


Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy odnośnie dodatkowych uprawnień emerytalnych - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 21.04.2014 r.).
Według propozycji nowej regulacji,   maksymalnie po trzech latach nabędziemy prawa do świadczeń emerytalnych z uzupełniających programów. Ponadto, dyrektywa  ma zapewnić - pisze gazeta -  że "prawa m. in. do emerytur pracowniczych będą gwarantowane po ograniczonym okresie czasu oraz zostaną zachowane, gdy pracownik przeniesie się do innego kraju członkowskiego". Projekt dyrektywy przewiduje także "ustalenie maksymalnego okresu nabywania uprawnień na poziomie 3 lat i możliwym dla pracowników nie później niż do 21. roku życia. Co ważne państwa będą musiały zapewnić taki sam poziom wartości dla aktywnych członków i innych". Opcjami są zaś:  zabezpieczenie wartości nominalnej, dostosowanie wartości zgodnie ze wzrostem dla aktywnych członków lub oferowanie indeksacji zgodnie ze wzrostem płac i inflacji - informuje dziennik.
Zdaniem unijnego  komisarz do spraw społecznych,  "istotnym jest, aby pracownicy nie byli karani za to, że przenoszą się między granicami państw członkowskich".
Jak podkreśla 'Rzeczpospolita",  dyrektywa będzie miała wpływ na politykę emerytalną wielu  państw UE.  Dyrektywa czeka na formalne zatwierdzenie przez Radę Ministrów.

MF  w OFE pozostanie około  20 proc. ubezpieczonych

Ministerstwo Finansów spodziewa się, że w ramach tegorocznego "okienka transferowego" około 20 proc. ubezpieczonych zdecyduje się pozostać w OFE - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 22.04.2014 r.), powołując  się na wiceminister finansów Izabelę  Leszczynę. Wiceminister Leszczyna  powiedziała PAP, iż resort finansów  spodziewa się, że "około  20 proc. ubezpieczonych zdecyduje się pozostać w OFE. Nie należy jednak wyciągać wniosków na podstawie danych za pierwsze 2 tygodnie, bo one nie będą reprezentatywne dla całego okienka, tzn. czterech miesięcy" - pisze dziennik. Jak przypomina gazeta, decyzję o pozostaniu w OFE można podjąć wyłącznie w okresie tzw. "okienek transferowych", z których pierwsze  rozpoczęło się 1 kwietnia br. i będzie trwać do 31 lipca 2014 r. Natomiast decyzję tę będzie można zmienić w okresie od kwietnia do lipca w 2016 r., kolejne "okienka" będą co cztery lata. Jeśli ubezpieczony nie złoży deklaracji o pozostaniu w OFE, jego składka będzie automatycznie, począwszy od składki za lipiec, ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.
"PB" podkreśla, iż  w ustawie o OFE rząd założył, że połowa ubezpieczonych zdecyduje się pozostać w funduszach emerytalnych.
W opinii Izabeli Leszczyny,  większa liczby deklaracji odnośnie pozostania w funduszach emerytalnych będzie składana w lipcu. Dlaczego ? "Moim zdaniem Polacy - tradycyjnie - będą odkładali składanie deklaracji o pozostaniu w OFE na ostatnią chwilę; więcej osób zdecyduje o tym, gdy będzie bliżej daty granicznej dla złożenia wniosku, czyli 31 lipca" - powiedziała wiceszefowa MF.

MPIPS: niekonstytucyjność OFE to  dług publiczny powyżej 55 proc. PKB

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)  uważa, że gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał  zmiany w OFE za niekonstytucyjne, to w tym roku dług publiczny przekroczyłyby 55 proc. PKB, czyli tzw. drugi próg ostrożnościowy - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 22.04.2014 r.). Jak przypomina gazeta, z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności zapisów ustawy ws. OFE zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Bronisław Komorowski, a także Konfederacja Lewiatan. Z kolei Prezes TK  zwrócił się w lutym br.  z prośbą do prezesa Rady Ministrów o informację dotyczącą kosztów dla budżetu ewentualnego wyroku, stwierdzającego niekonstytucyjność zapisów ustawy o zmianach w OFE - pisze dziennik.
Zdaniem MPiPS, "ewentualne stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP reformy emerytalnej z 2013 roku spowodowałoby, że już w 2014 roku (...) dług publiczny (...) przekroczyłyby próg ostrożnościowy 55 proc. PKB" - donosi "PB" za  opublikowanym  dokumentem  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Prezesa TK.
Przekroczenie drugiego progu to konieczność wprowadzenia drastycznych oszczędności budżetowych, co - jak podkreśliło MPiPS - zaszkodziłoby wzrostowi gospodarczemu. Po przekroczeniu w 2014 r. progu 55 proc. konieczne byłoby m.in.: przyjęcie na rok 2016 ustawy budżetowej bez deficytu.
Z szacunków resortu pracy wynika zaś, że niekonstytucyjność ustawy spowoduje wzrost państwowego długu publicznego (metodologia polska) o 152,3 mld zł na koniec 2014 r. (8,8 proc. PKB) oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (metodologia UE) o 164,0 mld zł (9,5 proc. PKB). Wpłynęłoby to również na wzrost kosztów obsługi długu publicznego (w 2014 r. byłoby to 0,5 mld zł, ale 2015 już 6,8 mld  czyli 0,4 PKB) - twierdzi "Puls Biznesu".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT