Dane do uzyskania emerytury e-mailem do państw członkowskich UE

Resort pracy, ZUS i NFZ będą informować inne kraje UE o ubezpieczonych uprawnionych do otrzymywania świadczeń. Informacje będą przesyłane  drogą elektroniczną np. dane o polskim stażu ubezpieczeniowym osoby, która tam ubiega się o emeryturę. Taki system ma działać w całej Unii Europejskiej do 1 maja 2014 roku - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 17.05.2012 r.). Dziennik przypomina, iż wszystkie państwa członkowskie UE  zobowiązane zostały przez prawo unijne do włączenia się do systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Według Elżbiety Rożek, dyrektora departamentu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  "przekazywanie danych odbywać się będzie bezpośrednio przez internet w ramach wspólnej bezpiecznej sieci, zapewniającej poufność i ochronę danych". Zaś  wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego będzie kosztować Polskę około 18 mln zł - pisze "Rz". Zasady wdrożenia nowego systemu określi projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który  trafił właśnie  do konsultacji społecznych. Projekt  ten przewiduje powołanie do życia trzech instytucji łącznikowych.
I tak, ZUS zajmowałby się kontaktami z organami rentowymi w państwach unijnych - informacje dotyczące określania właściwego ustawodawstwa i świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, starości, rent rodzinnych, wypadków przy pracy i choroby zawodowej, przedemerytalnych oraz o charakterze nieskładkowym itp. Resort  pracy  obsługiwałby zaś  sektor świadczeń z tytułu bezrobocia i świadczeń rodzinnych, a  NFZ  odpowiadałby za przesyłanie danych z zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

SN: służba wojskowa na początku lat siedemdziesiątych wlicza się do stażu pracy w warunkach szkodliwych

Zdaniem Sądu Najwyższego (sygn. akt I UK 399/11), okres służby wojskowej odbytej przez ubezpieczonego na początku lat siedemdziesiątych wlicza się do stażu pracy w warunkach szkodliwych - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.05.2012 r.). SN orzekał w sprawie ubezpieczonego, któremu  organ rentowy odmówił  zaliczenia stażu okresu służby wojskowej, jaką odbywał w latach 1970 – 1972 jako stażu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury. "Zainteresowany odwołał się od decyzji ZUS do sądu okręgowego, który odmówił mu zaliczenia okresu służby do stażu pracy w szczególnych warunkach. Tak samo uznał sąd apelacyjny. Ale z rozstrzygnięciem sądu II instancji nie zgodził się Sąd Najwyższy (SN), rozpoznając skargę kasacyjną pełnomocnika ubezpieczonego" - pisze "DGP".W opinii SN, z art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) wynika, iż " ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje wcześniejsza emerytura, czyli w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet, i 65 lat – dla mężczyzn, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 1 stycznia 1999 roku) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury". Oznacza to - pisze gazeta - że według SN  trzeba  "brać pod uwagę przepisy obowiązujące wtedy, gdy ubezpieczony był w wojsku, czyli na początku lat siedemdziesiątych, a nie jak zrobił ZUS, te normy prawne, które obowiązują obecnie". A rozporządzenie obowiązujące 40 lat temu przewidywało zaliczanie służby wojskowej do stażu pracy w szczególnych warunkach.

Świadczenia przedemerytalne do czasu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego

Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne będą je otrzymywać do czasu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.05.2012 r.).  Jak podkreśla gazeta,  wydłużenie wieku emerytalnego spowodowało konieczność dostosowania do dłuższej pracy przepisów pozwalających na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Wprowadzono bowiem  zasadę, że jego wysokość będzie zależeć od wcześniejszych wypłat - pisze "DGP". Tak więc  ostateczna wysokość świadczenia "będzie pomniejszona o wysokość wcześniej pobranych emerytur, jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki do NFZ" . Będzie to dotyczyć nie tylko osób pobierających emerytury częściowe, ale także górników pobierających świadczenia na podstawie przepisów obowiązujących od 31 grudnia 2006 r. Zdaniem gazety  oznacza to, że zmiany dotkną wszystkich górników, którzy pobierają świadczenia, twórców, kolejarzy  oraz osoby, które przeszły na wcześniejsze emerytury ze względu na długi staż emerytalny.
Takie rozwiązanie obejmie  też kobiety, które przeszły na emeryturę, mając 55 lat i 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli miały 20-letni okres ubezpieczeniowy oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Według  "DGP", przeliczoną emeryturę będą mieli też mężczyźni, którzy "zakończyli aktywność zawodową po osiągnięciu 60 lat, mając co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy lub którzy legitymują się 25-letnim okresem ubezpieczeniowym oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT