Emerytura z Polski i z innego kraju UE

Uprawnienia do emerytury lub renty z UE nabywa się po roku pracy w kraju unijnym, a warunkiem ustalenia prawa do świadczenia z zastosowaniem unijnej zasady sumowania okresów ubezpieczenia jest posiadanie w danym państwie UE okresów ubezpieczenia wynoszących co najmniej 1 rok - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 29.09.2010 r.).  Według gazety, "sumowanie okresów ubezpieczenia (lub zamieszkania) ma zastosowanie do polskich świadczeń, do których prawo lub których wysokość zależy od długości okresów ubezpieczenia, czyli do emerytury z dotychczasowego systemu, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej po osobach uprawnionych do emerytury lub renty". Jest ono stosowane, kiedy " okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce nie są wystarczające do nabycia prawa do świadczenia lub jeżeli ustalenie świadczeń za zsumowane okresy ubezpieczenia w Polsce i w innych państwach członkowskich da wyższy wymiar świadczenia emerytalnego lub rentowego" - pisze "DGP". Natomiast przy obliczaniu  polskiego świadczenia,  pod uwagę mogą być wzięte tylko składki opłacone do polskiego systemu ubezpieczeniowego, czyli tylko  zewidencjonowane na koncie emerytalnym w ZUS - wyjaśnia dziennik.

Wniosek o wyższą emeryturę składa sie po zakończeniu kwartału kalendarzowego

Osoba, która po przyznaniu starej emerytury nadal jest aktywna zawodowo, może się ubiegać w ZUS o uwzględnienie okresu zatrudnienia w wymiarze świadczenia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 01.10.2010 r.). Według gazety,  można bowiem  wnioskować o doliczenie do wymiaru świadczenia nieuwzględnionych dotychczas okresów zatrudnienia,  przede wszystkim okresy pracy wykonywanej po przyznaniu świadczenia.  Okresy wykonywania takiej pracy zwiększą w ten sposób wysokość przyznanej już emerytury - twierdzi "DGP". Według dziennika, nie tylko jednak takie okresy ZUS może doliczyć do wymiaru emerytury. Zdarza się bowiem, że ubiegając się o to świadczenie, osoba uprawniona nie mogła przedstawić wszystkich dokumentów potwierdzających okresy wykonywanej pracy i jeśli " dotarła do tych dokumentów w późniejszym okresie, może się ubiegać o doliczenie okresów, które one potwierdzają".
Jak wyjaśnia "DGP", "uwzględnienie okresów składkowych (przebytych zarówno po przyznaniu, jak i przed przyznaniem emerytury) polega na dodaniu do dotychczasowej kwoty świadczenia po 1,3 proc. podstawy wymiaru ustalonej w wyniku waloryzacji za każdy rok tych okresów". Przy ponownym ustalaniu jej wysokości okresy składkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Natomiast wniosek o doliczenie okresów przypadających po przyznaniu emerytury może być złożony najwcześniej po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a więc "nie wcześniej niż w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku danego roku. Jedynie wówczas, gdy ubezpieczenie ustało w trakcie kwartału, wniosek o doliczenie okresów składkowych można zgłosić w każdym czasie po ustaniu tego ubezpieczenia".
ZUS ustala wysokość emerytury z uwzględnieniem doliczonych okresów od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT