GPW jest za mała na 90 proc. akcji w portfelach OFE

Jeżeli pieniądze otrzymywane przez OFE zasilą ZUS lub budżet państwa, to za kilka lat może zabraknąć pieniędzy na wypłatę świadczeń - uważa Piotr Sieradzan, prezes i dyrektor inwestycyjny Pocztylion-Arka PTE. Jego zdaniem - pisze "Parkiet"(Nr z Z31.07.2010 r.)- zwiększenie limitu na inwestycje w akcje z 40 proc. do 90 proc. aktywów spowoduje stopniowy wzrost inwestycji w akcje i ryzyka dopłaty do OFE przez towarzystwo emerytalne oraz zmianę mechanizmu gwarancji dla klientów. A OFE - mówi w gazecie Sieradzan - mogą osiągnąć 90 proc.  udziału  akcji w portfelu w okresie dłuższym niż kilka lat, ze względu na niewielką pojemność polskiej giełdy. Uważa on, że w działalności OFE należy zmienić albo znieść system minimalnej stopy zwrotu liczonej co pół roku, zaś  benchmark powinien być znany i możliwy do odzwierciedlenia w inwestycjach. Z kolei ranking stóp zwrotu powinien być publikowany raz w roku, albo raz na dwa lata za okres 10 lat. Umożliwiłoby to OFE inwestycje w instrumenty długoterminowe.

Zleceniobiorcy  dostali  wiele zwolnień składki  na ZUS

Zleceniobiorcy od 1 sierpnia br. nie zapłacą ZUS składki  od diet i innych należności, jakie otrzymali z racji podróży służbowej. Podobnie nie odprowadzą do ZUS składki  m.in. od  wartości świadczeń bhp, odpraw, odszkodowań i rekompensat z powodu rozwiązania ich umowy - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.08.2010 r.). Jak  podkreśla gazeta,   rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. (obowiązuje od 1 sierpnia br.) zmieniło rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 127, poz. 860, dalej rozporządzenie nowelizacyjne). Jest ono konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r. (P 16/09, Dz.U. nr 31, poz. 167).

OFE mają  ponad 200 mld zł aktywów
 
Aktywa OFE przekroczyły w lipcu br.  200 mld zł.  Oznacza to wzrost o 22,4 mld zł, czyli 12,5 proc.  - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 03.08.2010 r.). Od początku br. najszybciej aktywa rosły w OFE: Axa, Generali i Nordea, najwolniej w Avivie. I tak  przeciętna wartość jednostek rozrachunkowych OFE wzrosła zaś w omawianym czasie o 2,5 proc.  w związku ze zwyżkami na rynkach akcji.  Według gazety, w   lipcu br. najlepiej inwestowały OFE: Aviva (2,79 proc.), ING (2,75 proc.) oraz PZU Złota Jesień (2,66 proc.). Najsłabiej zaś wypadły: Warta (2,15 proc. ) i PKO BP Bankowy (2,26 proc.). Od początku 2010 r. OFE  zarobiły 5,1 proc., najwięcej  OFE Amplico, potem ING OFE i Aviva OFE.

Będą zmiany sposobu wyliczania rent dla osób niezdolnych do pracy

Rząd planuje zmienić sposób wyliczania renty dla osób niezdolnych do pracy. Chce uzależnić jej wysokość od oszczędności zgromadzonych na koncie emerytalnym. Renciści będą mogli dorobić, ile zechcą, bez groźby zmniejszenia świadczenia przez ZUS. Wyższe będą też renty dla wdów i sierot - pisze "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 03.08.2010 r.). Zdaniem Małgorzaty a Rusewicz, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan, „większość proponowanych zmian należy ocenić pozytywnie”.
Obecnie wysokość renty zależy od takich czynników jak: długość przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, relacja między wynagrodzeniem danej osoby a średnią płacą w gospodarce oraz kwoty bazowej. W przypadku utrzymania obecnych zasad wypłaty rent, dla wielu osób o relatywnie niskich zarobkach i objętych nowym systemem emerytalnym, świadczenie z tytułu niezdolności do pracy może być nawet atrakcyjniejsze niż emerytura. Istnieje ryzyko, że renty będą wyższe od emerytur.

Ubezpieczenia zdrowotne winny mieć charakter powszechny

Istnieją inne sposoby zwiększania emerytur z nowego systemu niż indeksacja - uważa Michał Boni, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. W jego opinii - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 02.08.2010 r.),  ważne jest ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia do 70 proc.  w ciągu 10 lat. Należy wiec skupić się na rozwoju  III filara, rozwinąć dodatkowe ubezpieczenie emerytalne oraz  zwiększyć o ponad 100 mld możliwe do inwestowania w gospodarkę środki z tych oszczędności. Według  przewodniczącego  KSRM - informuje "Wyborcza" - składki z OFE nie zostaną zabrane, a system emerytalny zdemontowany.
A   zmiany  dotyczące  opieki zdrowotnej winny dotyczyć   podniesienia efektywności działań na rzecz pacjenta.   Ważne jest stworzenie warunków dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, aby  miały  charakter powszechny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT