IGTE apeluje do premiera w liście otwartym

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych wystosowała do premiera Donalda Tuska list otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o OFE - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 02.03.2009 r.). Według IGTE  „Zupełnie nieuzasadniony pośpiech przy pracy nad nowelizacją, odstąpienie przez rząd od wcześniej deklarowanych kompleksowych zmian zasad funkcjonowania OFE, a także brak wiarygodnej analizy skutków proponowanych zmian – to wszystko budzi ogromny niepokój nie tylko przedstawicieli towarzystw emerytalnych”.  Zdaniem   izby, projekt nie ma nic wspólnego z zasadami wolnego i konkurencyjnego rynku. "Projekt ustawy nie realizuje żadnego z założonych celów - nie wpłynie na podniesienie emerytur i nie poprawi konkurencji na rynku OFE i PTE (...)Uchwalenie projektowanych zmian pociągnie za sobą szereg konsekwencji niebezpiecznych nie tylko dla funkcjonowania rynku OFE, ale i dla wizerunku Polski jako kraju wiarygodnego dla zagranicznych inwestorów.(...) Nowelizacja budzi poważne wątpliwości autorytetów prawnych, z punktu widzenia jej zgodności z Konstytucją RP i przepisami wspólnotowymi" . IGTE uważa, że wprowadzenie kwotowego ograniczenia opłat  za zarządzanie  aktywami  przekraczającymi  20 mld zł jest kolejnym nietrafionym pomysłem, ponieważ spowoduje brak ekonomicznych przesłanek dla powiększania bazy klientów, a tym samym zmniejszania kosztów jednostkowych. Zaś dla każdego funduszu, którego wielkość aktywów przekroczy 20 mld zł, nowi członkowie będą generować tylko koszty.
W opinii Izby, skutkiem tych kontrowersyjnych zmian będzie dyskryminacja funduszy o największych aktywach i znaczne pogorszenie sytuacji mniejszych funduszy, a także wyeliminowanie realnej konkurencji między funduszami, nie tylko przy losowaniu członków, jak dotychczas, ale także przy wynagradzaniu za zarządzanie aktywami. "Straci na tym w pierwszym rzędzie ubezpieczony” – pisze IGTE.

PTE pobrały od przyszłych emerytów  już  10,56 mld zł

Według "Gazety Prawnej"(Nr z 03.03.2009 r.) w  ciągu  10 lat do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) trafiło niemal 120 mld zł. W tym czasie zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) pobrały jako swoje wynagrodzenie 10,6 mld zł, a więc około proc. przekazanych im składek przyszłych emerytów. Dziennik podkreśla, że sprawa kosztów ponoszonych przez członków OFE jest tym bardziej kontrowersyjna, że np. w 2008 r. aktywa emerytów stopniały aż o 22,3 mld zł. W tym samym czasie zarządzający OFE pobrali tytułem opłat rekordową kwotę 1,8 mld zł. Jak donosi "Prawna",  rząd zajmie się projektem ustawy obniżającym koszty ponoszone przez członków funduszy. Mają one zmaleć do 3,5 proc. już w tym roku. Ponadto, przewiduje się też obniżenie opłaty za zarządzanie, jaką pobierają PTE. W efekcie na kontach członków OFE ma zostawać ok. 700 mln zł więcej niż obecnie. Zarządzający OFE już zapowiadają, że w razie uchwalenia tych zmian zaskarżą je do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze - pisze "GP".

Mniej indywidualnych kont emerytalnych  i ich aktywów

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) zmniejszyła się o 61 tys. W tej chwili jest  854 tys. IKE  – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 02.03.2009 r.). W tym, około  74 proc. klientów IKE założyło konta za pośrednictwem zakładów ubezpieczeń. Nastąpił  również spadek aktywów IKE - spadł : z 1,9 mld zł  do 1,6 mld zł w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku. Według gazety stało się tak z powodu sytuacji na GPW. W  2008 r. przeciętna wpłata na konto  wyniosła 1561 zł.
Zdaniem KNF,  wprowadzone niedawno zmiany w ustawie o IKE, m.in. zwiększenie limitu wpłat na IKE, możliwość częściowego wycofania środków z konta bez konieczności rezygnacji z całego rachunku, mechanizm wypłat zgromadzonych na koncie środków w ratach,  nie powinny w znaczący sposób wpłynąć na rozwój tego produktu. Dziennik pisze, że w opinii przedstawicieli instytucji finansowych zachętą do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych mogą być jedynie ulgi podatkowe. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Razem"  zbiera podpisy pod projektem ustawy, zakładającym możliwość odpisania do 12 tys. zł. rocznie od podstawy do opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na zabezpieczenie emerytalne w III filarze. Z potrzebnych do przedłożenia projektu ustawy przez marszałka Sejmu pod obrady parlamentu 100 tys. podpisów po miesiącu od zarejestrowania komitetu zebrano już ponad 29 tys.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT