IGTE krytyczna wobec przygotowywanej noweli ustawy o OFE

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTER)  krytycznie ocenia projekt nowelizacji ustawy o OFE przygotowany przez resort pracy - twierdzi "Parkiet"(Nr z 15.09.2009 r.). Według gazety,  IGTE krytykuje zwłaszcza rezygnację  z powoływania trzeciego, najbardziej agresywnego subfunduszu C.  Ewa Lewicka, prezes IGTE, przyznaje w gazecie, że nie proponuje się takiego funduszu osobom po czterdziestce, ale młodszym. Tymczasem - w opinii  IGTE -  w chwili, kiedy powstałyby trzy subfundusze, po ustaleniu składu ich portfela, należałoby wprowadzić zewnętrzne benchmarki, a dla bezpiecznego funduszu, jakim jest OFE, mógłby on w ogóle nie istnieć.  Natomiast MPiPS proponuje wprowadzenie benchmarku dla bezpiecznego funduszu. "Parkiet" podaje, że  sporny pozostaje także pomysł nie pobierania opłat od składki przekazywanej do bezpiecznego funduszu. Ewa Lewicka uważa , że może to  doprowadzić  do sytuacji, kiedy PTE będą musiały dopłacać do klientów.

Wyższe składki do KRUS dla rolników z gospodarstw o areale powyżej 50 ha

Wyższe składki do KRUS zapłacą od 1 października br. rolnicy i ich małżonkowie posiadający gospodarstwa powyżej 50 ha - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.09.2009 r.).  Według dziennika, nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą dotyczyć nie tylko właścicieli gruntów rolnych, lecz także ich współmałżonków. Obowiązek płacenia wyższych składek nie dotyczy tylko współmałżonka, który nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym - wyjaśnia "GP".
Podstawowa wysokość składki bez względu na wielkość gospodarstwa będzie wynosić 68,00 zł miesięcznie, czyli równowartość 10 proc. emerytury podstawowej,  stanowiącą  obowiązkową składkę za każdego ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu ( właściciele gospodarstw powyżej 50 ha będą płacić więcej). Natomiast w  przypadku prowadzenia przez ubezpieczonych w tak dużych gospodarstwach dodatkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, za każdą z tych osób trzeba będzie zapłacić dwukrotność podstawowej składki emerytalno-rentowej oraz składkę zróżnicowaną, zależną od powierzchni gospodarstwa. Także domownicy dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą musieli opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości składki podstawowej, czyli 136,00 zł miesięcznie.

Powstanie wspólny nadzór systemowy dla instytucji ubezpieczeniowych i emerytalnych

W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego powstaje pion odpowiedzialny za instytucje emerytalne i ubezpieczeniowe - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 15.09.2009 r.).  W  nowej strukturze powstanie wspólny departament nadzoru systemowego,  zajmujący się licencjonowaniem instytucji ubezpieczeniowych i emerytalnych. Podobnie będzie z zespołem zajmującym się inspekcjami. Zdaniem Łukasza Dajnowicza, rzecznika KNF, pozwoli to na  standaryzację praktyk nadzorczych, szybszy przepływ informacji  oraz  wykorzystywanie całego zespołu do najpilniejszych zadań.  Szef nowego pionu ma być zaś  wyłoniony w konkursie - informuje gazeta.
W opinii Adama Pustelnika, prezesa Signal Iduna Polska TU oraz TUnŻ, którego wypowiedź cytuje dziennik, nie będzie to miało większego wpływu na bieżącą działalność  towarzystw. Z kolei według Grzegorza Chłopka, wiceprezesa ING PTE, OFE i PTE "bliżej raczej do nadzoru rynku finansowego i departamentu obrotu".
"Rzeczpospolita" przypomina, że jak dotąd  nadzór nad instytucjami ubezpieczeniowymi oraz emerytalnymi (prowadzącymi m.in. otwarte fundusze emerytalne) prowadzony był osobno, pomimo iż  często te same grupy finansowe są "właścicielami jednych i drugich".
Połączenie nadzorów w KNF jest spowodowane koniecznością powstania  najpóźniej do 2014 r. - pisze dziennik -  nowego typu instytucji o charakterze emerytalnym, ale równocześnie o podobnym ryzyku jak w przypadku ubezpieczycieli. "Trzeba byłoby wtedy  powołać nowy pion dla zakładów emerytalnych (ZE), które wypłacać mają emerytury dla osób po 65. roku życia, a które oszczędzały w OFE, albo   połączyć nadzory

RPO: sposób przyznawania wcześniejszych emerytur dla górników może łamać konstytucję

Obecny sposób przyznawania i wypłaty emerytur dla górników  - w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich  -  może łamać konstytucję. RPO wystąpił w tej sprawie do resortu pracy - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 14.09.2009 r.). Janusz Kochanowski  w  wystąpieniu do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej,  przypomina, że uchwalona w 2005 roku, po górniczych protestach pod Sejmem, nowelizacja ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) wprowadziła odstępstwo od generalnej zasady, że prawo do wcześniejszych emerytur, wyliczanych na starych zasadach, posiadają osoby urodzone do końca 1948 roku oraz wybrane osoby urodzone w latach 1949–1968 - pisze dziennik. Zdaniem RPO, "tym samym przepisy umożliwiające przejście na górniczą emeryturę według zasad obowiązujących w starym systemie straciły przejściowy charakter i mają zastosowanie bez względu na datę urodzenia ubezpieczonego i spełniania przez niego odpowiednich wymogów w odpowiednim czasie". Kochanowski uważa, że regulacje te nie przystają do zreformowanego systemu emerytalnego, który został oparty na zasadzie równego traktowania ubezpieczonych płacących jednakową składkę. Według RPO, w  kontekście wyroków TK,  "utrzymywanie odrębnego systemu emerytalnego dla górników może budzić wątpliwości z punktu widzenia równego i sprawiedliwego dostępu do zabezpieczenia społecznego". I jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna",  RPO domaga się od resortu pracy przedstawienia stanowiska w tej sprawie, a także informacji dotyczących kosztów utrzymania wcześniejszych emerytur górniczych. W opinii gazety, także prof. Marek Góra współtwórca reformy emerytalnej uważa, że należy zlikwidować wyłom w reformie, jakim są wcześniejsze emerytury dla górników, przyznawane im bez względu na wiek. Prof. Góra twierdzi, że jeśli nie mają oni swoich kont w ZUS i OFE,  to ustawodawca może dowolnie decydować o wysokości ich świadczeń.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT