ING OFE chce być liderem rynku emerytalnego

OFE ING zapowiada, że chce być liderem rynku funduszy emerytalnych i już w I kwartale 2009 r. zamierza zająć pierwsze miejsce pod względem liczby członków - podaje „Parkiet”(Nr z 03.09.2008 r.), powołując się na prezesa zarządu Grzegorza Chłopka.  Na razie jednak OFE pozostaje na miejscu drugim za CU OFE – zauważa gazeta. W lipcu br. CU OFE miało 2,82 mln członków, a ING OFE 2,74 mln. Natomiast pod względem aktywów zmiana na pozycji lidera funduszy ma nastąpić w 2011 r. W lipcu 2008 r. CU OFE miał bowiem 36,83 mld zł aktywów netto, a aktywa OFE ING kształtowały się zaś na poziomie 33,05 mld zł. Według Piotra Szczepiórkowskiego, prezesa CU PTE,  ING już wielokrotnie zapowiadało, że prześcignie CU. Jednak - uważa Szczepiórkowski -  były to zapowiedzi przedwczesne. CU OFE nie chce zrezygnować  z pozycji lidera rynku, jednak nie będzie pozyskiwać klientów za wszelką cenę – deklaruje Szczepiórkowski.

Za opóźnienia składki na ZUS – odsetki

Jeżeli płatnik nie przekaże na czas do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, a w związku z tym jego składki do II filara nie wpłynęły w terminie, musi się on liczyć z koniecznością zapłacenia dodatkowej opłaty – ostrzega „Rzeczpospolita" (Nr z 03.09.2008 r.). Według gazety, odpowiada ona odsetkom, jakie ZUS musiałby zapłacić, gdyby wina leżała po jego stronie. Opłata ta wraz ze składkami jest następnie przekazywana do OFE. Musi on bowiem przekazywać składki do otwartych funduszy emerytalnych w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i deklaracji. I jeżeli to ZUS odpowiada za nieterminową wpłatę składek do OFE, to przekazuje je z odsetkami. Gdy natomiast ZUS ich nie przekazał do funduszy w ustawowym terminie, bo płatnik nie podał lub błędnie przekazał zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, imienny raport miesięczny, deklarację rozliczeniową, dokument płatniczy lub zlecenie płatnicze, ZUS wymierza jemu lub instytucji obsługującej wpłaty dodatkową opłatę. Dodatkową opłatę wymierza się w wysokości odsetek, jakie ZUS musiałby zapłacić, gdyby to on był winny brakowi. Nalicza się ją od dnia następnego po upływie terminu przekazania składek do OFE przez ZUS do dnia otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów. Nie wymierza się, gdy nie przekroczyłaby 2 zł. ZUS opłatę dodatkową wraz ze składką przekazuje do funduszu wybranego przez ubezpieczonego. Niedopuszczalne jest zatem, aby składki przekazane po terminie nie były ubezpieczonemu zrekompensowane odsetkami płaconymi przez ZUS lub opłatą dodatkową pokrywaną przez płatnika lub bank. Należności ze składek przedawniają się po dziesięciu latach od daty ich wymagalności.
 
ZUS: w wyliczeniu świadczenia będzie można uwzględnić stare utracone zarobki

Sejm przyjął  ważną dla co najmniej pół miliona emerytów i rencistów, którzy nie mogli udowodnić swoich dawnych zarobków. Będą oni mogli od 1 stycznia 2009 r. podwyższyć swoje świadczenia z ZUS o zagubione zarobki sprzed lat. Przed laty firmy nie miały bowiem obowiązku przechowywania dokumentacji płacowej – informuje Rzeczpospolita" (Nr z 05.09.2008 r.). Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  jeżeli osoba starająca się o emeryturę nie może udowodnić zarobków sprzed lat, ZUS weźmie do wyliczeń obowiązujące wówczas minimalne wynagrodzenie. Według gazety, osoby, które już teraz pobierają emeryturę czy rentę lub wystąpiły o obliczenie kapitału początkowego, będą mogły zwrócić się do ZUS z wnioskiem o przeliczenie tych świadczeń z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia w okresach, za które nie udało się udowodnić zarobków. Z szacunków ZUS wynika, że wprowadzenie tego rozwiązania tylko w pierwszym roku może kosztować nawet pół mld zł.

Emerytury niższe niż spodziewane

Emerytury mogą rozczarować – twierdzi „Gazeta Wyborcza”(Nr z 04.09.2008 r.). W ostatnim roku otwarte fundusze emerytalne odnotowały stratę, która wyniosła średnio 10 proc. W tym  największy spadek odnotował OFE Polsat (-14,9 proc.). Natomiast najlepiej poradził sobie OFE Generali, ale i tu był dość spory spadek (-7,6 proc.). Na wyniki OFE miały wpływ spadki na giełdzie. Jednak obecnie fundusze emerytalne wykorzystują bessę do zakupu akcji po niższych cenach, co może zaprocentować w przyszłości – twierdzi dziennik. Z wyliczeń resortu pracy wynika, że kobiety, które przejdą na emeryturę w wieku 60 lat mogą liczyć na świadczenie w wysokości 30-40 proc. ostatniego wynagrodzenia. Dla 65-letnich mężczyzn będzie to  zaś 50-60proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT