Ile subfunduszy emerytalnych ?

Na rynku rozgorzała dyskusja, co powinno się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. Według zapowiedzi  MPiPS - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 29.01.2009 r.) - już   w lutym br. ma być  gotowy projekt nowelizacji ustawy. Resort zadeklarował , że mają powstać dwa subfundusze, z których jeden będzie prowadził agresywną politykę inwestycyjną, a drugi bezpieczną. Jednak przedstawiciele Bankowego PTE i Pocztylion-Arka PTE twierdzą, że powinny powstać trzy fundusze. Z kolei, CU PTE wskazuje na potrzebę stworzenia czterech funduszy. W opinii Michała Szymańskiego, prezesa PTE CU, cztery fundusze umożliwią wypracowanie większych stóp zwrotu przy niższym ryzyku.
Ponadto, przedstawiciele poszczególnych PTE mają zróżnicowane poglądy, co do wysokości opłat pobieranych w poszczególnych funduszach czy możliwości przenoszenia środków pomiędzy różnymi typami funduszy.

Wyższa składka na zdrowie?

Składka zdrowotna  w 2010 r.  wzrośnie o jeden punkt procentowy. Propozycja podwyżki ma  znaleźć się  w przygotowywanym  przez Ministerstwo Zdrowia projekcie ustawy przewidującej też m.in. podział NFZ. Projekt Ma być gotowy w I półroczu br., co oznacza, że składka wyniesie 10 proc. tzw. podstawy wymiaru, z czego odliczane od podatku ma być – jak dotychczas – tylko 7,75 proc. - informuje  "Gazeta Prawna"(Nr z  29.01.2009 r.). Dzięki podwyżce do NFZ ma wpłynąć ponad 6 mld zł. Dziennik pisze, że tegoroczna obniżka podatków, która ma pozostawić w kieszeni podatników 7–8 mld zł, zostanie więc w następnym roku niemal całkowicie zniwelowana przez podwyżkę składki zdrowotnej. Według  ekspertów, nie musi to oznaczać poprawy jakości leczenia. W opinii Bolesława Piechy, byłego wiceministra zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, wzrost składki niewiele zmieni w obecnym systemie lecznictwa, bo w dalszym ciągu środki publiczne przeznaczane na lecznictwo stanowić będą około 4,2–4,3 proc. PKB. Podniesienie składki oznacza też, że pensje netto oraz emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacane ponad 22 mln osób będą w styczniu 2010 r. niższe niż w grudniu 2009 r. Zwiększą się też koszty prowadzenia firm dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podniesienie składki zdrowotnej będzie oznaczać, że 12,3 mln osób zatrudnionych na etatach otrzyma w styczniu 2010 r. niższe pensje netto - pisze dziennik. Gazeta oszacowała, że każde 1000 zł brutto świadczenia wypłacanego z ZUS czy KRUS, po podwyżce składki zdrowotnej będzie oznaczać dla świadczeniobiorcy ubytek wynoszący 10 zł netto.
"GP" zauważa, że  szacunki rządu mogą okazać się jednak zawyżone, bo już teraz wyraźnie widać, że kryzys gospodarczy spowodował spadek ściągalności składki zdrowotnej. W ostatnich dwóch miesiącach 2008 r. po raz pierwszy od pięciu lat, NFZ zanotował jej gorszą ściągalność.

Różna wysokość składki zdrowotnej w 2009 r.

Właściciele firm nie zapłacą w 2009 r  składek do ZUS o równej wartości bez względu na miesiąc.  Innych przelewów muszą dokonać za styczeń i luty, a innych za pozostałą część roku - donosi "Gazeta Prawna" (Nr z 29.01.2009 r.). Dlaczego ? Ze względu na opóźnienie prac w Sejmie nad projektem zmieniającym wysokość składki zdrowotnej. Albowiem obowiązująca od 27 grudnia 2008 r. ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1417) stanowi, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz do FP osób prowadzących firmy wynosi (poza wyjątkami) w całym roku nie mniej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2009 rok czyli...3193 zł. Podstawa obliczania składek wzrośnie w tym roku, w porównaniu z grudniem, o ponad 134 zł.
Ponadto,    znowelizowana  ostatnio przez Sejm ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że składki na ubezpieczenie zdrowotne też będą opłacane przez cały rok w tej samej wysokości, a podstawą ich wyliczenia będzie nie 75 proc. prognozowanej płacy (tak przewidywał projekt), ale 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. A zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z 19 stycznia 2009 r. ta płaca wyniosła 3322,09 zł. - pisze dziennik. Ustawa zastrzega, że taka podstawa będzie obowiązywać przez cały rok, ale w 2009 roku, ze względu na jej późne uchwalenie, od 1 marca br.
Te zmiany oznaczają, że w 2009 roku w okresie styczeń–luty osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórcy i artyści, wybrane osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, którą stanowić będzie kwota nie niższa niż 1915,80 zł.
Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od marca nie zmieni się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i do FP. Jednak podstawę naliczania składki zdrowotnej stanowić będzie kwota 3322,09 zł. Składka wynosi 9 proc. tej kwoty. Jej wysokość wyniesie więc 224,24 zł.

Pierwsze w 2009 r.  losowanie do OFE

W wyniku pierwszego,  przeprowadzonego przez ZUS w 2009 r. losowania do otwartych funduszy emerytalnych,   do 5 OFE  trafiło łącznie 62.913 osób. 
W styczniowym  losowaniu do funduszy  AIG OFE, Generali OFE, Pekao OFE,  OFE Polsat trafiło po 12.582 osoby, natomiast  do OFE Pocztylion przydzielonych zostało 12.585 osób - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 30.01.2009 r.). Według "GU", osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.
Losowanie do OFE obejmuje osoby, które po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu. Losowanie odbywa się dwa razy w roku w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca

W  2015 r. 30 proc. limit inwestycji zagranicznych OFE

Propozycje dotyczące możliwości inwestycyjnych OFE zaakceptowała bez większych zmian grupa robocza przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego w MF - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 29.01.2009 r.).   Z informacji gazety  wynika, że zdecydowała ona o stopniowym zwiększaniu limitu inwestycji zagranicznych z obecnych 5 proc. aktywów do 30 proc.  w 2015 r. (10 proc. do końca 2010 r., 15 proc. do końca 2012 r., oraz 20 proc. do końca 2014 r.). Według dziennika, zniesione mają zostać także inne ograniczenia inwestycyjne. Grupa rekomenduje min. umożliwienie OFE lokowania aktywów w fundusze ETF (do 10 proc. aktywów). Ponadto fundusze miałyby inwestować w warranty subskrypcyjne oraz mogłyby pożyczać papiery wartościowe i inwestować w prawa pochodne. Zniesiony ma być ponadto przepis, który przewiduje możliwość inwestowania OFE tylko w akcje firm posiadających rating - ma być on w ostateczności wymagany tylko w odniesieniu do papierów dłużnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT