Indywidualne oszczędzanie na emeryturę to konieczność

Nie ma co liczyć na wysoką emeryturę z ZUS i OFE - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 27.01.2014 r.). Finansiści, ekonomiści i specjaliści zajmujący się ubezpieczeniami mówią jednym głosem - "pracujące obecnie pokolenia będą musiały zmierzyć się z trudną rzeczywistością, w której emerytury nie  zapewnią nawet minimum finansowego bezpieczeństwa". Tylko regularne odkładanie nawet niedużych kwot w długim terminie może nam znacząco podnieść świadczenie emerytalne - radzi dziennik. I przypomina, ze  według różnych szacunków relacja przyszłego świadczenia do ostatnich zarobków (tzw. stopa zastąpienia) wyniesie zaledwie ok. 30 proc.
"Rz" apeluje - indywidualne oszczędzanie na starość to nie finansowa ekstrawagancja, tylko elementarna konieczność. Jak podaje gazeta, w III  filarze emerytalnym Polacy zgromadzili około  13–14 mld zł; na lokatach bankowych mają ponad 500 mld zł a OFE znajdują się aktywa przekraczające  300 mld zł.  Zdaniem  prof. Filipa Chybalskiego  z Politechniki Łódzkiej - zauważa "Rz" - z punktu widzenia oszczędności emerytalnych "nie jest najważniejsze, w jakiej formie są one gromadzone, ale w jakiej skali. Gdyby przyjąć, że znaczna część oszczędności gospodarstw domowych na lokatach bankowych ma charakter długoterminowy, z przeznaczeniem na emeryturę, to te oszczędności nie wyglądają najgorzej (...) Niestety w większości lokaty bankowe nie są oszczędnościami długoterminowymi".
Dziennik szacuje, że " osoba, która będzie odkładać 400 zł miesięcznie, po 30 latach będzie mogła cieszyć się ponad 567 tys. zł na koncie, przy faktycznie zainwestowanych 144 tys. zł".

Nowe przepisy dotyczące  limitów inwestycyjnych OFE oraz  zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego

Rząd przyjął rozporządzenia dotyczące nowych limitów inwestycyjnych OFE oraz nowych zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego. Nowy dokument zacznie obowiązywać od 1 lutego 2014 r.  i zastąpi dotychczasowy akt wykonawczy z 2011 r.- donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 28.01.2014 r.). I tak,  w  przypadku lokat aktywów funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 20 proc. jednej emisji. Natomiast tam, gdzie udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu przekracza 2 proc., lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji - pisze gazeta.
Według rozporządzenia, łączna wartość aktywów funduszu ulokowanych w aktywach akcyjnych w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10 proc. jednej emisji, nie może stanowić więcej niż 10 proc. wartości aktywów tego funduszu, podczas gdy wcześniejszy projekt przewidywał  ograniczenie do 5 proc. Natomiast  w  przypadku lokat aktywów OFE w certyfikatach inwestycyjnych, emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego,  lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 proc. jednej emisji - podkreśla "Rz".
Zdaniem  Mateusza Szczurka,  ministra finansów,  "rolą pozostawienia limitów inwestycyjnych dla otwartych funduszy emerytalnych jest spowodowanie możliwie mało zaburzającego rynek giełdowy przebiegu reformy. W opinii szefa resortu finansów - pisze gazeta -  chodzi o to, aby przebieg reformy OFE nie wpływał tak bardzo na giełdę. Rząd "nie chce, aby mogło dojść do sytuacji nagłej wyprzedaży akcji z portfela otwartych funduszy emerytalnych, ale docelowo te limity inwestycyjne będą znacznie bardziej luźne niż dotychczas i OFE będą miały większą swobodę w inwestowaniu pieniędzy przyszłych emerytów".
Rząd dodatkowo zaakceptował nowe zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego,  instytucji, która powstała, aby "chronić oszczędności członków OFE przed utratą wartości ponad przyjętą w ustawie normę".  Jak dotychczas - przypomina "Rz" -  Fundusz Gwarancyjny  składał się z dwóch części: części  podstawowej,  na której "lądowało 0,1 proc. wartości aktywów",  zarządzanej  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz części  dodatkowej , w której znajdowały się środki odpowiadające 0,3 proc. aktywów funduszy,  zarządzanej  przez powszechne towarzystwa emerytalne. Rządowa ustawa o OFE likwiduje właśnie tę drugą część (od  1 lipca 2014 r.). Konto Funduszu będą zasilać powszechne towarzystwa emerytalne. Wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego ustalona została na poziomie 0,3 proc. wartości netto aktywów OFE. Wpłaty dokonywane są w formie pieniężnej na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski.
Według przyjętego przez rząd  rozporządzenia, FG  nadal ma zapewniać bezpieczeństwo środków przyszłych emerytur. " Będą z niego wypłacane środki członkom OFE na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PTE obowiązków wynikających z zarządzania funduszem" - twierdzi gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT