Informacje o PPE do 1 marca 2008 r.

Tylko do 1 marca 2008 r. pracodawcy mają czas na przesłanie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informacji o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), prowadzonych przez nich w 2007 r. – przypomina „Gazeta Prawna” (Nr z 22.02.2008 r.).  Informacja  ta musi zawierać głównie dane identyfikacyjne pracodawcy, a także dane o liczbie uczestników PPE oraz sumie składek podstawowych odprowadzonych w konkretnym roku kalendarzowym – pisze gazeta. Według Marcina Wojewódki, radcy prawnego  i współautora komentarza do ustawy o PPE, taki wymóg to najprostsza droga do zgromadzenia danych na temat funkcjonowania programów.

”Solidarność pokoleń 50+”

Rządowy  projekt  "Solidarność pokoleń 50+"  zakłada ulgi podatkowe dla pracodawców,  zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia. W planach  jest również dodatkowy system opieki zdrowotnej dla takich pracowników oraz bezpłatne szkolenia – informuje dziennik „Polska”(Nr  z 22.02.2008 r.). Gazeta pisze, ze zaledwie 28,1 procent osób powyżej 50. roku życia jest obecnie aktywnych zawodowo. Większość Polaków po 50. przebywa na zasiłku dla bezrobotnych, albo idzie na rentę i  bezczynnie czeka do emerytury. Michał Boni, doradca premiera ds. polityki społecznej powiedział „Polsce”, że rząd chce, aby już w 2013 r. w Polsce pracowało co najmniej 40 proc. osób między 55. a 64. rokiem życia. Budżet państwa na niewypłacaniu wcześniejszych emerytur może w ten sposób zaoszczędzić ponad 20 mld zł. Projekt rządu zakłada –donosi gazeta -  że pracodawcy zatrudniający starszą osobę będą zwolnieni ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku choroby takiego pracownika, będą mu płacili pensję tylko za 14 dni chorobowego w roku, a za pozostałe zapłaci ZUS. W planach jest także skrócenie okresu ochronnego przed emeryturą z czterech do dwóch lat. W zamian pracodawcy musieliby się jednak zgodzić, by pracownicy w starszym wieku mieli prawo do dodatkowej opieki zdrowotnej finansowanej z kieszeni pracodawcy. Wdrożenie programu będzie kosztować około 8,5 mld zł, ale aż 6,7 mld zł dostaniemy na to z Unii.

Waloryzacja emerytur i rent

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r. (Dz.U. nr 28, poz. 163). Emerytury i renty wzrosną o 6,5 proc., a te przyznane od 1 marca 2007 r. do 29 lutego br. – o 4,2 proc. – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 21.02.2008 r.). Na podwyżkę mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści, którym wypłaca pieniądze ZUS, ale także pobierający zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, świadczeniobiorcy KRUS oraz tzw. służb mundurowych. Wzrosną też dodatki do emerytur i rent oraz inne świadczenia, np. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki. Gazeta szacuje, że wyższe średnio o kilkadziesiąt zł świadczenia otrzyma prawie 10 mln osób. Zainteresowani dostaną je już w marcu. W tym roku pierwszy raz waloryzacja odbywa się według nowych zasad, określonych w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 7 września 2007 r. Emerytury i renty będą podwyższane od marca o wskaźnik inflacji, powiększony co najmniej o 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Ponieważ przez ostatnie dwa lata waloryzacji nie było, w tegorocznym wskaźniku uwzględniono inflację z lat 2006 – 2007. Dotychczas waloryzacja następowała, jeśli inflacja od ostatniej podwyżki przekroczyła 5 proc. Jeżeli przez dwa lata tak się nie stało, świadczenia waloryzowano w następnym roku o rzeczywisty wskaźnik inflacji.

ZUS sprawdzi przychody  zatrudnionych emerytów i rencistów

Pracodawcy do końca lutego br.  muszą przekazać informację o przychodach wypłaconych zatrudnionym emerytom  lub rencistom w 2007 r.  Na tej podstawie ZUS sprawdzi, czy nie przekroczyli oni limitów zarobkowych – informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 21.02.2008 r.). Podobne zawiadomienia muszą też dostarczyć ZUS sami zainteresowani oraz urzędy skarbowe. Zasadniczo emeryci i renciści mogą osiągać dodatkowe przychody w granicach dwóch progów: 70 i 130 proc. przeciętnej płacy. Zainteresowany ma prawo pobierać do 70 proc. tego wynagrodzenia włącznie bez groźby utraty świadczenia. Wyższy przychód, ale nieprzekraczający 130 proc. średniej pensji, powoduje obniżenie emerytury lub renty najwyżej o maksymalną kwotę zmniejszenia. Zarobki powyżej 130 proc. wynagrodzenia skutkują zawieszeniem wypłaty świadczenia. Roczne progi zarobkowe dla 2007 r. wahają się między 22 176,90 zł (limit wynikający z 70 proc. średniej płacy) a 41 185,04 zł (ze 130 proc.).

Od 2014 r. możliwy wybór zakładu emerytalnego

Od 2014 roku emeryci będą wybierali, który zakład emerytalny będzie zarządzał zgromadzonymi przez nich w OFE pieniędzmi. Przy czym nie będą tego robili w ciemno, jak to ma miejsce np. w przypadku OFE, gdzie brak jest twardych kryteriów oceny – pisze „Gazeta Prawna” (Nr z 20.06.2008 r.), powołując się na projekt ustawy o zakładach emerytalnych. Według dziennika,  zestawienia ofert świadczeń zakładów emerytalnych będą udostępniane przez ZUS w terenowych jednostkach oraz na stronach internetowych. Każdy emeryt będzie widział, ile w danym zakładzie dostanie emerytury za każde 1000 zł zgromadzonego kapitału. Samo świadczenie (pomniejszone o nie więcej niż 3,5 proc. opłaty dla zakładu emerytalnego) będzie przekazywane ZUS, który będzie wypłacał emeryturę z I i II filaru. ZUS będzie też za wynagrodzeniem obsługiwał logistycznie zawieranie umów emerytalnych: dostarczał druki przystąpienia, przyjmował umowy emerytalne i przekazywał je do zakładów emerytalnych. Zakłady będą mogły rywalizować tylko wysokością obiecanej emerytury, która będzie wypadkową dwóch elementów: opłaty za zarządzanie, która będzie można pobierać niższą niż wspomniane 3,5 proc. i zysków z inwestycji środków. Na razie przedstawiciele instytucji finansowych unikają jasnych deklaracji, czy przy takich założeniach wejdą na ten rynek – pisze „Gazeta Prawna”. Jednak ustawodawca przygotował się i na taką ewentualność, przewidując utworzenie państwowego zakładu emerytalnego.

Okazyjne zakupy OFE

Wartość portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych i emerytalnych spadła w styczniu o 18,83 mld zł do 85,24 mld zł. Był to rekordowy spadek wartości akcji posiadanych przez fundusze -  informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 22.02.2008 r.). za raportem  Analizy Online. W styczniu br. portfel akcyjny funduszy inwestycyjnych zmniejszył się o 13,22 mld zł do 42,4 mld zł, a funduszy emerytalnych o 5,61 mld zł do 42,84 mld zł. Według szacunków Analizy Online, fundusze inwestycyjne zmuszone umorzeniami jednostek sprzedały akcje za szacowaną przez nas wartość 5,33 mld zł, a fundusze emerytalne dokupiły ich za około 1,27 mld zł. „Kolejny więc raz silne spadki na GPW zostały wykorzystane przez OFE do okazyjnych zakupów" – twierdzą analitycy Analizy Online


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT