KNF: w OFE jest nadal 16,6 mln ubezpieczonych

Zdaniem „Rzeczpospolitej”(Nr z 25.11.2014 r.), chociaż składki do OFE płaci nieco ponad 2,6 mln osób,  to członkami funduszy emerytalnych wciąż jest ponad 16,6 mln ubezpieczonych. „I będą nimi do osiągnięcia wieku emerytalnego. Chyba, że politycy znowu zmienią system emerytalny”.
Jak pisze gazeta, „mogliśmy zdecydować jedynie co będzie się działo z jedną siódmą naszej składki emerytalnej, czy będzie przekazywana do OFE czy do ZUS”. I chociaż  większość z ubezpieczonych w OFE od sierpnia br.  nie przekazuje już do funduszu emerytalnego  pieniędzy, to   ich konta nadal tam istnieją. Według Komisji Nadzoru Finansowego, pod koniec października br.  ponad 16,6 mln osób wciąż było  członkami funduszy emerytalnych – pisze dziennik. „Rz” tłumaczy, iż  osoba ubezpieczona, decydując się na wybór ZUS, nie traci automatycznie członkostwa w OFE, albowiem „deklaracja dotyczyła przekazywania składki - do ZUS lub pozostawienia częściowo w OFE, a nie formalnego członkostwa w OFE”. Przestajemy być więc członkami OFE gdy nasze konto  w funduszu  jest puste.

W  praktyce OFE nie może upaść

Rząd zniósł zabezpieczający oszczędności ubezpieczonych mechanizm dopłaty.  Jednak utworzony w tym celu przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) Fundusz Gwarancyjny pozostał,  chociaż w zmienionej formule, albowiem likwidacji uległa część dodatkowa FG utrzymywana przez PTE (0,3 proc. aktywów OFE) – informuje „Rzeczpospolita'(Nr z 19.11.2014 r.).  Dziś wynosiłaby ona  150,6 mln zł. Natomiast  część podstawowa, którą zarządza KDPW została powiększona z 0,1 proc. do 0,3 proc. aktywów OFE. „W tej chwili jest to niemal pół mld zł” - szacuje dziennik. I podkreśla, że jednak trudno jest precyzyjnie określić w jakich okolicznościach miałoby obecnie nastąpić uruchomienie tej kwoty, gromadzonej „ na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez PTE” – zauważa ”Rz”.  Według  Łukasza Dajnowicza z Komisji Nadzoru Finansowego, „ wypłata jest realizowana tylko w zakresie szkód za które PTE nie ponosi odpowiedzialności albo jeżeli PTE ponosi odpowiedzialność za swoje działania - w zakresie w jakim szkody nie mogą być pokryte z masy upadłości PTE (...) W praktyce PTE za swoje działania w wyniku których członek OFE poniósł szkody odpowiada swoim „. A w opinii resortu finansów, „ chodzi o brak podjęcia przez PTE odpowiednich działań skutkiem czego jest wyrządzenie uszczerbku majątkowego członkom funduszu”. Jednak w praktyce OFE nie może upaść – podkreśla gazeta. Pieniądze zgromadzone w funduszu są niezależne od firmy która nimi zarządza. Jeśli więc któreś PTE by zbankrutowało, klienci zarządzanego przez nie OFE zostaną automatycznie wraz z oszczędnościami przejęci przez największy na rynku fundusz. Zdaniem Małgorzaty Rusewicz, szefowej  Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.,  „zbyt wysoki poziom FG, w sposób nieuzasadniony podnosi koszty systemowe” - pisze „Rz”.
 
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  podpisana przez prezydenta RP 

Bronisław Komorowski, prezydent RP  podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – donosi „Dziennik Gazeta Prawna'(Nr z 21.11.2014 r.). „Dzięki noweli nastąpi jednorazowa zmiana reguł waloryzacji, polegająca na połączeniu zasady procentowej z wprowadzeniem minimalnej kwoty podwyżki w wysokości 36 zł” - pisze gazeta, powołując się na komunikat Kancelarii Prezydenta RP. „Zmiana ma charakter incydentalny - w zasadach waloryzacji jest zachowana dotychczasowa reguła procentowego podwyższania świadczeń, z jednoczesnym ustanowieniem progu minimalnego wzrostu świadczenia o kwotę 36 zł” - głosi komunikat Kancelarii. „W ocenie Prezydenta, sama waloryzacja stanowi mechanizm zmiany (zwiększenia) nominalnej wysokości świadczeń, mający przeciwdziałać spadkowi ich realnej wartości” - podaje „DGP”. „ Druga istotna zmiana obejmuje ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rozszerzając krąg osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego (w stosunku do osób uprawnionych do renty   rodzinnej), a także dodając nową kategorię osoby, nad którą została ustanowiona opieka prawna" – zauważa dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT