Kiedy zasiłek z ZUS od wyższej podstawy wymiaru?

Posiadanie jednocześnie dwóch lub większej liczby tytułów ubezpieczenia nie jest okolicznością naganną i nie narusza zasad współżycia społecznego – orzekł Sąd Najwyższy (Sygn. akt III UK 86/07) i oddalił skargę ZUS na wyrok sądu II instancji w w sprawie Alicji M. SN ocenił postępowanie dowodowe sądu II instancji jako słuszne. Powódka odwołała się od decyzji ZUS, że nie podlega ona ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia na czas nieokreślony – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z 19.08.2008 r.). ZUS stwierdził bowiem, że wnioskodawczyni najpierw została objęta ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a następnie wraz z mężem, stała się wspólniczką spółki z o.o., w której rok później została zatrudniona jako dyrektor handlowy na czas określony do 30 września 2005 r. Pracowała miesiąc, a następnie przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. I tak, sąd I instancji stwierdził, że zawarcie przez Alicję M. umowy o pracę ze spółką spowodowane było wyłącznie chęcią wejścia w krąg osób uprawnionych do pracowniczego ubezpieczenia społecznego i pobierania z tego tytułu wyższych świadczeń i dlatego czynność ta miała na celu obejście prawa. Natomiast sąd II instancji – pisze dziennik - nie podzielił tych rozważań i ustalił, iż Alicja M. podlegała od 1 lipca 2004 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W ocenie sądu II instancji, faktycznie pracowała ona na stanowisku dyrektora handlowego w pełnym wymiarze czasu pracy a rzeczywiste wykonywanie przez nią pracy wskazuje, że umowa ta nie została zawarta dla pozoru, jak twierdził ZUS. Zdaniem sądu, nie doszło również do naruszenia zasad współżycia społecznego. Wysokość wynagrodzenia za pracę na tym stanowisku odpowiadała kwalifikacjom Alicji M., odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem, wielkości firmy i wykonywanej pracy. Powódka w momencie zawarcia umowy o pracę była dopiero w drugim miesiącu ciąży i nie mogła przewidzieć, że stan jej zdrowia będzie wymagał skorzystania z zasiłku chorobowego. Sąd wskazał, że przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74) dopuszczają możliwość posiadania kilku tytułów do ubezpieczenia społecznego i szczegółowo regulują zasady dotyczące hierarchii tytułów ubezpieczenia.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT