Koniec obowiązku oszczędzania w OFE

Od 1 kwietnia 2014 r. osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będą miały cztery miesiące na wybór między ZUS a OFE. "Oznacza to zniesienie przymusu oszczędzania w otwartym funduszu emerytalnym przez osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r." - podkreśla "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 31.01.2014 r.).  Gazeta wyjaśnia, iż  na podstawie ustawy, " osoby, które są zainteresowane zakończeniem oszczędzania w OFE, zostały zwolnione z obowiązku składania oświadczeń potwierdzających chęć przejścia do ZUS".
Zdaniem Pawła Pelca, radcy prawnego i  wiceprezesa Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, jest to  "złe rozwiązanie". Pelc twierdzi w gazecie, iż "skoro członek podpisał już umowę z OFE, to konsekwencją powinno być wymaganie od niego aktywnego działania, aby składka nie była już przekazywana do otwartego funduszu". Jak podaje "DGP", eksperci zwracają też uwagę na wzmocnienie roli ZUS. "Zakład będzie informował otwarte fundusze o obowiązku przekazania środków na FUS ze względu na ukończenie przez zainteresowanego wieku niższego o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego", zaś  OFE będzie mieć obowiązek systematycznie przekazywania  tych  środków  na FUS, korzystając z  tzw. suwaka emerytalnego. Pieniądze mają być  ewidencjonowane na subkoncie zainteresowanego. "Podobnie stanie się w przypadku osób, które rozpoczynając aktywność zawodową, wybiorą OFE, ale nie podpiszą z nim umowy. Środki te będą przekazywane na subkonto w ZUS"- zauważa gazeta.
Natomiast w przypadku osób, które zdecydują się na pobieranie emerytury częściowej,  ZUS zawiadomi OFE o złożeniu wniosku o wypłatę takiego świadczenia i o obowiązku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu bezpośrednio do FUS – pisze "DGP", powołując się na Karolinę Miara, adwokat współpracującą z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy.
Ustawa wprowadza także zmiany do przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego mundurowych. "Byli policjanci czy żołnierze zawodowi, pobierający jednak świadczenia z ZUS, a nie wyłącznie resortowego zakładu emerytalnego, nie będą mogli otrzymać świadczenia niższego niż najniższa emerytura. Zmiana ta dotyczy sytuacji, kiedy zainteresowany otrzymuje wypłaty z dwóch systemów" - wyjaśnia dziennik.

OFE przestały  być obowiązkowe

Odkładający w otwartych funduszach emerytalnych 03.02.2014 r. straciły  ponad połowę swoich oszczędności - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 03.02.2014 r.). Według gazety, "do ZUS trafią najpierw obligacje skarbowe. Jeśli dany fundusz ma niewystarczającą ilość skarbowych papierów dłużnych w portfelu, to w dalszej kolejności musi przekazać emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje autostradowe, papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa i gotówkę. Efektem tej operacji jest zniknięcie z kont ubezpieczonych ponad połowy odłożonych pieniędzy. W następnej kolejności obligacje skarbowe zostaną umorzone". Od 04.02.2014 r.  OFE będą musiały minimum 75 proc. aktywów inwestować w akcje. "Staną się więc de facto bardzo agresywnymi funduszami akcyjnymi" - pisze dziennik.
"Rzeczpospolita" podkreśla, iż  z punktu widzenia ubezpieczonego,  "ważną kwestią jest tzw. mechanizm suwaka. Oszczędności z funduszy mają być przekazywane do ZUS-u stopniowo na 10 lat przed osiągnięciem przez obywatela wieku emerytalnego. Oznacza to, że ani jedna złotówka ubezpieczonego na koniec nie będzie pomnażana przez OFE"  - zauważa gazeta.
"Rz" przypomina, iż  mamy  możliwość wyboru, gdzie mają płynąć nasze składki: do ZUS czy do OFE. Na tę decyzję dostaniemy cztery miesiące od kwietnia do końca lipca. Ponadto, "po dwóch latach, w 2016 r., otworzy się czteromiesięczne okno transferowe na ewentualną zmianę decyzji w sprawie oszczędzania w OFE lub ZUS. Następne „okienka" będą otwierane co cztery lata."
Według Ministerstwa Finansów,   wypełnić lukę po OFE i usprawniać transakcje będzie mógł w razie potrzeby Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa o zmianie zasad wypłaty emerytur ze środków w OFE skierowana do Trybunału Konstytucyjnego


Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował ustawę o zmianie zasad wypłaty emerytur ze środków w OFE do Trybunału Konstytucyjnego – donosi "Puls Biznesu"(Nr z 31.01.2014 r.). Według gazety, prezydent zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o poddanie kontroli następujących regulacji dotyczących:  zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa; nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji oraz  zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie.
Dziennik pisze, iż  prezydent skarży powyższe regulacje ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z następującymi zasadami konstytucyjnymi:  zaufania do państwa i stanowionego prawa; swobody prowadzenia działalności gospodarczej; ochrony interesów w toku oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT