Lokaty OFE dobrze zabezpieczone obligacjami

OFE ulokowane w Lokaty przyszłych emerytów są dobrze zabezpieczone, m.in.  jest to  zabezpieczenie obligacjami – informuje   „Gazeta Prawna” (Nr z 09.10.2008 r.). Według Romana Skórki, zarządzającego portfelem dłużnym w Generali OFE,  niemal 100 proc. naszych środków pieniężnych w bankach jest lokowana w ramach transakcji buy/sell back, gdzie zabezpieczeniem są obligacje skarbowe. Natomiast pozostałe aktywa  są przechowywane w banku depozytariuszu ( wyłączone z masy upadłościowej banku, co oznacza to, że cały czas są to aktywa OFE).  Dziennik podaje, ze również w innych OFE zaangażowanie w czyste lokaty jest marginalne. Zapis o wyłączeniu z masy upadłościowej banku depozytariusza to nie jedyne zabezpieczenie wprowadzone prawnie. Ustawa o funduszach emerytalnych przewiduje, że nie więcej niż 5 proc. wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku albo w dwóch lub większej liczbie banków będących podmiotami związanymi. Dodatkowo – pisze gazeta -  nawet jeśli zarządzający podjęliby złe decyzje i ulokowali pieniądze w upadłym banku, to i tak nie oznacza to dużych strat dla klientów. Gdy fundusz osiągnie niższą stopę zwrotu, to klienci OFE są zabezpieczeni przed jej spadkiem poniżej wartości minimalnej.

Składka na ZUS raz w roku

Projekty ustaw przygotowane przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo, a które zyskały już poparcie posłów i rządu zakładają, że od 2009 r.  przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenie społeczne w minimalnej wysokości nie będą musieli cztery razy w roku sprawdzać wysokości stawek – donosi „Gazeta Prawna” (Nr z 08.10.2008 r.).  Równocześnie pracodawcy, za zgodą pracownika, będą mogli przekazywać drogą elektroniczną miesięczne raporty o wysokości należnych składek;  dokumenty przesyłane przez internet muszą być jednak podpisane bezpiecznym e-podpisem. Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia firm. Takie osoby raz w roku będą mogły złożyć w banku tzw. polecenie zapłaty. Zmniejszy się też liczba błędów w przelewach do ZUS – twierdzi dziennik. Zgodnie z projektem osoby, które opłacają składki od podstawy wynoszącej 60 proc. średniej płacy (jest ich zdecydowana większość), będą ją miały ustaloną na cały rok.

SN: Uprawnieni do ubezpieczenia w KRUS

Nie tylko samo prowadzenie działalności gospodarczej równoczesne z pracą w gospodarstwie daje możliwość dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Uprawnienie to przysługuje niekiedy jego bliskim,  współpracownikowi lub domownikowi rolnika - zdecydował  Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 20 maja 2008 r. (II UK 286/07). Według „Rzeczpospolitej”(Nr z 10.10.2008 r.), współpracującym jest przy tym rolnik lub domownik, który jest małżonkiem przedsiębiorcy, jego dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, rodzicem, macochą lub osobą przysposabiającą. Dodatkowo musi pozostawać z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współdziałać przy prowadzeniu biznesu. Chodzi o taką pomoc udzielaną przedsiębiorcy przez np. małżonka – pisze dziennik -   która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie przy tym przedsięwzięciu. Domownikiem rolnika jest  osoba mu bliska, która ukończyła 16 lat, pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z nim stosunkiem pracy. SN wyrokiem z  25 września 2007 r.(I UK 101/07) podkreślił,  że korzystanie przez daną osobę z gospodarstwa rolnego, zamieszkiwanie na terenie tego gospodarstwa, pomoc w jego prowadzeniu osobom najbliższym i korzystanie z płodów rolnych pochodzących z tego gospodarstwa nie są wystarczające do przypisania jej przymiotu rolnika lub domownika. .

Chcą złagodzenia wymagań przy przejściu na wcześniejszą emeryturę

Sejm   rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS który przewiduje złagodzenie wymagań niezbędnych do uzyskania wcześniejszej emerytury na podstawie art. 29 tej ustawy – podaje „Rzeczpospolita” (Nr z 10.10.2008 r.). Dziennik pisze, iż intencją posłów jest zapis, aby o wcześniejsze emerytury mogły starać się także osoby prowadzące działalność gospodarczą czy pracujące na umowę-zlecenie. Zdaniem Barbary Bartuś, posłanki PiS i  wnioskodawczyni nowelizacji, chcemy wykreślenia z przepisów warunku pracy na etacie przez sześć miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, na podstawie którego ZUS już odmówił prawa do wcześniejszej emerytur. Obecnie możliwość wcześniejszego przejścia na to świadczenie przysługuje kobietom z 30-letnim stażem, które skończyły 55 lat, a po nowelizacji z 8 maja także mężczyznom z 35-letnim stażem, którzy skończyli 60 lat – przypomina gazeta.  Poza tym,  o taką emeryturę mogą się starać osoby całkowicie niezdolne do pracy. Wtedy wymagany staż pracy wynosi 20 i 25 lat. Przepisy mówią jednak także, że wcześniejszą emeryturę dostanie wyłącznie osoba, która przez cały czas pracowała na etacie. Jeśli nie, to musi się wykazać takim zatrudnieniem przynajmniej przez sześć miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Warunki przyznania takiej emerytury spełniają także osoby, które są na świadczeniu przedemerytalnym bądź rencie, jeśli podczas pobierania tego świadczenia nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie pracowały na zleceniu.

Konta emerytalne ZUS w sieci

ZUS rozpoczął prace nad stworzeniem Platformy Usług Elektronicznych dla swoich klientów. Przygotowanie tego projektu wynika z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – pisze  „Gazeta Prawna” (Nr z 10.10.2008 r.).  Projekt ten będzie współfinansowany ze środków unijnych. Według dziennika, w sumie na jego przygotowanie jest przeznaczone 100 mln zł. UE sfinansuje 85 proc. wydatków, a 15 proc. będzie pochodzić z budżetu ZUS. Jak twierdzi  Piotr Starzyk, wiceprezes zarządu ZUS do spraw informatyki,  już w 2011 r.  każdy płatnik składek będzie miał pełny dostęp do swojego konta, na którym będzie mógł sprawdzić, czy wszystkie składki za pracowników zostały zapłacone terminowo. Nowe rozwiązania obejmą także wszystkich ubezpieczonych, którzy opłacają lub opłacali składki. Dzięki temu 15 mln ubezpieczonych będzie mogło sprawdzić, czy pracodawcy terminowo odprowadzili za nich składki. Ubezpieczeni sprawdzą także historię swojego ubezpieczenia oraz kwotę już odłożoną na emeryturę. Według Piotra Starzyka, pracodawcy natomiast powinni mieć możliwość otrzymania za pośrednictwem internetu potwierdzenia o niezaleganiu z płatnościami składek.  Będzie można  zalogować się na swoje konto w ZUS, aby sprawdzić, którzy pracodawcy i w jakiej wysokości opłacają składki. ZUS  chce stworzyć taki system dostępu, aby nikt nie mógł się podszyć pod inną osobę – pisze gazeta. Z tego powodu będzie  zachęcać ubezpieczonych i płatników składek do korzystania z bezpiecznego e-podpisu. Osoby, które nie będą go mieć, będą musiały krok po kroku odpowiadać na pytania systemu, aby potwierdzić swoją tożsamość.

W rankingu „Rzeczpospolitej” OFE Generali najlepsze

W najnowszym rankingu OFE przygotowanym przez „Rzeczpospolita” (Nr z  09.10.2008 r.)  pierwsze miejsce przypadło  OFE Generali. Fundusz ten  zdobył maksymalną liczbę punktów w dwóch z czterech kategorii  - w sumie uzyskał 87,5 pkt na 100 możliwych. Najlepszym okazał się pod względem stanu hipotetycznego konta klienta oraz bezpieczeństwa inwestycji. Na pozycję drugą, z pierwszego miejsca  spadł OFE ING, który zdobył 86,6 pkt, zaś na trzecim zaś znalazł się OFE Polsat, zdobywając 83,2 pkt. – pisze dziennik. 
Zaraz za podium znalazły się dwa największe otwarte fundusze emerytalne, czyli Commercial Union i PZU Złota Jesień. Gazeta szacuje, że przeciętna stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 138,4 proc, gdy jeszcze pół roku temu było to 152,4 proc. W opinii „Rzeczpospolitej”, wpływ na tę sytuację ma bessa na giełdzie, trwająca od drugiej połowy ubiegłego roku. Ranking „Rzeczpospolitej” przygotowywany co pół roku uwzględnia zarówno historyczne stopy zwrotu, bezpośrednio przekładające się na wysokość środków zgromadzonych na rachunkach klientów funduszy, jak i ryzyko ponoszone przez poszczególne podmioty. Najnowszy ranking podsumował dziewięcioletni okres inwestowania, czyli od końca 1999 r. do końca września 2008 r. Zestawienie ocenia długoterminową stabilność  wyników OFE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT