Można wybrać korzystniejsze świadczenie emerytalne

Kto ma prawo do starej i do nowej emerytury, może wybrać korzystniejszą - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 24.07.2010 r.). Dotyczy to m.in. kobiet,  urodzonych  po 31 grudnia 1948 r., które pierwsze wchodzą w nowy system emerytalny. "Wiele z nich ma jednak prawo do wcześniejszych emerytur, nabywanych jeszcze przed osiągnięciem wieku 60 lat. Nie wyklucza to jednak wystąpienia o emeryturę z nowego systemu po osiągnięciu tego wieku" - pisze dziennik. Według gazety, osoba  uprawniona do wcześniejszej emerytury wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego może wystąpić o przyznanie jej  emerytury z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS . Podstawę do jej obliczenia stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Dziennik radzi,  aby  złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, ten zaś wyda decyzję, z której będzie wynikać wysokość tak obliczonego świadczenia. "Jeśli jednak jest ono niższe od dotychczasowej emerytury, to i tak ZUS będzie dalej wypłacał właśnie ją. Wynika to z tego, że dochodzi do zbiegu prawa do dwóch świadczeń – emerytury wcześniejszej i emerytury nowej" - pisze "Rzeczpospolita". Jednak w wypadku kobiet, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury (wystąpiły o nią i otrzymały pozytywną decyzję z ZUS), ale nigdy jej nie pobrały,  są one po osiągnięciu wieku 60 lat  uprawnione do tzw. emerytury mieszanej, czyli częściowo obliczonej po staremu, a częściowo po nowemu (art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). To, w jakich proporcjach obie te części będą przyjęte, zależy od tego, w którym roku kobieta kończy 60 lat (dotyczy to lat 2009 – 2013). Np. te, które kończą ten wiek w 2010 r., dostają 70 proc. emerytury liczonej po staremu i 30 proc. liczonej po nowemu. "Gdyby okazało się, że emerytura mieszana jest niższa od obliczonej w całości po nowemu, to przysługuje jej ta nowa. Jeśli jednak emerytura mieszana i nowa okażą się niższe od nabytej wcześniejszej emerytury na starych zasadach, to zainteresowana może zacząć pobierać tę właśnie emeryturę". Wybór między starą a nową emeryturą mają też niektórzy urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Mogą oni wystąpić o nową emeryturę (na podstawie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), z tym że dotyczy to tylko tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, po jego ukończeniu dalej pracowali i nie występowali dotychczas o emeryturę.

PO przeciwna projektowi emerytalnemu OPZZ

Posłowie zapoznali się z propozycjami emerytalnymi OPZZ. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.07.2010 r.),  przygotowany przez OPZZ, obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z  FUS , jest już po pierwszym ł czytaniu  w Sejmie. Projekt ten  nie uzyskał  akceptacji posłów PO, natomiast poparły  go kluby:  Lewica, PiS i PSL - informuje gazeta. Proponowana przez OPZZ nowela między innymi  przewiduje - pisze "DGP" -  możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i po 40 dla mężczyzn. Tymczasem w opinii   . rządu,  rozwiązanie to  jest niezgodne z reformą  która ogranicza prawo do wcześniejszych emerytur.

Lewiatan i KIG negatywnie oceniają propozycję zmniejszenia składki emerytalnej do OFE

Lewiatan stanowczo sprzeciwia się zmniejszeniu części składki emerytalnej przekazywanej do OFE i zwiększeniu części składki przekazywanej do ZUS i tym samym ograniczeniu roli kapitałowej części systemu emerytalnego - informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 23.07.2010 r.). Według Lewiatana, zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmniejszenie z 37 proc. do 15 proc. części składki emerytalnej przekazywanej do OFE  oraz  zwiększenie z 63 proc. do 85 proc. części składki przekazywanej do ZUS uchroni rząd przed przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenie państwa, "ale zwiększa ryzyko, że przyszłe emerytury będą niższe. (...) Równoważenie wpływów i wydatków systemu emerytalnego powinno być realizowane poprzez dokończenie reformy emerytalnej i likwidację przywilejów emerytalnych rolników, górników, pracowników służb mundurowych oraz podniesienie wieku emerytalnego kobiet, a nie poprzez skierowania do ZUS części pieniędzy obecnie przekazywanych do OFE". Z kolei w opinii  Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), propozycja resortu pracy jest to zbyt dalekim odejściem od kapitałowego charakteru systemu emerytalnego. Wątpliwości przedsiębiorców budzi również "propozycja umożliwienia ubezpieczonym, którzy ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) przekazania zgromadzonych w OFE pieniędzy do ZUS, który będzie im wypłacał emeryturę". KIG uważa, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że znacząca część społeczeństwa skorzysta z takiej możliwości, co spowoduje obniżenie potencjalnej liczby podmiotów zainteresowanych utworzeniem zakładów emerytalnych i może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność.

Mniejsze zyski PTE

W pierwszym półroczu 2010 r. powszechne towarzystwa emerytalne zarobiły netto 292  mln zł, a wiec o  24 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast wypracowany przez PTE wynik finansowy    brutto zmniejszył sie o 25 proc. i wyniósł  360 mln zł  - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 24.07.2010 r.). Dziennik podkreśla, że w omawianym okresie trzy towarzystwa miały stratę – Axa, Nordea i Warta. W opinii gazety, mniejsze zyski  branży są wynikiem  obniżki od początku br.  opłat pobieranych przez fundusze emerytalne (OFE), zarządzane przez towarzystwa emerytalne (PTE). I tak, łączne przychody towarzystw emerytalnych zmniejszyły się o 13 proc. i wyniosły 868 mln zł. Wpływy z opłaty od składki spadły  zaś aż o 42 proc. i wyniosły 376 mln zł - informuje "Rzeczpospolita", powołując sie na dane Komisji Nadzoru Finansowego.
Jednocześnie  wzrosły koszty towarzystw (o 2 proc., do 587,6 mln zł) – głównie za sprawą PTE Axa, Generali, Nordea i Warta, aktywnie pozyskujących  klientów. W pozostałych firmach koszty spadały. I tak na akwizycję  PTE wydały 214 mln zł, czyli o ok. 8 mln zł więcej niż przed rokiem.
Kapitały własne towarzystw na koniec czerwca 2010 r. wyniosły nieco ponad 3 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT