Nowe obowiązki informacyjne OFE wobec ZUS

Otwarte fundusze emerytalne będą musiały informować ZUS o tym, że na koncie osoby pobierającej okresową emeryturę kapitałową nie ma pieniędzy - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.09.2011 r.). Przewiduje to projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez ZUS i OFE czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych. I tak, według dziennika, fundusze emerytalne będą miały trzy dni na przekazanie do ZUS  danych o wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu. OFE ma poinformować ZUS także w sytuacji, kiedy na  koncie  członka funduszu będzie kwota niższa niż wysokość okresowej emerytury kapitałowej.
"Termin jest liczony od dnia, w którym fundusz otrzyma z ZUS informację o kwocie emerytury, która powinna być wypłacona w kolejnym miesiącu" – pisze "DGP". W projekcie  rozporządzenia wprowadzono "zmiany polegające na doprecyzowaniu, że wszelkie czynności dotyczące okresowych emerytur kapitałowych dokonywane przez ZUS i OFE dotyczą tego świadczenia w części obliczonej ze środków zgromadzonych w funduszu", a więc  dotyczą pieniędzy, które idą do OFE - wyjaśnia gazeta.

OECD: podniesienie wieku emerytalnego kobiet priorytetem dla Polski

Polska jest jednym z dziewięciu krajów OECD, które nie mają oficjalnych planów podnoszenia wieku emerytalnego. OECD uważa, iż  priorytetem polskiego rządu powinno być  podniesienie wieku emerytalnego kobiet. Polska jest jednym z nielicznych unijnych krajów, w których poważna dyskusja w rządzie na temat podnoszenia wieku emerytalnego nawet się nie rozpoczęła - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 20.09.2011 r.). Zdaniem Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club  " z ekonomicznego punktu widzenia podniesienie wieku emerytalnego jest po prostu nie do uniknięcia. Dlatego Polska powinna jak najszybciej stworzyć szczegółowy harmonogram tej reformy". Stanisław Gomułka uważa, że " utrzymywanie obecnego wieku emerytalnego może wywrócić system emerytalny"- podaje gazeta. Albowiem obecnie statystyczna kobieta żyje 81 lat, czyli na emeryturze jest przez 21 lat, jest więc "na utrzymaniu reszty społeczeństwa przez połowę okresu, w którym była aktywna zawodowo". "PB" przypomina, iż "jeszcze dwie dekady statystyczna kobieta żyła 75 lat, czyli stosunek emerytury do czasu pracy wynosił zaledwie jeden do trzech. Z mężczyznami problem jest ten sam".
Herve Boulhol, główny ekonomista OECD na Polskę i Francję mówi, iż w Polsce po wyborach "nowo sformułowany rząd powinien przyjąć plan zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat".
Jak informuje gazeta, w " 30 krajach wspólnoty przeciętny próg kobiet wynosił w 2010 r. 61,8 lat, a mężczyzn – 62,9 lat. W 2050 r. będzie to 64,4 i 64,6 lat".

Rodzaj wykonywanej pracy,  a nie posiadane kwalifikacje zawodowe decyduje o prawie do wcześniejszej emerytury 

O  przyznaniu przez ZUS prawa do wcześniejszej emerytury  - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.09.2011 r.), powołując się na orzeczenie sądu w sprawie rybaka  (sygn. akt II UK 356/10), który w  2008 r. złożył wniosek o przyznanie mu wcześniejszej emerytury. ZUS po sprawdzeniu świadectw pracy odmówił mu przyznania takiego świadczenia. Zainteresowany odwołał się od negatywnej dla siebie decyzji - pisze "DGP". Tymczasem sąd I instancji ustalił, że "wnioskodawca łącznie posiada ponad 26 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 10 lat pracy w szczególnych warunkach. W rezultacie przyjął, że na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), ubezpieczony ma prawo do wcześniejszej emerytury". ZUS zaskarżył ten wyrok, a sąd apelacyjny uznał, że "sąd I instancji błędnie ocenił charakter wykonywanej przez ubezpieczonego pracy" - podaje dziennik.
Zainteresowany złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. Po zbadaniu sprawy SN oddalił ją jako nieusprawiedliwioną. Zdaniem sędziów korzystanie z resortowych wykazów jest uzasadnione, gdy dany rodzaj pracy jest wymieniony w dwóch załącznikach.

PTE PZU będzie prowadzić IKZE

PTE PZU będzie oferować indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Towarzystwo  złożyło w tej sprawie odpowiednie wnioski w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.09.2011 r.), przypominając iż to jest już drugie PTE które złożyło w UKNF  wniosek w tej sprawie po PTE PKO BP Bankowy. Jak pisze gazeta, około połowa PTE wyraziła zainteresowanie IKZE i kontaktowała się już w tej sprawie z urzędem nadzoru. Dziennik podaje, iż zainteresowani utworzeniem IKZE jest są    towarzystwa emerytalne Warta, Pocztylion-Arka i Pekao Pioneer.
IKZE oprócz PTE mogą zaproponować klientom także firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskiej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych - twierdzi "Rzeczpospolita".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT