OFE coraz więcej aktywów trzymają w depozytach

Otwarte fundusze emerytalne (OFE)  trzymają coraz więcej oszczędności w formie depozytów. Zdaniem przedstawicieli  OFE – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 08.09.2014 r.) -  fundusze emerytalne  nie mają  w co inwestować. Od lutego 2014 r. OFE mają zakaz kupowania obligacji skarbowych.  „Exodus funduszy na rynki zagraniczne skutecznie powstrzymała dwa miesiące temu Komisja Nadzoru Finansowego. W efekcie OFE „siedzą na coraz większym stosie gotówki” - pisze dziennik.  Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika zaś , że OFE w ramach suwaka będą musiały przekazać w tym roku do ZUS 5,3 mld zł.
„Rz" szacuje, iż  na koniec sierpnia  br. depozyty bankowe w portfelach funduszy emerytalnych sięgnęły  9,7 mld zł (wzrost w ciągu miesiąca niemal o 1 mld zł). Dziennik pisze, iż w tym właśnie czasie  OFE pozbywały się akcji notowanych na GPW, zaś skala podaży mogła sięgnąć nawet 2 mld zł. Zdaniem Marka Sakowskiego, wiceprezesa Pekao PTE, „na rynku akcyjnym panuje bardzo duży strach związany z sytuacją na Wschodzie”, a ponieważ po zmianach w systemie emerytalnym nie ma „w zasadzie żadnej alternatywy inwestycyjnej, w portfelach OFE rośnie gotówka trzymana na bankowych lokatach? Podobnie  twierdzi w gazecie  Rafał Markiewicz, prezes Aegon PTE, który uważa, że OFE sprzedają akcje GPW w oczekiwaniu na korektę. W jego opinii, od 2015 r. „wymagany prawem poziom akcji spada z 75 proc. do 55 proc. aktywów, więc trend ten będzie zapewne kontynuowany”. Ponadto,  OFE kolejny miesiąc z rzędu angażowały pieniądze – ok. 160 mln zł  - w obligacje korporacyjne. Dziennik szacuje, iż dłużne papiery firm stanowią już ponad 8 mld zł wśród  aktywów OFE.
„Rzeczpospolita” przypomina, iż  wymóg trzymania  w  portfelach OFE akcji  według noweli ustawy emerytalnej  będzie corocznie schodkowo obniżany,  tak, iż  od początku 2018 r. minimalny limit przestanie obowiązywać.

W 2015 r. na wypłatę rent i emerytur budżet państwa wyda 83 mld zł   ?

Według szacunków „Rzeczpospolitej”(Nr z 09.09.2014r.) w 2015 r. niemal co trzeci złoty z budżetu pójdzie na emerytury i renty. Polski  system ubezpieczeń społecznych jest niewydolny i to pomimo „zabrania pieniędzy z OFE, podniesienia od 2012 r. składki rentowej, nałożenia dodatkowej daniny na umowy-zlecenia, pościgu za uciekającymi przed ZUS w umowy o dzieło” - podaje gazeta, tłumacząc kondycje   budżetu państwa jak efekt  braku  reformy systemu emerytalnego.  Zdaniem dziennika, „w przyszłym roku budżet będzie musiał dopłacić do ZUS rekordową kwotę. Rok do roku wzrośnie aż o 12 mld zł do 42 mld zł. Do tego dochodzi jeszcze 5,5 mld zł nieoprocentowanej pożyczki, 17 mld zł dopłaty do KRUS i kolejne 15 mld zł na emerytury  mundurowych”. „Rz” szacuje, iż ogółem budżet państwa dopłaci do świadczeń społecznych 83 mld zł, podczas gdy , na przykład inwestycje w obronę narodową  wyniosą  13,5 mld zł.

Kiedy i komu przysługuje świadczenie przedemerytalne ?

Warunki  przyznania świadczenia przedemerytalnego określa Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252) – informuje  „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 05.09.2014 r.). I tak,  do świadczeń  przedemerytalnych uprawnieni są pracownicy zwolnieni z zakładów pracy z winy pracodawcy (między innymi z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy) oraz osoby, które wykonywały pracę przy produkcji wyrobów zawierających azbest lub przestały prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą ze względu na upadłość – pisze gazeta.  Zdaniem „DGP”, o  zasiłek mogą się starać także byli renciści. Od 1 marca 2014 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 991,39 zł.
Jednym z podstawowych warunków otrzymania świadczenia przedemerytalnego jest nabycie uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych  i pobieranie go przez 6 miesięcy (180 dni). „W tym czasie dana osoba nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych” - zauważa dziennik. Jednak osoba, która spełniła warunki podstawowe, zanim otrzyma  świadczeni, a musi także wypełnić tzw. warunki  szczególne.
I tak, ZUS przyzna  zasiłek osobie, jeżeli: 1. do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy; 2.  do  dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała (bez względu na wiek) w przypadku kobiet - okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata, zaś w przypadku mężczyzn - okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 39 lat.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT