OFE coraz więcej inwestują na światowych giełdach

Otwarte fundusze emerytalne kontynuują mocne wyjście na zagraniczne rynki akcji  - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 23.03.2015 r.).   OFE ulokowały na światowych giełdach już ponad 8 mld zł, a więc najwięcej w historii - twierdzi dziennik. Według danych, publikowanych co miesiąc przez  Komisję  Nadzoru Finansowego (KNF),  znajdujące się w portfelach OFE akcje notowane na giełdach poza Polską są warte 8,1 mld zł, co stanowi 5,3 proc. aktywów funduszy emerytalnych - informuje gazeta. Od początku br.  wartość tych papierów w rękach OFE powiększyła się o ponad 2,5 mld zł.
Według "Rz",  która powołuje się na analizy DM Trigon, OFE  dokupiły  akcji zagranicznych za 1,1 mld zł. Natomiast ujemne  było saldo zakupów walorów spółek notowanych na GPW. Tutaj  skala podaży wyniosła 0,36 mld zł - podaje dziennik. DM BZ WBK szacuje  zakupy netto przez OFE na rynkach zagranicznych na 1,14 mld zł, a na rynku krajowym na - 0,26 mld zł. Z kolei według analityków BESI fundusze emerytalne sprzedały o 0,81 mld zł więcej akcji z GPW niż kupiły. Zakupy netto za granicą wyniosły natomiast 1,6 mld zł.
Zdaniem "Rzeczpospolitej", na światowych parkietach  najbardziej aktywne  są ING OFE (8,4 proc. portfela w akcjach zagranicznych), Aegon (7,7 proc.) oraz PZU (5,8 proc.).

Zmiana  przepisów  w sprawie rent strukturalnych dla rolników

Renty strukturalne będą wypłacane rolnikom w pełnym wymiarze tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego, zaś później zostaną pomniejszone o wysokość emerytury - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 25.03.2015 r.).  Według gazety, rolnicy, którzy otrzymywali unijną rentę strukturalną, obecnie  po osiągnięciu wieku emerytalnego muszą przejść na emeryturę z ubezpieczenia społecznego - wynika z  nowelizacji " rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich"  oraz  zmienionego  "rozporządzenia ministra rolnictwa ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". Jak przypomina dziennik,  rozporządzenie rządu weszło w życie 11 marca 2015 r., natomiast  rozporządzenie ministra rolnictwa obowiązuje od 3 marca 2015 r. Istotą tych rozporządzeń jest doprecyzowanie przepisów, które zobowiązują beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego -  wyjaśnia "Rz" .
I tak, znowelizowane przepisy "nakładają na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązek wysłania do beneficjentów rent strukturalnych, na trzy miesiące przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego, zawiadomienia o konieczności złożenia wniosku o przyznanie emerytury. Beneficjenci zaś są zobowiązani do złożenia w ARiMR, w ciągu 30 dni od osiągnięcia wieku emerytalnego, dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o emeryturę krajową" - pisze dziennik.  Zmienione przepisy mają też zastosowanie wobec osób, które wiek emerytalny osiągnęły przed ich wejściem w życie, a nie składały wniosku o ustalenie prawa do emerytury. Osoby te zobowiązane są do złożenia w ARiMR dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o emeryturę krajową w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od ARiMR.
"W przypadku, gdy rolnik podczas pobierania renty strukturalnej nabędzie prawo do emerytury z ubezpieczenia społecznego, renta zostanie pomniejszona o kwotę tej emerytury. Zmienione przepisy dotyczą też małżonka beneficjenta tej renty, na którego wypłacany był dodatek w ramach renty strukturalnej".
Unijna renta strukturalna jest wypłacana w kwocie brutto i po uzyskaniu emerytury krajowej ARiMR wypłaca różnicę między kwotą brutto renty strukturalnej i kwotą brutto przyznanej emerytury - podaje gazeta.
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który osiągnął wiek emerytalny (co najmniej 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Osoby te mogą uzyskać prawo do emerytury o pięć lat wcześniej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat.
Podstawowa emerytura rolnicza w 2015 r. wynosi 880,45 zł miesięcznie.

KNF chce, aby oszczędności zgromadzone w III filarze mogły być wykorzystane jako wkład własny przy kredycie hipotecznym 


Komisja  Nadzoru Finansowego (KNF)  proponuje, aby oszczędności zgromadzone w III filarze mogły być wykorzystane jako wkład własny przy kredycie hipotecznym - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.03.2015 r.). "Proponujemy rozważyć rozwiązanie polegające na wykorzystaniu oszczędności w III filarze jako wkładu własnego przy długoterminowych kredytach, np. hipotecznych, zwiększającego wiarygodność kredytobiorcy. Mogłoby się to odbyć w ramach szerszych zmian, np. o charakterze ustawowym – twierdzi  Maciej Krzysztoszek z Urzędu KNF w rozmowie z "DGP" . W jego opinii, gdyby pomysł przeszedł, z nowego rozwiązania potencjalnie mogłoby skorzystać 1,8 mln osób (przy założeniu, że jeden rachunek w IKE, IKZE lub PPE to jeden ubezpieczony) - podaje  gazeta. Krzysztoszek podkreśla, iż "intencją KNF jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności dobrowolnego dodatkowego oszczędzania na emeryturę. (...)  Chodzi o zwiększenie użyteczności oszczędności emerytalnych w III filarze i zachęcenie do samodzielnego odkładania środków. Obecnie środki z III filaru można wykorzystać dopiero po osiągnięciu określonego wieku, co dla wielu osób wydaje się odległe".
"DGP" podaje, iż według danych zebranych przez UKNF i resort pracy, na koniec ub.r. Polacy mieli 874 tys. indywidualnych kont emerytalnych i 528 tys. indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Dodatkowo 381 tys. osób było objętych pracowniczymi programami emerytalnymi. Polacy zgromadzili  w IKE 4,7 mld zł, natomiast  w PPE aż 10,2 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT