Obniżka opłat pobieranych przez OFE od 2010 r. ?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która przewiduje obniżki opłaty OFE, pobieranej od składki (do 3,5 proc.)  oraz opłat za zarządzanie - informuje "Parkiet" (Nr z 05.03.2009 r.). W 2010 r., od kiedy zostanie wprowadzona obniżka od składki, OFE pobiorą od klientów 748,2 mln zł, wobec szacowanych 1,3 mld zł, gdyby ustawa nie weszła w życie - szacuje dziennik. Z kolei z tytułu opłaty za zarządzanie fundusze emerytalne OFE zbiorą 660,8 mln zł.
Według gazety, pomimo wprowadzonych zmian  właściwie nie było wiadomo, ile ma wynieść limit miesięcznej opłaty za zarządzanie. Ustalono bowiem, że limit zacznie obowiązywać przy aktywach na poziomie 45 mld zł (obecnie jest to 65 mld zł, a tymczasem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  proponowało, aby wynosił on 8,4 mln zł, przy 20 mln zł aktywów.

Sejm znowelizował KRUS

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowe przepisy różnicują składki w zależności od wielkości posiadanego gospodarstwa - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.03.2009 r.).  Zgodnie z nową regulacją wyższe składki będą płacili właściciele ponad 50 ha ziemi. I tak, dla gospodarstw o obszarze 50-100 ha przeliczeniowych użytków rolnych miesięczna składka będzie wynosiła 12 proc. kwoty najniższej emerytury (przed waloryzacją emerytur było to 76,40 zł). Natomiast  dla gospodarstw o obszarze 100-150 ha kształtować się  będzie na poziomie  24 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 152,70 zł. W przypadku gospodarstw 150-300-hektarowych składka będzie wynosiła 229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników.
W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 191 zł kwartalnie.

Fundusze emerytalne chcą ograniczenia kosztów akwizycji

Na ostatnim zamkniętym spotkaniu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) z propozycją zmian w zakresie akwizycji funduszy wystąpiło ING OFE - twierdzi " Gazeta Wyborcza"(Nr z 04.03.2009 r.). Zdaniem gazety, najprawdopodobniej chodziło o ograniczenie kosztów akwizycji funduszy. Albowiem co druga osoba, która zmieniła w lutym br. OFE, wybrała gorszy fundusz niż ten, do którego należała - pisze "GW". Według dziennika, w ubiegłym miesiącu na zmianę funduszu zdecydowało się ponad 128 tys. osób, co spowodowane było przede wszystkim wzmożoną aktywnością akwizytorów. "Wyborcza" pisze, że coraz większą walkę akwizytorów o klientów napędzają same OFE, płacąc im odpowiednio wysoką prowizję. Na przykład ING OFE  od początku roku przejął od innych  funduszy  ponad 24 tys. klientów. Z szacunków gazety wynika,  że średnio 9 na 10 osób, które trafiło do tego OFE,  było wcześniej członkiem funduszu, który notował lepsze wyniki inwestycyjne (biorąc pod uwagę  dwu- i trzyletnią stopę zwrotu). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku CU OFE, gdzie  około  58 proc. członków  w br. przeszło do niego z funduszu, który notował lepsze wyniki inwestycyjne.

Przejście na emeryturę nieuzależnione od rozwiązania umowy o pracę

 Od 8 stycznia 2009 r. otrzymanie emerytury nie jest już uzależnione od rozwiązania umowy o pracę - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 05.03.2009 r.). Nowy przepis nie dotyczy emerytur nauczycielskich, górniczych i tych urodzonych po 1948 roku przechodzących na wcześniejszą emeryturę. Według nowych przepisów,  osoby, które zamierzają dopiero wystąpić o emeryturę, mogą kontynuować dotychczasowe zatrudnienie. Ci zaś, którzy nie otrzymują emerytury z powodu nie rozwiązania stosunku pracy, mogą zgłosić do ZUS wniosek o podjęcie wypłaty emerytalnej - twierdzi dziennik. "GP" przypomina,  że został zniesiony jedynie warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do podjęcia wypłaty przyznanej już emerytury. Nadal więc obowiązują przepisy, które uzależniają ustalenie samych uprawnień do emerytury od spełnienia tego wymogu. Dotyczy to nauczycieli, górników i osób urodzonych po 1948 roku. Osoby, które na emeryturze pracują, że  ich świadczenie emerytalne może być zawieszone lub zmniejszone przez  ZUS , jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy.

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych - weto prezydenta utrzymane

Sejm przyjął weto prezydenta do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. Oznacza to, że ustawa nie będzie obowiązywać. Ustawa przewidywała utworzenie funduszy wypłacających przyszłym emerytom świadczenia z OFE. Funduszami tymi miały zarządzać zakłady emerytalne pobierające za swoje usługi opłaty w wysokości do 3,5 proc. kwot wypłacanych emerytom. Kwoty gromadzone w funduszach nie miały podlegać waloryzacji, a rosnąć miały tylko wtedy, gdyby fundusze miały zyski - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.03.2009 r.). Lech Kaczyński zawetował ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych w połowie stycznia argumentując, iż niedostatecznie zabezpiecza ona interesy przyszłych emerytów.
Prezydent zarzucał ustawie m.in., że nie zabezpiecza ona interesów przyszłych emerytów przed negatywnymi zmianami gospodarczymi oraz potencjalnymi kryzysami finansowymi. Zdaniem prezydenta, wadami ustawy były:  zbyt wysoka opłata za usługi zakładów emerytalnych, brak mechanizmu waloryzacji oraz obowiązku utworzenia zakładu emerytalnego ze 100-proc. kapitałem skarbu państwa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT