Obniżka prowizji po analizie wyników PTE

Decyzja o obniżeniu prowizji pobieranych przez OFE zapadnie dopiero po analizie wyników finansowych towarzystw  - twierdzi Jakub Szulc, PO, członek sejmowej komisji finansów publicznych w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”(Nr z 12.05.2008 r.). Jego zdaniem łatwo jest bowiem obniżyć prowizje, gdy nie ma wielkich zagrożeń dla systemu emerytalnego. Mogą przecież  nadejść cięższe czasy dla gospodarki, a tym samym dla towarzystw, kiedy będą musiały one z własnych pieniędzy finansować niedobory w OFE, ponieważ  są do tego zobowiązane, na tym polega bezpieczeństwo tego systemu.
 „Jeżeli uznamy, że stawki prowizji w stosunku do wyników emerytalnych funduszy są zbyt wysokie, a aktywa zgromadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne wystarczają, by zapewnić stabilność systemu, na pewno nie będziemy ich bronić. Jednak w sytuacji, w której w grę wchodzi bezpieczeństwo finansowe, zawsze lepiej jest dwa razy się zastanowić, niż podjąć pochopną decyzję” – mówi poseł Szulc. W jego opinii,  bardziej istotna od konkurencji w wysokości opłat za zarządzanie jest konkurencja w zakresie polityki inwestycyjnej, a ta szwankuje. Problem polega na tym, że towarzystwa nie tylko nie konkurują wysokością prowizji, ale także nie chcą prawdziwej konkurencji w pomnażaniu pieniędzy przyszłych emerytów. Zaradzić temu może zmiana zasad oceny wyników funduszy   i liberalizacja gorsetu inwestycyjnego oraz zwiększanie możliwości inwestowania za granicą. Towarzystwa powinny mieć prawo korzystania z instrumentów pochodnych, np. kontraktów futures, ale tylko w szczególnych sytuacjach, np.   tylko dla zabezpieczenia aktywów, a nie w celach spekulacyjnych.

Składka  na KRUS liczona według ESU ?

Wstępne założenia do zmian w KRUS przewidują, że  reforma systemu ubezpieczenia społecznego rolników ma przede wszystkim polegać na uszczelnieniu systemu,  tj. objęciu nim osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą – pisze „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  12.05.2008 r. za  PAP. Resort rolnictwa  proponuje by została zachowana zasada podziału na dwa ubezpieczenia: wypadkowo-chorobowe - finansowane ze składek rolniczych oraz emerytalno-rentowe - zasilane ze środków budżetowych. Ministerstwo  chce by dla rolników, których głównym źródłem dochodów jest rolnictwo, ubezpieczenie to było obowiązkowe. Z kolei dla osób wykonujących pracę w gospodarstwach, obowiązkowe byłoby tylko ubezpieczenie wypadkowe w KRUS. Ubezpieczeniem z KRUS objęta miałaby być także grupa rolników tzw. dwuzawodowców tj. osoby, które okresowo pracują poza rolnictwem, jak również domownicy zamieszkujący w gospodarstwach rolnych.
W perspektywie – podaje „GU” - wysokość składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe ma być uzależniona od faktycznych dochodów uzyskiwanych w gospodarstwie, ale obecnie reforma ma polegać na zróżnicowaniu składki w zależności od siły ekonomicznej gospodarstwa mierzonej w tzw. ESU (nadwyżka przychodów nad kosztami produkcji  liczona   z trzech lat wartości produkcji rolnej nad średnią z trzech lat wartością kosztów bezpośrednich; 1 ESU to równowartość 1200 euro). Gospodarstwa bardzo małe to takie, których dochód nie przekracza 4 ESU rocznie.
Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w Polsce dominują -65 proc.-  gospodarstwa bardzo małe i małe (2- 8 ESU). Przewiduje się, że gospodarstwa duże płaciłyby zwiększoną składkę, zaś składka gospodarstw najmniejszych pozostałaby na niezmienionym poziomie. W zależności od składki, zróżnicowane byłyby także świadczenia.

KNF: zgoda na fuzję PTE Aegon i PTE Skarbiec-Emerytura

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na fuzję PTE Aegon i PTE Skarbiec-Emerytura. Okres oczekiwania obu firm od momentu złożenia wniosku konsolidacyjnego do uzyskania zgody instytucji nadzoru wyniósł pół roku. W zgodnej opinii samych zainteresowanych oraz uczestników i obserwatorów rynku,  decyzja KNF może stanowić przełom – twierdzi „Rzeczpospolita” (Nr z 10.05.2008 r.). Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego połączenie może przynieść korzyści dla członków obu funduszy. Podstawową z nich ma być niższa opłata od składki dla ponad 180 tys. klientów Aegon z długim stażem. Według „Rzeczpospolitej” dotychczas płacili oni  7 proc., a teraz będą płacić 5,9 proc. Z zapowiedzi Jarosława Kubiaka, prezesa Aegon PTE  wynika, że spaść mają również inne opłaty, m.in. depozytariusza czy transakcyjne. Także jakość obsługi klientów ma się podnieść na wyższy poziom – pisze dziennik. Według prezesa Kubiaka, połączenie funduszy nastąpi na początku listopada br.,  natomiast połączenie towarzystw emerytalnych ma nastąpić 30 czerwca lub 1 lipca br. Zanim jednak dojdzie do fuzji, klienci OFE mają prawo do bezpłatnej zmiany funduszu – podaje dziennik.  Według stanu na koniec kwietnia br. łączne aktywa Aegon i Skarbiec-Emerytura to 6,3 mld zł, a liczba klientów zbliżyła się do 800 tys. Z kolei udział Aegon w rynku OFE wzrośnie do 4,6 proc.

Blisko 13,5 mln członków OFE

Liczba uczestników funduszy emerytalnych wzrosła w kwietniu br. o 12,3 tys. osób, czyli o 0,1 proc., osiągając poziom 13 mln 461 tys. osób – donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  12.05.2008 r.  za Analizy Online. W tym 12 funduszy odnotowało wzrost liczby uczestników, natomiast w OFE WARTA, OFE Polsat, AEGON OFE liczba ta spadła. Najwięcej osób stracił AEGON OFE (108 osób), OFE Polsat uszczuplił się o 96 osób, a OFE WARTA o 27 osób. Z kolei  największy wzrost udziału w rynku, mierzony liczbą uczestników zanotowała, jak przed miesiącem, Nordea OFE (o +2 pkt. bazowe do 5,50 proc).
W czołówce funduszy, które zostały wybrane przez największą liczbę osób znalazły się, jak przed miesiącem, Commercial Union OFE, ING OFE oraz Nordea OFE.
W kwietniu br.  liczba rachunków martwych w OFE zwiększyła się o ponad 62,4 tys. (+9 proc.), natomiast łączna liczba kont, na które nie wpłynęła żadna składka wzrosła do poziomu 769 tys., co stanowi 5,5 proc. rachunków ogółem.

Niekwalifikowane podpisy elektroniczne ważne nawet po 20 lipca br.?

Rząd wkrótce przekaże do Sejmu  projekt ustawy zakładający, że płatnicy składek zatrudniający więcej niż pięciu pracowników nie będą musieli od 21 lipca tego roku korzystać wyłącznie z bezpiecznego e-podpisu. Pierwsze czytanie tego projektu planowane jest na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 28 maja br. – podaje "Gazeta Prawna" (Nr z 13.05.2008 r.). Ustawa musi zostać szybko uchwalona i opublikowana, istnieje bowiem poważne niebezpieczeństwo, że nie wszyscy przedsiębiorcy zdążą w terminie otrzymać certyfikaty kwalifikowane –  „GP” cytuje  Dariusza Bogdana, wiceministra gospodarki.
Obecnie do ZUS w formie elektronicznej trafiają dokumenty ubezpieczeniowe około 830 tys. firm. W tym   204 tys. podmiotów przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe w postaci elektronicznej za co najmniej jednego płatnika. Według gazety, obecnie firmy, kontaktując się z ZUS, korzystają z tzw. niekwalifikowanego podpisu elektronicznego wydawanego bezpłatnie przez zakład na okres jednego roku. To właśnie te podmioty i ich zleceniodawców dotyczą nowe wymogi w kontaktach z ZUS. W przygotowanej nowelizacji przewiduje, że wszystkie niekwalifikowane podpisy elektroniczne zachowają swoją ważność nawet po 20 lipca br. Dzięki temu nie dojdzie do tego, że płatnicy, którzy nie otrzymają do tej daty bezpiecznych podpisów, nie przekażą do ZUS dokumentów. Co więcej, niektórzy płatnicy nawet do 20 lipca 2009 r. będą mogli korzystać z bezpłatnych certyfikatów wydawanych przez ZUS, bez konieczności posiadania bezpiecznego e-podpisu.
O bezpieczny podpis w pierwszej kolejności będą więc musiały występować te firmy, które otrzymały certyfikaty z ZUS po 20 lipca ub.r.. W 2007 roku ZUS wydał ponad 90 tys. niekwalifikowanych certyfikatów, a w pierwszych czterech miesiącach tego roku prawie 77 tys. Podobnie będzie więc wyglądać kolejka po bezpieczne e-podpisy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT