PKPP Lewiatan: większe limity wpłat na IKE

Podjęcie prac nad zmianą przepisów regulujących zasady oszczędzania na IKE oraz PPE mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju III filara - uważa PKPP Lewiatan. Według „Gazety Ubezpieczeniowej” (www.gu.com.pl) z 14.08.2008 r. za szczególnie istotną Lewiatan uważa propozycję zwiększenia rocznego limitu wpłat na IKE oraz uelastycznienia zasad zwrotu i wypłaty środków z IKE poprzez umożliwienie częściowego ich zwrotu i wypłaty w ratach. W aktualnym stanie prawnym przedmiotem zwrotu i wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE. Wiadomo jednak, że zdarzają się sytuacje losowe, które w pełni uzasadniają „naruszenie” oszczędności, nawet tych przeznaczonych na przyszłe emerytury. PKPP Lewiatan. Podziela pogląd, iż umożliwienie ratalnej wypłaty zgromadzonych na IKE środków powinno zwiększyć zainteresowanie korzystaniem z tej formy oszczędzania. Postuluje ponadto wydłużenie (do co najmniej 30 dni) terminu realizacji wypłaty części środków z IKE, co jest niezbędne z uwagi na konieczność każdorazowego przeanalizowania możliwości realizacji tego rodzaju wniosku. Niezbędne jest również wskazanie minimalnej i maksymalnej wysokości dopuszczalnych wypłat wskazanie częstotliwości dopuszczalnych wypłat oraz wprowadzenie do ustawy o IKE przepisu przesądzającego ostatecznie kwestię prowadzenia egzekucji ze środków zgromadzonych na IKE – postuleuje Lewiatan.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT