PTE godzą się na pozew zbiorowy

Zarządzające funduszami emerytalnymi powszechne towarzystwa emerytalne (PTE)  zaaprobowały decyzję sądu dotyczącą pozwu zbiorowego w sprawie zmian w otwartych funduszach emerytalnych - informuje "Parkiet"(Nr z 14.04.2015 r.). Według Małgorzaty  Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, "postanowienie sądu potwierdza możliwość przeprowadzenia procesu w formie postępowania zbiorowego. Towarzystwa nie złożą zażalenia na decyzję sądu, przed którym członkowie OFE chcą dochodzić swoich praw". 
Jak wyjaśnia  dziennik, chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie z początku marca br.. Dzięki tej  decyzji SO,  do postępowania przeciwko państwu będą mogli dołączać kolejni zainteresowani.
Na ławie oskarżonych zasiądą wspólnie Skarb Państwa, ZUS, a także PTE (z przyczyn formalnych jako zarządzające OFE). PTE zostały pozwane ze względu na to, iż na  mocy ustawy zostały zobowiązane do umorzenia części jednostek rozrachunkowych oraz przeniesienia ponad połowy zgromadzonych w nich środków do ZUS - podaje "Parkiet".

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne będzie możliwe


Wszystkie kluby i koła poselskie poparły jednogłośnie zmiany dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 08.04.2015 r.). Według dziennika, chodzi o projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Projekt w tej sprawie złożył w 2011 r. klub PiS, podobną inicjatywę pod koniec 2014 r.  zgłosił klub PO. Specjalnie powołana podkomisja nadzwyczajna zdecydowała, że wiodącym projektem będzie propozycja PO - informuje gazeta.
"Przyjęcie projektu skończyłoby z praktyką karania pracodawców za to, że legalnie zatrudniają pracowników. Jak przypomniała, zaległości wobec ZUS i brak zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek wykluczają przedsiębiorcę z udziału w przetargach, choć jednocześnie mogą w nich startować przedsiębiorcy, którzy oficjalnie nikogo nie zatrudniają, co promuje tzw. szarą strefę" - uważa  .Barbara Bartuś z  klubu parlamentarnego PiS.  Z kolei  posłanka Ewa Kołodziej z PO jest zdania, że  system spłaty w systemie ratalnym stanowi najlepszy sposób odzyskania należności przez ZUS i nie obciąża budżetu - podaje gazeta. Projekt poparli także przedstawiciele klubów PSL, SLD oraz koła Ruchu Palikota
Jak podkreśla "Rz", rozwiązanie zawarte w projekcie ustawy umożliwia "odzyskanie przez ZUS kwot zaległych składek, której w chwili obecnej pełna egzekucja w większości przypadków jest nieskuteczna, a płatnikowi daje możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wymogło ono również wprowadzenia mechanizmu chroniącego składki ubezpieczonego przed realnym spadkiem ich wartości spowodowanym opóźnionym przekazaniem ich do OFE i zewidencjonowaniem na subkoncie, nie zrekompensowanym należnymi odsetkami".
W projekcie przyjęto - podaje dziennik -  że opłata prolongacyjna naliczana byłaby w przypadku udzielenia ulgi i podlegałaby przekazaniu na rachunek ubezpieczonego do OFE oraz zewidencjonowaniu na subkoncie. "Zawarcie układu wstrzymywałoby także dotychczasowe działania egzekucyjne prowadzone przez ZUS i organy skarbowe wobec przedsiębiorcy-płatnika" - zauważa "Rzeczpospolita".

KNF: OFE wypracowały trzyletnią  stopa zwrotu na poziomie  25,129 proc.


Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 marca 2012 r. do 31 marca 2015 r. wyniosła 25,129 proc. - donosi "Parkiet"(Nr z 14.04.2015 r.)powołując się na komunikat  Komisji Nadzoru Finansowego. Według KNF, w analizowanym okresie najwięcej dała zarobić Nordea OFE, która osiągnęła najwyższą stopę - 28,331 proc. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze MetLife OFE (27,943 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (27,708 proc.) - pisze gazeta.  Natomiast na  kolejnych pozycjach uplasowały się: Allianz Polska OFE (25,895 proc.), AXA OFE (25,533 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (24,901 proc.), OFE PZU "Złota Jesień" (24,260 proc.), OFE Pocztylion(23,922 proc.), ING OFE (23,912 proc.) - informuje dziennik.  Zestawienie zamykają AEGON OFE (23,891 proc.), Pekao OFE (23,053 proc.) oraz Generali OFE (21,750 proc.).
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE   jest sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto. Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są fundusze, które działały przez okres ostatnich 36 miesięcy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT