PTE zainteresowane wypłacaniem emerytur z II filara

Są chętni do wypłaty emerytur dożywotnich. Według „Rzeczypospolitej”(Nr z 20.08.2008 r.), już 10 instytucji finansowych  deklaruje, że chce wypłacać emerytury z oszczędności w OFE. Tymczasem nadal  trwają prace nad projektem ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK), która ma uregulować działalność specjalnego funduszu, do którego trafią pieniądze członków otwartych funduszy emerytalnych, gdy ukończą oni 65 lat. Według koncepcji resortu pracy będzie to nowy podmiot – zakład emerytalny lub istniejące powszechne towarzystwo emerytalne. Według gazety, zainteresowanie uczestniczeniem w systemie wypłat świadczeń pochodzących z II filara  deklarują zwłaszcza  grupy ubezpieczeniowe takie jak Commercial Union, ING, Generali, Axa, PZU, Allianz czy Aegon. Jednak wszystkie  uzależniają ostateczną decyzję od szczegółów tworzonego cały czas prawa. Zdaniem Zygmunta Kostkiewicza, wiceprezesa CU Życie, firma powierzy zadanie wypłaty emerytur PTE, jeśli będzie taka możliwość, gdyż to  rozwiązanie obniża koszty. A PTE dysponuje pewną nadwyżką kapitałów, którą będzie można w takim wypadku zagospodarować. Z kolei Jan Emeryk Rościszewski, szef Cardif w Polsce (grupa BNP Paribas, w skład której wchodzi Cardif, jest akcjonariuszem Pocztylion-Arka PTE) twierdzi, że interesujące są „wszystkie pola działalności w zakresie zarządzania aktywami czy ubezpieczeń, w tym także wypłata świadczeń z OFE”. Dziennik pisze, że jedyną instytucją, która już zadeklarowała iż chce tworzyć nową instytucję do zarządzania FDEK, czyli zakład emerytalny, jest Bank Polskiej Spółdzielczości.

Od 1 września emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej

Od 1 września br. emeryci i renciści będą mogli uzyskać nieco mniejsze dodatkowe przychody, bo zmalało przeciętne wynagrodzenie – informuje  „Gazeta Prawna”(Nr z 22.08.2008 r.). Według dziennika, który powołuje się na  GUS,  wynagrodzenie to wyniosło 2951,36 zł i było o 32,62 zł niższe niż w I kwartale br.  Zmniejszy się więc kwota przychodu, powyżej której będą zawieszane świadczenia,  wypłacane wcześniejszym emerytom lub rencistom - wyniesie ona 3836,80 zł. Według „Prawnej”, świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli przychód tych świadczeniobiorców przekroczy 2066 zł. Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie dotyczy emerytów, którzy mają 60 lat -kobiety i 65 lat- mężczyźni, lub więcej). Dziennik pisze, że
spadek w II kw. przeciętnego wynagrodzenia wpłynie  też na zmianę innych wskaźników. Przede wszystkim zmniejszy się zasiłek pogrzebowy (wyniesie on 5902,72 zł - obecnie 5967,96 zł) oraz   kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2008 r., ogłoszonego do celów emerytalnych. Wyniesie ona 885,50 zł.

Rekordowe transfery w OFE

„Rzeczpospolita” (Nr z  20.08. 2008 r) odnotowuje rekordowy  transfer członków OFE  „właściwie” od początku funkcjonowania nowego systemu emerytalnego. W ciągu ostatnich trzech miesięcy br.  OFE zmieniło 128 tys. osób. Dziennik powołuje się tutaj na  wypowiedź Michała Szymańskiego, wiceprezesa CU PTE,  który uważa, iż taka sytuacja nastąpiła  wskutek zaostrzającej się konkurencji między funduszami emerytalnymi. Podobnego zdania jest  Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE. W jego opinii,  tendencja wzrostowa w transferach może być również skutkiem rosnącej świadomości klientów i coraz większej aktywności akwizytorów.
W 2007 r. fundusz emerytalny na inny zmieniło 383 tys. osób. W tym roku jest to już 336 tys. osób. Od 1999 r. fundusz na inny zmieniło prawie 2,7 mln osób, czyli co piąty uczestnik II filara – szacuje „Rzeczpospolita”.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT