Ponad 2 bln zł zaoszczędziliśmy na przyszłe emerytury

W I filarze  przyszli emeryci uzbierali 1,96 bln zł – wynika z danych ZUS. Natomiast w otwartych funduszach emerytalnych zaoszczędzono 200 mld zł.
Łącznie Polacy zgromadzili na emeryturę około  2,16 bln zł - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2010 r.). Prof. Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej przypomina w dzienniku, iż nie są to  wszystkie zobowiązania systemu emerytalnego. Nie uwzględniają osób ze starego systemu, które urodziły się przed 1949 r. i mają przyznawane świadczenia według starych zasad, natomiast e nie mają indywidualnych kont emerytalnych ani w ZUS, ani w OFE.
W opinii prof. Marka  Góry, docelowo będziemy znać wszystkie zobowiązania wobec emerytów, a to zwiększy przejrzystość naszych finansów.
A Informacja o stanie kont emerytalnych jest istotna nie tylko ze względu na finanse publiczne, ile ważna jest także  dla osób oszczędzających na starość - podkreśla dziennik. Obecnie ZUS wysłał 15 mln listów o składkach w I filarze za 2009 rok.

Kiedy ZUS  będzie mógł zawiesić pracującemu emerytowi emeryturę ?

Od 8 stycznia 2009 r. obowiązuje przepis, który zezwala na nabycie prawa do emerytury i jednocześnie kontynuowanie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Teraz rząd chce go zmienić - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2010 r.). Według gazety, ZUS ma mieć możliwość zawieszania emerytury bez względu na wysokość przychodu emeryta z tytułu zatrudnienia, kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, gdzie pracował  bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Tymczasem w opinii prawników,  ZUS nie będzie miał prawa do zawieszania emerytury osobom, które otrzymały je, kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy - pisze "DGP". Paweł Pelc, radca prawny i  wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE uważa, że "trudno zgodzić się z interpretacją ministerstwa, gdyż projekt będzie wpływał na sytuację prawną osób, które podejmowały decyzję o przejściu na emeryturę w okresie, gdy obowiązek rozwiązania umowy o pracę nie obowiązywał".
Uzasadnienie  projektu wskazuje zaś, że nowy przepis nie będzie działał wstecz, ponieważ  osoby, które przed dniem jego wejścia w życie kontynuowały zatrudnienie, pobierając równocześnie emeryturę, nie będą zwracały za ten okres świadczeń. Nie oznacza to jednak, że ZUS będzie mógł im zawiesić emerytury, jeśli nie zwolnią się z pracy  po wejściu w życie nowych przepisów.
Według "DGP",  Trybunał Konstytucyjny "może uznać, że nowe rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, bo zaskakuje obywateli. A to jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa. Do 7 stycznia 2009 roku obowiązywał nakaz rozwiązania umowy o pracę, obecnie od zaledwie półtora roku go nie ma, a rząd chce go znów przywrócić. Osoby, którym ZUS zawiesi wypłatę, mogą poskarżyć się na to w sądzie, a następnie do TK".

Do ZUS e-wniosek o emeryturę

ZUS udostępni na swojej stronie specjalnie przygotowany e-wniosek, który będzie można złożyć, ubiegając się o emeryturę i podpisać e-podpisem - wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  projektu  nowego rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz zasad wypłaty tych świadczeń - podaje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.09.2010 r.). Projekt zakłada m.in., że wniosek o świadczenie może być zgłoszony w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ZUS. Taki wniosek musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację tożsamości przyszłego emeryta. Musi też spełniać wymagania określone przez system teleinformatyczny ZUS. Wniosek o rentę lub emeryturę będzie musiał zawierać m.in. imię i nazwisko ubezpieczonego, datę urodzenia ubezpieczonego, PESEL i NIP ubezpieczonego, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Ponadto, niezbędne będzie  także podanie miejsca zamieszkania lub ostatniego adresu w Polsce w przypadku osób mieszkających za granicą.
"Dokumenty te nie będą wymagane tylko wtedy, gdy konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia. Nie trzeba ich składać, jeśli ubezpieczony dostarczył je do ZUS wcześniej, ustalając wysokość kapitału początkowego " - pisze gazeta.

Nie wszyscy akcjonariusze PTE zyskali zwrot zainwestowanego kapitału

Zdaniem Marka Jandzińskiego, prezesa zarządu  PTE Warta, fundusz emerytalny to dobry biznes tylko dla nielicznych. Prezes Jandziński powiedział "Rzeczpospolitej"(Nr z 13.09.2010 r.), iż  sytuacja wizerunkowa tego biznesu " nie jest dobra" . Jak zaczynamy mówić, że mamy dobre wyniki, to zaraz jesteśmy postrzegani jako ci którzy są bezpośrednio zainteresowani trwaniem II filara". Zdaniem Jandzińskiego, "nie wystarczy robić dobry wynik inwestycyjny, trzeba jeszcze umieć go sprzedać opinii publicznej".  Jandziński zaapelował w gazecie do szefów konkurencyjnych towarzystw o ich większe zaangażowanie i większą koncentrację na samym rynku. "Trzeba odłożyć spory konkurencje między towarzystwami i zastanowić się nad tym jak jest postrzegana branża. To wymaga pieniędzy, organizacji i specjalnych umiejętności przekazywania informacji na temat funduszy emerytalnych" - powiedział . Dziennik pisze, ze akcjonariusz towarzystwa emerytalnego Warta jest jednym z tych, któremu nie zwróciły się wciąż zainwestowane w ten biznes pieniądze. "Trzeba dać nam więcej czasu niż innym, żeby mogło zwrócić się to, co wyłożyli akcjonariusze. To jest możliwe, ale wymaga czasu" — twierdzi Jandziński. W jego opinii,  "jeżeli bardzo ostro zostaną ograniczane nasze przychody, to ten okres będzie się wydłużał". Zła jest zaś sytuacja, gdy klienci nie patrzą na wyniki inwestycyjne, tylko przechodzą do największych funduszy, a w  ostatnich latach to właśnie małe fundusze wypracowywały bardzo dobre stopy zwrotu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT