Potrzebne uzdrowienie systemu emerytalnego

Dla ubezpieczonych w ZUS  potrzebne są dotacje z budżetu, ponieważ składki wystarczają zaledwie na 60 proc. wydatków (część składki odprowadzana jest do OFE i nie idzie na pokrycie bieżących emerytur). Z kolei w KRUS, gdzie wszyscy (prawie), płacą jednakowe niskie składki, wystarczają one  na 5 proc. wydatków emerytalnych - pisze Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych   w  "Dzienniku Gazecie Prawnej" (Nr z 13.12.2011 r.). Według A. Wiktorow, wysokości otrzymywanych emerytur są  różne.  "Najwyższe dla sędziów i prokuratorów za czas spoczynku – 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Niższe dla służb mundurowych, ale też do 75 proc. uposażenia z ostatniego miesiąca (dla mających 15 lat służby emerytura wynosi 40 proc. i potem wzrasta o 2,6 proc. za każdy rok). Dla emerytów z ZUS świadczenie wynosi średnio 56 proc. przeciętnego wynagrodzenia. " Wiktorow podkreśla - podaje gazeta - iż  przeciętne wynagrodzenie jest niższe niż średnie uposażenie w służbach mundurowych i dużo niższe niż sędziów i prokuratorów. Ponadto, przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez GUS zawiera składkę na ubezpieczenie społeczne płaconą przez pracowników (13,71 proc.), zaś  służby mundurowe  i  sędziowie  i prokuratorzy  składki nie płacą. Z kolei rolnicy mają emerytury kwotowo niższe od pozostałych;  podstawą dla nich jest minimalna emerytura pracownicza, która może być powiększona o różne dodatki. I tak, emerytura minimalna wynosi 728 zł, emerytura z KRUS – 877 zł, a przeciętna z FUS  1721 zł. Wyższe, ponad 2700 zł, są przeciętne emerytury służb mundurowych.

Większe składki na ZUS od przedsiębiorców

Nawet o tysiąc złotych więcej odprowadzą przedsiębiorcy w przyszłym roku do ZUS - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 12.12.2011 r.). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi bowiem zadeklarowana kwota, która musi wynosić co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Według projektu ustawy budżetowej w 2012 r. wyniesie ono 3526 zł - informuje gazeta. Wojciech Borkowski z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia  w dzienniku, iż to  minister pracy ustala minimalną podstawę wymiaru składek oraz kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na  podstawie kwoty podanej w uchwalonej ustawie budżetowej, jej projekcie lub prowizorium. W jego opinii, chociaż ustawy jeszcze nie ma,  więc minister przyjmie zapewne kwotę podaną w projekcie.
W  styczniu 2012 r. przedsiębiorcy zapłacą na ubezpieczenie emerytalne 412,96 zł, rentowe 126,94, chorobowe i Fundusz Pracy 51,83 zł, a na wypadkowe 35,33 zł. (łącznie  aż 678,90 zł.). Zaś od  lutego 2012 r. wzrośnie składka rentowa; wyniesie ona 169,25 zł (przedsiębiorcy prześlą do ZUS aż 721,21 zł).
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. wyniesie 105 780 tys. zł (w br.  było to 100 770 zł) - podaje dziennik. W styczniu  2012 r. na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy osoby prowadzące własny biznes odprowadzą 678,90 zł, a w lutym – aż 721,21 zł

Świadczenie z ZUS będzie wyższe o 68 zł

Jak przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, będący  w konsultacjach społecznych, od 1 marca 2012 roku emeryci i renciści dostaną taką samą podwyżkę świadczenia. Według "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 12.12.2011 r.)  wyniesie ona 68 zł. Kwota ta  została  wstępnie ustalona i  ma być  urealniona w trakcie kolejnych etapów prac legislacyjnych po uzyskaniu aktualnych danych za rok 2011 - pisze dziennik.  Waloryzacji kwotowej będzie podlegało wiele świadczeń. Wyższe będą świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników, renty wypadkowe czy socjalne. Od marca 2012 r. renciści socjalni otrzymają pomoc w wysokości 679,67 zł; wzrosną też niektóre dodatki. Waloryzacji podlegać będzie także świadczenie pielęgnacyjne. Wyższy dodatek otrzymają również sieroty zupełne uprawnione do renty rodzinnej. Dostaną go w wysokości 368 zł (obecnie wynosi on 350,94 zł).
"DGP" podaje, iż   waloryzacja obejmie również emerytury i renty żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. "Łączny koszt waloryzacji wyniesie około 6,7 mld zł" - podaje gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT