Potwierdzenie płatności w bankowości mobilnej poprzez odcisk palca

Czy "bankowość biometryczna" stanie się nowym standardem w dostępie do pieniędzy i potwierdzaniu transakcji? Badania pokazują, że pierwszymi entuzjastami biometrii są ludzie  młodzi -   informuje "Prnews.pl"( www.prnews.pl z 23.02.2017 r.). Portal tłumaczy, iż biometria  jest wygodną i bezpieczną technologię, wykorzystującą  unikalne cechy użytkownika. Albowiem  biometria wyznacza kierunek rozwoju aplikacji i płatności mobilnych, zarówno z punktu widzenia technologii, jak i bezpieczeństwa - zauważa"Prnews.pl". I dodaje, powołując się na Ricardo Camposa, Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium,  że "ta technika sprawi, że płatności elektroniczne staną się jeszcze bardziej wygodne i bezpieczne, co w znacznym stopniu wpłynie na ich popularność".  A  biometria wykorzystywana jest przez polskie banki coraz częściej. Według portalu, niektóre z nich umożliwiają  już swoim klientom logowanie do aplikacji mobilnej oraz potwierdzanie płatności odciskiem palca. "Pojawiają się również takie technologie jak biometria głosowa, rozpoznawanie twarzy, geometria dłoni czy skanowanie tęczówki oka".
Na przykład   Bank Millennium udostępnił możliwość  potwierdzenia odciskiem palca płatności 3D Secure. Opcja zatwierdzania tego typu transakcji odciskiem palca to pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku - stwierdza  "Prnews.pl".

Warszawska GPW z większym zyskiem  za  2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych  (GPW)  w Warszawie  w  2016 r. zarobiła netto  131,1 mln zł, to jest  o  7,9  proc. więcej niż rok wcześniej - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 01.03.2017 r.). Według gazety,    w  ujęciu jednostkowym   zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł  natomiast  116,1 mln zł wobec 96,9 mln zł zysku rok wcześniej.  Z   kolei  zysk  operacyjny wyniósł 157,9 mln zł  (wzrost o 3 proc. licząc rok do roku). Natomiast  skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,8 mln zł (spadek o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku) - pisze dziennik.  Przy tym  wskaźnik kosztów do przychodów osiągnął rekordowo niski poziom  48,3 proc. (koszty działalności operacyjnej obniżyły się o ponad 20 mln zł do 100,1 mln zł) - zaznacza gazeta. Dzięki temu został  wypracowany    wynik lepszy o 19,8 proc.
Zdaniem Małgorzaty Zaleskiej, prezes warszawskiej GPW - . podkreśla "Rz". -  "w  ostatnim kwartale 2016 r. wyraźnie wzrosła aktywność inwestorów.  Wartość obrotów sesyjnych na rynku akcji w IV kwartale 2016 r. (...) osiągnęła poziom 55,3 mld zł. Dzięki temu wskaźnik obrotu osiągnął poziom 41,1 proc., najwyższy od II kwartału 2013" - pisze  dziennik.

TFI przeciwne  ograniczeniu  prowizji za zarządzanie aktywami

Minął  termin, który Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dała towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI)  na ustosunkowanie się do swojej propozycji obniżenia opłat w funduszach - informuje  "Parkiet"(Nr z 28.02.2017 r.).
Nadzór finansowy chce   "przy okazji wdrażania unijnej dyrektywy MiFID II do polskiego prawa – ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – ograniczyć poziom opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne". W opinii gazety, to rozwiązanie nie wynika bowiem wprost z samej dyrektywy.  KNF proponuje  więc  ograniczenie opłaty stałej za zarządzanie funduszami do 2 proc. oraz  części tej opłaty, oddawanej przez TFI dystrybutorom (tzw. kick backa),  do 0,5 proc. aktywów. Jak wyjaśnia dziennik, obecnie  w  niektórych towarzystwach  funduszy inwestycyjnych akcji  opłata za zarządzanie jest wyższa  niż   4 proc. (przy średniej około  3,3 proc.),  zaś   kick back przekracza połowę tej opłaty i  wynosi  2 proc. aktywów i więcej. Tymczasem  KNF  w  piśmie skierowanym do TFI   poprosiła o ocenę swojego pomysłu. W ocenie "P",   większość powierników  zamierza  odrzucić  koncepcję  ograniczenia opłat.  Natomiast  będą się starać "przekonać nadzór do opcji przewidującej uzależnienie przyjęcia zachęty od   jakości usług świadczonych klientom, a także pełną przejrzystość prowizji (...) do tej pory ukrytych – pobieranych przez pośredników finansowych".
TFI oferują około 800 funduszy detalicznych. Opłata za zarządzanie w   ponad 450 z nich przekracza 2 proc.- dodaje gazeta.

Walczą z BTE bis

Banki  na  wielką  skalę  obchodzą   (wyeliminowany z polskiego  porządku  prawnego  przez Trybunał Konstytucyjny)  bankowy tytuł egzekucyjny (BTE)  poprzez stosowanie art. 485 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego  - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.02.2017 r.).,  powołując się na pismo Jana  Szewczaka, posła  PiS  do  ministra sprawiedliwości.
Przepis ten  pozwala bankom składać pozwy  do sądu  w  oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych. W rezultacie  podmioty te w krótkim czasie uzyskują tytuły egzekucyjne  bez konieczności przedstawiania przed sądem dowodów  - pisze dziennik.  "DGP" przypomina,  iż  w sprawie usunięcia art. 485 par. 3 k.p.c. wpływają do MS petycje od klientów   banków.
"Teraz zagadnieniem dodatkowo zainteresował się poseł Szewczak, który także stoi na stanowisku, że przepis ten stwarza niczym nieuzasadnione przywileje banków w stosunku do ich klientów" - zauważa gazeta.  W  opinii  posła  Szewczaka,   banki, wykorzystując w praktyce kwestionowaną  regulację, po prostu obchodzą obowiązujące przepisy, które nie pozwalają na stosowanie BTE.

Sztuka poszukiwania bankowych ofert  sposobem na oszczędności

Oszczędzanie w  bankach jest  sztuką poszukiwania ofert . Najlepsze lokaty z dodatkowymi warunkami różnią się od najlepszych "bez warunków" m.in.  oprocentowaniem i maksymalną wartością  -  pisze "Parkiet"(Nr z 02.03.2017 r.), podkreślając, iż poszukiwanie najlepszej lokaty bankowej to obecnie ciężka praca.  Albowiem  nie wystarcza tylko spojrzenie na ranking oprocentowań.- podaje dziennik  "Te najwyższe (...) zastrzeżone są dla depozytów,  których założenie wymaga spełnienia warunków. W najlepszym razie trzeba ulokować nowe środki, nieco trudniej jest być nowym klientem banku, ale najczęściej trzeba założyć konto". No i w promocji nie ulokuje się najczęściej więcej niż 10 tys. zł - twierdzi gazeta.  Dlaczego ? Albowiem  banki umieją liczyć i  odkładanie w bankach to sztuka poszukiwania ofert.  Zaś   lokaty promocyjne mają przyciągać klientów, nie obciążając zbytnio kosztów - zauważa "P".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT