Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) mniej efektywne niż OFE

Przeciętna stopa zwrotu pięciu pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) istniejących na polskim rynku w 2012 r.  wyniosła 14,7  proc. - szacuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 25.01.2013 r.), powołując się na dane  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Według gazety,  w ubiegłym  roku  najlepszy wynik  wypracował PFE  należący do Nestle Polska – 15,8 proc., natomiast najmniej zarobił pracowniczy  fundusz PZU - Słoneczna Jesień  –13,6 proc. Dziennik podaje, iż zyski PFE okazały się nieco niższe niż OFE (16,2 proc.), podkreślając,  iż wynika to m.in. z  innego składu portfela inwestycyjnego. Albowiem PFE  kupują głównie specjalistyczne fundusze  inwestycyjne, podczas kiedy OFE inwestują  przede wszystkim w akcje i obligacje skarbowe. Ponadto,  pracownicze fundusze nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym. W  minionym roku OFE, tak i PFE pomogła dobra sytuacja zarówno na rynku akcji, jak i obligacji skarbowych - zauważa "Rz".
PFE wypracowały w ciągu  7 lat (najdłuższy okres, w którym działały wszystkie pracownicze fundusze) średni wynik na poziomie  47,5 proc. I tak, w tym czasie,   najwięcej zarobił fundusz Unilever Polska – 54,13 proc., zaś najmniej Słoneczna Jesień - 41,72 proc.
Na koniec 2012 r. PFE miały aktywa na poziomie 1,88 mld zł(wzrost w skali roku o  21 proc.). Najszybciej przyrastały aktywa w funduszach: Unilever Polska (35 proc.) oraz Nestle Polska (32 proc.).
W naszym kraju działa zaledwie pięć PFE, będących  jedną z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE),  tworzonych w zakładach pracy. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska. Od wielu lat nie powstał żaden nowy fundusz - twierdzi gazeta.

OFE mocnym uczestnikiem  obrotu na warszawskiej GPW

W ciągu ostatnich 3 lat  wzrosła pozycja OFE jako uczestnika obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z  29.01.2013 r.), powołując się na raport  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). I tak,  do  września  2012 r. udział OFE w kapitalizacji GPW  wzrósł z 6,7 proc. do 11,9 proc. W  tym,  udział OFE w kapitalizacji  spółek w segmencie firm krajowych  wyniósł na koniec września 2012 r. 16,1 proc. Raport KNF podkreśla - twierdzi dziennik - że od 1 maja 2011 r.  OFE utrzymują silną pozycję wśród graczy na GPW  i to  pomimo ograniczenia wysokości składek kierowanych do OFE z poziomu 7,3 proc. do 2,3 proc. Według gazety, OFE wciąż stanowią stabilne źródło finansowania zadłużenia Skarbu Państwa. Na koniec września 2012 r. udział funduszy emerytalnych  w finansowaniu zadłużenia krajowego SP  wyniósł 21,1 proc. (spadek o  3 pkt proc. w porównaniu z poziomem sprzed 3 lat). Natomiast udział papierów wartościowych Skarbu Państwa w portfelach OFE (46,7 proc.) w omawianym czasie "osiągnął historyczne minimum" - wartość portfela obligacji skarbowych wynosiła  118,4 mld zł i była tylko nieznacznie niższa od maksymalnego poziomu 126,4 mld zł z  kwietnia 2012 r. 
Z kolei instrumenty udziałowe stanowiły 1/3 aktywów funduszy.
W opinii "Rzeczpospolitej", większy wzrost aktywności OFE na rynku akcji może wystąpić "w średnim i długim okresie pod warunkiem poprawy sytuacji gospodarczej i związanej z tym koniunktury giełdowej. Czynnikiem hamującym ekspozycję OFE na akcje będzie jednak wysoka zmienność stóp zwrotu z tych instrumentów".

Papiery sprawdzonych emitentów atrakcyjne dla  OFE

 
Otwarte  fundusze emerytalne już czwarty rok z rzędu zwiększały zaangażowanie w papiery dłużne przedsiębiorstw i banków. Ich wartość na koniec 2012 r.  przekroczyła 30 mld zł. Według "Parkietu"(Nr z 26.01.2013 r.),  największą pozycję  stanowiły papiery infrastrukturalne emitowane przez BGK (17,1 mld zł). Kolejną  znaczącą pozycję w portfelach dłużnych OFE stanowiły papiery PGNiG - pisze dziennik. Spółka wyemitowała w czerwcu 2012 r. papiery na kwotę 2,5 mld zł;  na koniec 2012 r. ich wartość w portfelach OFE  wyniosła 1,7 mld zł. Fundusze kupiły  także sporo walorów  nowych bankowych emitentów: ING Bank Śląski, BRE, Millennium czy Alior - podaje gazeta. "P" zauważa, iż OFE,  bardziej konserwatywne od innych inwestorów,   obejmują większość dużych emisji na rynku pierwotnym. Z kolei "mniejsze inwestycje OFE w nowych emitentów, rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, dotyczyły np. Can Pack, GNB Auto Plan, Banku Pocztowego, WSiP czy Tauronu".
Zdaniem Rafała Trzopa, wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE Allianz Polska, fundusze emerytalne kupują papiery sprawdzonych emitentów. W jego opinii, " ten rok będzie kolejnym, w którym OFE zwiększą udział i wartość portfela nieskarbowego. (...)  mogą na takie papiery przeznaczyć kolejne kilka do nawet 10 mld zł, pod warunkiem, że ich aktywa będą dalej rosnąć".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT