Problem polskich "frankowiczów" rozstrzygnie TSUE

Państwo polskie murem stoi za frankowiczami chcącymi rozwiązać swoje  umowy z bankami, zawierające klauzule abuzywne – informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.12.2018 r.), powołując się na  dokument z 21 sierpnia 2018 r.:  "Uwagi na piśmie Rzeczypospolitej Polskiej",  skierowany  "do Prezesa i członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej", sporządzony przez Bogusława Majczynę, pełnomocnika RP, prawnika z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak donosi dziennik,  treść tego dokumentu "odnosi się do wniosku, jaki skierował do TSUE Sąd Okręgowy w Warszawie o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie C-260/18 Dziubak”. Warszawski SO poprosił o wykładnię dyrektywy Rady 93/13EWG z piątego kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Zdaniem gazety, jeśli TSUE podzieli opinię RP, osoby mające kłopot ze spłatą indeksowanych w walucie szwajcarskiej kredytów mogą się ich pozbyć, natomiast problemy  będą miały banki z dużymi portfelami takich kredytów. Albowiem zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy, to   państwa członkowskie UE "powinny zapewnić, aby na mocy ich prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie były wiążące dla konsumenta, umowa zaś w pozostałej części nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków".
Jak wyjaśnia "DGP", chodzi o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego, który powodowie wzięli w 2008 r. w jednym z banków.  I tak, określona w umowie kredytowej kwota została wypłacona klientom w złotych, saldo zadłużenia było  liczone we frankach, a spłata kredytu następowała w złotych po kursie, jaki ustalał bank w swojej tabeli  wg  tzw. klauzuli walutowej. "Zdaniem powodów, postanowienia umowy dotyczące zasad indeksowania kredytu do waluty obcej mają charakter nieuczciwy (niedozwolony) w rozumieniu dyrektywy (…) z tego powodu, że bank jednostronnie określa kurs franka, a więc i wysokość rat" - pisze dziennik, zaznaczając, że "w momencie skierowania wniosku prejudycjalnego, mimo że upłynęło nieco ponad 110 z 480 miesięcy, na które została zawarta umowa, kredytobiorcy uiścili już na rzecz banku (spłata kapitału i odsetek), kwotę stanowiącą około połowy kapitału, jaki został na ich rzecz wypłacony przez bank". Co istotne,  powodowie  kwestionują nie samą indeksację kredytu w walucie, a sposób, w jaki jest ona  czyniona. Podkreślają, iż jeśli jakaś klauzula jest abuzywna, a więc niedozwolona, zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, nie wiąże ona klienta. W związku z tym żądają, "aby sąd uznał umowę za nieważną i zobowiązał strony, aby zwróciły sobie to, co wzajemnie świadczyły."

RzF: pożyczkodawcy często naruszają  przepisy  o kredycie konsumenckim

Pożyczkodawcy próbują omijać przepisy ustawy o kredycie konsumenckim i np. zawyżają koszty pożyczki ponad ustawowe limity - stwierdził Rzecznik Finansowy. Najnowszy raport  Rzecznika o problemach zgłaszanych mu przez pożyczkobiorców ma przestrzec przed pułapkami w tego typu umowach - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.12.2018 r.).  Rzecznik Finansowy (RzF)  przyznaje w  dokumencie, iż  liczba wniosków pożyczkobiorców o jego interwencję  w sporze związanym z kredytem konsumenckim systematycznie rośnie - pisze  gazeta. W ciągu nieco ponad 3 lat swojej działalności w tym obszarze, Rzecznik odebrał łącznie ponad 4,5 tys. wniosków o interwencję; przy czym w  2018 r.  „około 1730 wniosków, wobec 1506 rok wcześniej". W opinii ekspertów  Rzecznika, często  warunki umowy kredytowej tak są  skonstruowane, aby obciążyć klienta możliwe wysokimi pozaodsetkowymi kosztami pożyczki - podaje dziennik. Na przykład poprzez sztuczne wydłużenie okresu pożyczki, aby móc naliczyć wyższe maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki, które uzależnione są od okresu kredytowania. Inną metodą jest tzw. rolowanie kredytu, a więc  udzielanie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej. Jak wyjaśnia w gazecie  Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego,  regulacje wprowadziły mechanizmy ograniczające pozaodsetkowe koszty w przypadku udzielenia pożyczki przez tę samą firmę, tworzy się więc kolejne powiązane  podmioty, które kierują do siebie zadłużonego klienta. A że  za każdym razem jest to nowa umowa, to każdorazowo pobierane są maksymalne pozaodsetkowe koszty. Tymczasem ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że  nie mogą przekroczyć one   30 proc. kwoty całkowitej kredytu w skali roku i 25 proc. całkowitej kwoty kredytu, a w całym okresie kredytowania kwoty udzielonej pożyczki. Jak donosi "Rzeczpospolita",  wątpliwości RzF  budzi też "praktyka sztucznego zawyżania całkowitej kwoty pożyczki, co pozwala na wyliczenie wyższego całkowitego kosztu pożyczki". Problematyczne są także sięgające 40 proc.  kwoty pożyczki "koszty tzw. poręczenia świadczonego przez podmiot powiązany z pożyczkodawcą. Przy czym pojęcie „poręczenia" jest w tym przypadku mylące, bo umowa nie zabezpiecza klienta w sytuacji braku możliwości spłaty, a prowadzi tylko do zmiany wierzyciela na poręczyciela" - informuje gazeta.
Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy podkreśla w "Rz", iż instytucja którą kieruje, możliwie szybko reaguje  na pojawiające się nieprawidłowości. Zdaniem A. Wiktorow, sam  "fakt umieszczenia w warunkach umowy kwestionowanych zapisów sprawia, że potencjalne szkody wynikające z ich stosowania mogą ponieść wszystkie osoby będące klientami danego podmiotu. Nie czekamy, aż skala zjawiska osiągnie większe rozmiary". Ponadto, RzF  „podtrzymuje swoje stanowisko (wyrażone wspólnie z UOKIK) dotyczące proporcjonalnego zwrotu wszystkich poniesionych przez klienta kosztów w przypadku wcześniejszej spłacie kredyt” - pisze dziennik.

RPP:  stopy  procentowe   nadal  bez  zmian 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe bez zmian. I tak, stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 06.12.2018 r.), powołując się na komunikat Narodowego  Bank Polskiego (NBP) po zakończonym ostatnio dwudniowym posiedzeniu RPP. Gazeta przypomina, iż RPP ostatni raz zdecydowała o  obniżeniu  stóp  procentowych  w marcu 2015 r.,  obcinając wtedy wszystkie wskaźniki o 50 pkt. bazowych. Natomiast z konsensusu PAP Biznes wynika, że "perspektywa stabilizacji stóp procentowych w Polsce wydłużyła się co najmniej do początku 2020 r. Takiego scenariusza spodziewa się 3/4 ankietowanych ośrodków ekonomicznych. Trzy z nich zakładają brak zmian stóp proc. do końca 2020 r."

Mniejsze  obroty  na GPW w listopadzie br.

Wartość obrotów akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)  osiągnęła w listopadzie 2018 r. poziom 17,8 mld zł, o 16,7 proc. mniej niż rok wcześniej - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl  03.12.2018r.), powołując się  na komunikat GPW.  Portal podaje, iż średnia dzienna wartość obrotu akcjami była w listopadzie br.  o 12,5 proc. niższa (rdr) i wyniosła 889,8 mln zł. Natomiast łączna  wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18 mld zł , a więc o 17,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Z kolei na rynku NewConnect w listopadzie br. obroty akcjami wzrosły o 80 proc. (rdr) do poziomu 176,2 mln zł, zaś wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 111,2 proc. (rdr) i wyniosła 173,2 mln zł - pisze "Bankier.pl". Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 664,3 tys. szt. (wzrost o 14,9 proc. więcej rdr), natomiast wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 109,7 proc. do poziomu 162,8 tys. szt. (wolumen kontraktów na indeksy  wzrósł o 2,8 proc. rdr do 343,9 tys. szt.). Na koniec listopada 2018 r.  wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,5 mld zł  wobec 72,3 mld zł w analogicznym okresie ub.r., a wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst  spadła o 11,6 proc. (rdr) do poziomu 170,1 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP) sięgnęła w listopadzie tego roku 39,9 mld zł i była o 18,2 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ustawa "o przejmowaniu banków"  podpisana przez Prezydenta RP

Andrzej Duda Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą „Prawo bankowe” - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 01.12.2018 r.). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku", uchwalona przez parlament RP  9 listopada 2018 r., wprowadza dodatkowy mechanizm umożliwiający decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przejmowanie banków w złej sytuacji finansowe. Celem nowej regulacji - pisze gazeta -  jest  wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym; dzięki nowym przepisom KNF otrzyma  "możliwość podjęcia decyzji o przejęciu banku znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonego upadłością przez inny, silny bank". Zdaniem przeciwników wprowadzenia noweli, jest to "zbyt daleko idące wzmocnienie" nadzoru finansowego.  Jak podkreśla dziennik, o wprowadzenie takiego przepisu apelował prof. Marek Chrzanowski, były już przewodniczący KNF.
Ustawa nowelizuje 23 ustawy. Wśród najistotniejszych zmian jest  rozszerzenie składu KNF  o czterech dodatkowych członków: przedstawicieli: "Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych". Ponadto, nowela nadaje  KNF status państwowej osoby prawnej oraz niezależność w dysponowaniu posiadanymi funduszami, w tym dokonuje " istotnych zmian” w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), polegających w szczególności na "wprowadzeniu mechanizmu wydawania przez KNF decyzji o przejęciu banku przez inny bank oraz umożliwienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu udzielania wsparcia podmiotom przejmującym bank".  Ponadto, nowa regulacja   wprowadza zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, mające na celu stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz działającej przy nim Rady Edukacji Finansowej, w skład której będą wchodzić  m.in. "przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Przewodniczącego KNF, Prezesa NBP, Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego".
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.(z wyjątkiem niektórych przepisów; przepis wprowadzający mechanizm wydawania przez KNF decyzji o przejęciu banku już obowiązuje).

Banki zarobiły 12,7 mld zł netto w okresie  styczeń-październik 2018 r.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2018 r. wyniósł 12,7 mld zł - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 06.12.2018 r.),powołując się na dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski. Według NBP, w samym październiku br. zysk branży bankowej wyniósł 1,06 mld zł, co oznacza spadek o 11,6 proc.  - pisze dziennik.
I tak, w  okresie styczeń-październik 2018 r. przychody odsetkowe wyniosły 51,4 mld zł, a koszty odsetkowe 13,4 mld zł. Z kolei tzw. wynik odsetkowy w omawianym czasie wyniósł 38 mld zł (tylko za październik br. - 3,9 mld zł). Jak podaje  gazeta, przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 14,6 mld zł, zaś  koszty 3,9 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji w okresie styczeń-październik br.  wyniósł 10,7 mld zł (w samym październiku 906 mln zł).Natomiast całkowite przychody operacyjne netto wyniosły w okresie dziesięciu miesięcy 2018 r.  55,8 mld zł.
Według NBP, koszty administracyjne sektora bankowego w okresie 10 miesięcy br. wyniosły 29,02 mld zł. Co istotne,  "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej" ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków strat (odpisy) wyniosła 6,95 mld zł po 10 miesiącach br.
Bank  centralny podkreśla, iż od początku  2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie z uwzględnieniem obowiązującego  nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT