Prognozy finansowe na 2018 r. nie są najlepsze

Według  bankowych  prognoz  na 2018 r., lokaty mają być wciąż nieopłacalne, pożyczki droższe, a  konta z nowinkami. Ponadto, raty hipoteczne mają  zacząć  wzrastać - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 28.12.2017 r.). Nie są to dobre wiadomości dla tych Polaków, którzy trzymają pieniądze w bankach, a dla których kończący się rok 2017  był  wyjątkowo trudny - zauważa dziennik. Gazeta w podsumowaniu minionego roku na rynku bankowym podkreśla, iż  "niskie stopy procentowe - zarówno te obowiązujące w NBP, jak i te "prawdziwe", czyli oprocentowanie pieniędzy w bankach - oraz rosnąca inflacja to miks najgorszy z możliwych". Natomiast w nieco lepszej  sytuacji byli  pożyczkodawcy, chociaż i tak  oprocentowanie pożyczek było w ostatnich miesiącach dość niskie.
Zdaniem "Wyborczej",  najmniej powodów do narzekania mieli w 2017 r. Polacy, którzy  korzystali z dość tanich kredytów, czy posiadając   oszczędności,  nie trzymali ich tylko w bankach. "GW" podkreśla, iż  w minionych  12 miesiącach z  prosperity cieszyli się natomiast akcjonariusze spółek notowanych na giełdzie,  właściciele  jednostek uczestnictwa w  funduszach  inwestycyjnych oraz posiadacze planów systematycznego oszczędzania,   występujących pod postacią polis.

W Polsce funkcjonuje  ponad 38 mln kart płatniczych

Według danych  Narodowego Banku Polskiego (NBP),  na koniec trzeciego kwartału 2017 r.  liczba wyemitowanych  kart płatniczych wzrosła w Polsce  do 38 mln 513 tys. 266 sztuk   z  pułapu  37 mln 937 tys. 382  sztuk  na koniec drugiego kwartału tego roku - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 29.12.2017 r.).  W tym   90,5 proc. kart, czyli 34 mln 873 tys. 653 stanowiły   karty wydane dla klientów indywidualnych, zaś  pozostałe 9,5 proc. kart, czyli 3 mln 639 tys. 613   to karty wydane klientom biznesowym - pisze dziennik. Ponadto, spośród wszystkich kart około 79,5 proc. stanowiły te z możliwością płatności zbliżeniowej.  Gazeta  podaje za danymi  NBP,  że 78,2 proc. wyemitowanych "plastików"   stanowiły karty debetowe, blisko 15,3 proc. - karty kredytowe, zaś 5,9 proc. - karty przedpłacone, a 0,6 proc. -  karty  obciążeniowe.

W 2018 r.  wzrośnie 2018 r. ryzyko inwestycyjne   dla akcji amerykańskich spółek

W  kończącym  się  2017 r.  mogło się wydawać, iż  świetną lokatą dla inwestorów stanowiły  amerykańskie akcje spółek.  Indeks S&P500 zyskał prawie 20 proc., a po uwzględnieniu dywidend stopa zwrotu była   wyższa o 2 pkt. proc.- podaje "Puls Biznesu"(Nr z  22.12.2017 r.).  Zdaniem dziennika, "dla indeksu był to nie tylko dziewiąty rok hossy, ale również jeden z najbardziej udanych w jej trakcie (lepsze były tylko lata 2013 i 2009)". Tyle, że w 2015 r. nastąpiło  wyraźne osłabienie dolara względem złotego ( od początku 2017 r. strata wynosi około 15 proc.). I w  rezultacie tegoroczna  inwestycja w amerykańskie akcje za sprawą osłabienia dolara przyniosła stopę zwrotu najniższą od pięciu lat - szacuje gazeta. W opinii "PB", w 2018 r. ryzyko inwestycyjne jeszcze bardziej  wzrośnie. Gazeta podkreśla, iż  mijający rok  2017  był najgorszym dla dolara amerykańskiego  względem złotego od dziesięciu lat.  Jednak już w  kolejnym 2008 r.  dolar umocnił się o około  20 proc. "Można się więc zastanawiać, czy przyszły rok przypadkiem nie okaże się już dużo lepszy dla aktywów dolarowych, choć niekoniecznie tych najbardziej ryzykownych" - prognozuje "PB".

Kryptowaluty stanowią  ryzyko dla  uczestników systemu finansowego

Zdaniem  Jacka Barszczewskiego, dyrektora  Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), kryptowaluty nie generują w tej chwili ryzyka dla systemu finansowego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.12.2017 r.). Mimo to, jest jednak  prawdopodobieństwo wzrostu działalności przestępczej, skierowanej przeciwko użytkownikom walut wirtualnych - twierdzi gazeta.
Przedstawiciel UKNF podkreśla, iż  w  NBP i KNF kwestia rosnącej popularności walut wirtualnych jest wnikliwie analizowana i monitorowana. "Efektem tych analiz jest diagnoza, że obie instytucje powinny ostrzegać potencjalnych inwestorów przez ryzykiem, jakie wiąże się z inwestowaniem w  kryptowaluty. W lipcu 2017 r.  NBP i KNF    wydały  wspólny komunikat, zaś  ostatnio, pod koniec grudnia br. obie  instytucje  rozpoczęły  akcję informacyjną w sprawie kryptowalut, m.in.  uruchomiły stronę internetową uwazajnakryptowaluty.pl.
"W naszych komunikatach podkreślamy (...), że kryptowaluty nie są pieniądzem, czyli prawnym środkiem płatniczym, nie są emitowane przez banki centralne państw, nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie są pieniądzem elektronicznym, nie mogą być wykorzystywane do spłaty zobowiązań podatkowych, nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności i nie podlegają ustawom - np. o usługach płatniczych czy o obrocie instrumentami finansowymi" - mówi w "DGP" dyr.Barszczewski.
Kryptowaluta jest  to bowiem, zgodnie z  definicją zaproponowaną  przez EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego),"cyfrowa reprezentacja wartości, nieemitowana przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie związana z walutą określonego kraju, lecz uznawana przez osoby fizyczne i prawne jako środek płatniczy, który może być przenoszony, przechowywany lub podlegać handlowi elektronicznemu" - podaje dziennik. Według eksperta z UKNF, jest to więc pewnego rodzaju "konstrukcja cywilnoprawna, mająca formę swoistej umowy między podmiotami czy osobami, które z kryptowalut  korzystają. Można to porównać do handlu barterowego, czyli wymiennego - strony umawiają się, że waluta wirtualna ma jakąś wartość i jest ekwiwalentna wobec świadczenia drugiej strony" - informuje "DGP".

Kiedy użyteczna jest  gwarancja bankowa ?

Instytucji gwarancji bankowej nie należy utożsamiać z ochroną sprzedającego, w tym eksportera przed brakiem płatności ze strony nierzetelnego kontrahenta. Jak tłumaczy "Rzeczpospolita"(Nr z 22.12.2017 r.),  gwarancja bankowa może być instrumentem dobrze chroniącym sprzedającego lub usługodawcę, gdy musi on zgodzić się na odroczenie terminu zapłaty na rzecz swojego kontrahenta. Obecnie  nie jest to rzadkie zjawisko. "Tam, gdzie na rynku występuje duża konkurencja, mamy wielu wytwórców lub dostawców podobnych wyrobów, a o zawarciu transakcji i wyborze właśnie tego jednego oferenta mogą decydować szczegóły. Nie tylko więc cena produktu będzie odgrywać rolę, ale także jego jakość, sposób opakowania, warunki i termin dostawy, warunki gwarancji oraz warunki i termin płatności" - podkreśla dziennik. Albowiem z punktu widzenia kupującego  im później będzie mógł zapłacić (bez ponoszenia kosztów odsetek), tym lepiej. Natomiast  z punktu widzenia sprzedającego sprawa wygląda całkowicie odmiennie.  Jeżeli jednak nie może  on  wynegocjować szybszego terminu zapłaty, to powinien w jak największym stopniu ograniczyć bądź niemal całkowicie wyeliminować ryzyko nieuczciwości lub niewypłacalności kontrahenta - pisze gazeta. Wybór konkretnej metody zależy od warunków danej transakcji, oceny skali ryzyka. Albowiem nie do każdej operacji pasuje np. "zabezpieczenie poprzez weksle, w tym z awalem innego podmiotu (np. banku), zastosowanie inkasa dokumentowego, akredytywy dokumentowej lub akredytywy typu standby", czy   faktoring albo ubezpieczenie przyszłych należności. Strony mogą także ustalić, że wykorzystana zostanie gwarancja bankowa - informuje "Rz". Gwarancja banku zostanie wystawiona na zlecenie kupującego (świadczeniobiorcy) na rzecz sprzedającego lub świadczeniodawcy. Bank staje się gwarantem tej późniejszej zapłaty,   nie jest aktywną stroną transakcji, nie bierze udziału w samym rozliczeniu - pisze dziennik. Jego rola  gwaranta rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy zlecający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.  W tej sytuacji "beneficjent gwarancji ma prawo wystąpić z żądaniem zapłaty na jego rzecz" - podaje gazeta. Gwarancja bankowa ma wyłącznie charakter pieniężny i  taką też formę ma też  zobowiązanie banku.
Zgodnie  z  art. 81 ustawy Prawo bankowe,  „gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku" - pisze dziennik.
Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT