Resort pracy proponuje emerytury okresowe dla kobiet

Resort pracy proponuje, aby kobieta, która ukończy 60 lub więcej lat, ale nie ukończy 65 lat, miała wypłacaną tzw. emeryturę okresową. . Będzie ona kalkulowana według tablic trwania życia wspólnych dla mężczyzn i kobiet. Jeśli np. kobieta  ukończy 60 lat i złoży do ZUS wniosek o emeryturę - uzyska prawo do dożywotniego świadczenia wypłacanego ze środków zgromadzonych w I filarze, a za pieniądze z OFE otrzyma emeryturę okresową. Tę wypłaci jej fundusz, do którego należy – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 14.02.2008 r.), powołując się na Agnieszkę Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.  OFE będzie wypłacać kobiecie emeryturę do chwili osiągnięcia przez nią 65 lat uszczuplając kapitał, który zgromadzi na rachunku – wyjaśnia w gazecie Agnieszka Chłoń-Domińczak. Wiceminister podkreśla, że w momencie ukończenia przez kobietę 65 lat przeniesie ona pozostały kapitał do zakładu emerytalnego, który przyzna jej świadczenie dożywotnie wyliczone również na podstawie wspólnych dla obojga płci tablic dalszego trwania życia. W czasie wypłaty świadczeń, OFE będzie inwestować środki zgromadzone na rachunku, dlatego wysokość kapitału w wieku 65 lat może być wyższa - podkreśla Agnieszka Chłoń-Domińczak.
Jeśli takie rozwiązanie zostanie przyjęte, to np. 60-letnia kobieta, która zgromadzi na swoim rachunku 50 tys. zł, będzie otrzymywać co miesiąc – do ukończenia 65 lat – prawie 206 zł Ponieważ tę kwotę OFE będzie jej wypłacać przez pięć lat (60 miesięcy), to wypłaci w tym czasie 12,4 tys. zł. Na jej rachunku zostanie więc 37,6 tys. zł, za które wykupi ona w zakładzie emerytalnym świadczenie dożywotnie.

Zmiana sposobu  waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

W 2008 r.  zmienia się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Podwyżki będą odbywać się co roku, a nie wtedy gdy inflacja od ostatniej waloryzacji przekroczy 5 proc. – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z 13.02.2008 r.).  Według dziennika,  wskaźnik waloryzacji, od którego zależy wysokość podwyżek, uwzględni nie tylko wzrost płac, ale też co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac.  Tegoroczny wskaźnik waloryzacji uwzględni nie tylko wzrost cen i płac nie za 2007 rok, ale także za 2006 rok. Z tego względu będzie on stosunkowo wysoki. Świadczenia wzrosną od marca o 6,5 proc. – szacuje „Prawna”. Tegoroczna podwyżka będzie dotyczyć: 7,35 mln osób, który ZUS wypłaca emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne, 0,24 mln osób otrzymujących z ZUS renty socjalne, 0,33 mln osób otrzymujących z ZUS zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 1,54 mln osób otrzymujących emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, około 0,36 mln świadczeniobiorców tzw. służb mundurowych  (tj. żołnierzy i ich rodzin, którzy pobierają świadczenia w wojskowym biurze emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej, funkcjonariuszy i ich rodzin (między innymi funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej), którzy pobierają świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin, pobierających świadczenia w biurze emerytalnym służby więziennej podległemu Ministerstwu Sprawiedliwości). Podwyżki świadczeń może się więc w tym roku spodziewać 9,8 mln osób.

Dyskutują o potrzebie zmian w ustawie o OFE

Dyskusja na temat rozszerzenia katalogu dostępnych dla OFE instrumentów finansowych już się rozpoczęła. Na początek Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych ( IGTE ) przedstawiła rekomendacje dla konkretnych zmian w prawie. W myśl propozycji Izby fundusze mogłyby inwestować m.in. na rynku private equity, w fundusze notowane na giełdach (tzw. ETF), waluty oraz instrumenty pochodne- donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 13.02.2008 r.). IGTE chce również ułatwić OFE inwestycje za granicą, poprzez podniesienie obecnego 5-proc. progu takich inwestycji o 5 pkt proc. rocznie, tak by w 2015 r. wynosił 30 proc. „Po raz pierwszy zmianie uległo stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii inwestycji zagranicznych OFE. Resort finansów stał się przychylniejszy propozycjom podniesienia limitów ‘ – twierdzi dziennik.  Z kolei z MPiPS wyszły zapowiedzi przygotowania nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych. Ma ona mieć miejsce w drugiej połowie roku. Zdaniem gazety, nie są to jedyne zmiany czekające OFE. Komisja Nadzoru Finansowego ma  podjąć  decyzje w sprawie połączenia PTE Aegon i PTE Skarbiec-Emerytura . Byłaby to pierwsza po prawie czteroletniej przerwie pozytywna decyzja w sprawie konsolidacji OFE i  przełom, gdyż ostatnie dwa wnioski dotyczące fuzji zostały odrzucone przez nadzór z powodów formalnych.

Konieczne ulgi podatkowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Przepisy podatkowe krzywdzą część rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli pobierają one rentę socjalną, to nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz  tracą prawo do ulgi rodzinnej – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 13.02.2008 r.). Dziennik wyjaśnia, iż  tak wynika z wyjaśnień zarówno  Ministerstwa Finansów jak i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zapytanych o to przez gazetę. Dziennik podkreśla, że  zawsze, bez względu na wiek niepełnosprawnego dziecka i jego dochody, rodzice mają prawo do ulgi rodzinnej, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny (art. 27f ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak  według Ministerstwo Finansów muszą być spełnione także inne warunki przewidziane w ustawie o PIT. To samo dotyczy możliwości korzystania przez samotnego rodzica z preferencyjnego opodatkowania.
Jeśli jednak pełnoletnie dziecko pobiera rentę socjalną, a nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, rodzice z preferencji podatkowych nie korzystają . Nie jest bowiem spełnione przewidziane w art. 6 ust. 4 pkt 3 zastrzeżenie, że dziecko nie może uzyskiwać dochodów w wysokości zobowiązującej do zapłaty podatku. Obowiązek zapłaty podatku zaczyna się w 2008 r. od dochodów przekraczających w skali roku 3088,68 zł. Wyjątek ustawodawca czyni tylko dla dochodów dziecka zwolnionych z podatku czy  z tytułu renty rodzinnej. Tymczasem renta socjalna to 501,87 zł (od 1 marca 2008 r. będzie zwaloryzowana). W skali roku zatem znacznie przekracza wskazany limit. Jest to więc świadczenie opodatkowane. Tymczasem – pisze gazeta -  nie ma żadnych racjonalnych ani jakichkolwiek innych względów, by inaczej traktować rentę socjalną niż rentę rodzinną, której pobieranie nie pozbawia rodziców preferencji podatkowych. A z reguły w gorszej sytuacji są przecież rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi niż te, w których wychowują się dzieci osierocone, z prawem do renty rodzinnej.  Sprawa jest szczególnie ważna dla samotnych rodziców, bo ci stracą dwie preferencje. Trzeba zatem jak najszybciej uzupełnić o rentę socjalną katalog dochodów dzieci z art. 6 ust. 1, które nie pozbawiają rodziców prawa do ulgi rodzinnej ani preferencyjnego opodatkowania – postuluje „Rzeczpospolita”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT