SN: bank w wypowiedzeniu umowy rachunku nie musi "konkretyzować" powodów tej decyzji

Sąd  Najwyższy   orzekł, iż  "skoro prawo nie zobowiązuje korporacji do tworzenia enumeratywnego katalogu przypadków, w których mogą one wypowiadać umowy rachunku bankowego konsumentom, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może karać za zbyt ogólnikowy wykaz" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.11.2017 r.).   SN tym samym zmienił wyroki  sądów pierwszej i drugiej instancji oraz  uchylił  ich część,  dotyczącą kary finansowej,  nałożonej na PKO BP  przez  Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK)  w wysokości blisko 15 mln zł - podaje gazeta.
Dziennik przypomina, iż  na przełomie 2012 i 2013 r. UOKiK  skontrolował umowy zawierane przez banki z konsumentami o indywidualne konta emerytalne (IKE). Ujawniono wówczas  wiele nieprawidłowości, a "największych naruszeń dopuścić się miał PKO BP".   UOKiK zarzucił bankowi, iż ten w zawieranych kontraktach  nie wskazywał jakiejkolwiek swojej odpowiedzialności za przeprowadzanie operacji pieniężnych, np. opóźnień w przekazywaniu środków w ramach wypłaty transferowej. Tymczasem   umowa o prowadzenie rachunku bankowego, zgodnie z prawem  "musi określać m.in. odpowiedzialność przedsiębiorcy za nieprawidłowe rozliczenia pieniężne oraz wysokość odszkodowania za poniesione z tego tytułu straty".  Konsument musi więc  wiedzieć - argumentował UOKiK - "jakie prawa mu przysługują w razie niewywiązania się banku z kontraktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów, na podstawie których konsumenci lokują środki finansowe” - zauważa dziennik. W ocenie UOKiK, PKO BP natomiast  nieprecyzyjnie  „informował o powodach wypowiedzenia umowy, dopuszczając dowolną interpretację przedsiębiorcy. W konsekwencji bank mógł wypowiedzieć kontrakt z innych powodów, niewskazanych w umowie”.
Jak donosi "DGP", oba te  zarzuty ostały się przed sądami powszechnymi. Wyroki sądów zmniejszyły  jednak  karę dla banku do 4 mln zł, uznając, że  jego  działalność na rynku IKE  "była nieznaczna".

Bankowość mobilna w ofensywie - ponad 9 mln użytkowników

Z  najnowszego raportu „Raport PRNews.pl: Rynek bankowości mobilnej – III kw. 2017” (opracowanego na podstawie danych z 14 banków)  wynika, iż  liczba użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła już 9 mln osób - donosi "PRnews.pl"(www.prnews.pl  z 10.11.2017 r.). Portal tłumaczy, iż   jednak jest to szeroka definicja,  obejmująca  "nie tylko użytkowników aplikacji, ale także osoby korzystające z wersji RWD, lite, a nawet logujących się z tabletów do standardowych systemów bankowości internetowej".   Tymczasem z  samej   bankowej aplikacji mobilnej na telefon komórkowy korzysta już  ponad 5 mln osób i w ciągu trzeciego  kwartału br. przybyło im 352 tys. użytkowników.  Najwięcej mają  mBank, PKO Bank Polski i ING Bank Śląski.  Ponadto, tylko w dwóch bankach:  mBanku i PKO BP,  liczba aktywnych użytkowników aplikacji przekroczyła już 1 mln - podaje "PRnews.pl". Zaś "najbardziej aktywnych użytkowników ma natomiast ING Bank Śląski", którego  klienci  w III kwartale 2017 r. za pomocą aplikacji  zrealizowali aż 11 mln transakcji finansowych . Następny na podium pod względem transakcji mobilnych jest  PKO BP ( 9,5 mln operacji), a dalej banki  BZ WBK i Millennium. Z kolei,  najwięcej lokat mobilnych założyli w III kwartale 2017 r.  klienci Banku Millennium - 55 tys. ( spadek  o 26 tys. w porównaniu do poprzedniego kwartału br.) oraz  klienci  PKO BP i BZ WBK.

Fundusze  venture capital  (VC)  coraz więcej inwestują w polskie  spółki innowacyjne

Według  "Rzeczpospolitej" (Nr z 06.11.2017 r.), fundusze  venture capital  (VC)  zainwestowały  w ciągu ostatniego  miesiąca  br.  około  178 mln zł  w sześć polskich startupów. Jednak faktyczna łączna wartość transakcji VC w Polsce w tym okresie jest  sporo wyższa - pisze dziennik.. Przy tym,   część funduszy nie zdradza  szczegółów  finansowych. Zdaniem gazety,   jak dotąd    inwestorzy niechętnie zaglądali do naszego kraju  w poszukiwaniu startupów. Według wyliczeń,  na każde 100 dolarów . zainwestowanych  w innowacyjne spółki w Europie,  tylko 2 dolary  trafiły  do naszego regionu. W opinii dziennika,  ten niekorzystny trend  ulegnie  odwróceniu,  gdyż  już są  widoczne  pierwsze oznaki poprawy koniunktury. Październik  br. z pewnością zdominowały startupy  Brainly i SMSAPI.  Ale potężnych transakcji – jak na polskie warunki – było więcej - podkreśla "Rzeczpospolita".

Bank  jest instytucją zaufania publicznego i ma z tego tytułu obowiązki wobec klientów

Czy wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie, który nakazał bankowi zwrot  klientowi  przeszło 2 mln zł,  uznając, że zawarta przez niego umowa kredytowa z bankiem  była nieważna,  otwiera on drogę do kolejnych skutecznych powództw frankowiczów? Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.11.2017 r.),   wyrok warszawskiego  SO jest co prawda nieprawomocny, ale" już teraz nasuwa się pytanie, czy "większe zainteresowanie niż zasądzona w tym postępowaniu znaczna kwota,  budzić powinna argumentacja prawna, która doprowadziła sąd do wydania rozstrzygnięcia". Podstawą wyroku miało być bowiem  „rażąco nierzetelne informowanie klienta o ryzyku finansowym”, które - w opinii warszawskiego SO - doprowadziło do nieważności całej umowy z powodu naruszenia zasad współżycia społecznego. Gazeta pisze, iż  "pod tym terminem kryją się obowiązujące w społeczeństwie normy moralne, wymogi uczciwości i lojalności względem innych osób, w  tym kontrahentów. Można zatem do nich zaliczyć także obowiązek informowania drugiej, słabszej strony umowy (np. konsumenta) o rozmiarach ryzyka immanentnie związanego z jej wykonywaniem". Według "DGP", coraz częściej „ polska doktryna prawnicza formułuje model banku jako menedżera spraw majątkowych klienta. Oznacza to, że bank zobowiązany jest ograniczać działania nakierowane na maksymalizację swojego zysku ze względu na obowiązek dbałości o interes majątkowy klienta". Natomiast  orzecznictwo  Sądu Najwyższego określa "obowiązki ogólne banku wobec klientów i innych osób, których dotyczy działalność banku", wynikające ze statusu banku jako instytucji zaufania publicznego. Nie muszą więc one wynikać "z konkretnych zapisów umów, regulaminów czy przepisów prawa" - pisze dziennik.

Banki po III kwartałach  2017 r. z zyskiem   10,55 mld zł

Wrzesień 2017 r. był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla sektora bankowego w Polsce. Banki  wypracowały  we wrześniu br.  równe 1,2 mld zł netto, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 08.11.2017 r.), powołując się na  dane Narodowego Banku Polskiego  (NBP).  Dziennik pisze, iż  dla banków  tegoroczny   wrzesień  był   kolejnym udanym miesiącem  po sierpniu (poprawa o 19 proc.), lipcu (wzrost o 25 proc.) oraz maju (wzrost o 35 proc.) i  czerwcu (słabszym pod względem dynamiki, bo wynik był dość dobry) a także pierwszych miesiącach roku. Wypracowany  zysk  netto  sektora  bankowego po  trzech kwartałach  br.   okazał się  jednak  o 7,1 proc. niższy, niż rok temu i wyniósł  10,55 mld zł - informuje gazeta. Z kolei wciąż mocną stroną  branży  są rosnące dochody z działalności podstawowej. W omawianym  czasie wynik odsetkowy banków  wzrósł o 10,9 proc., do 31,4 mld zł,  natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji powiększył się  o 8,4 proc., do 10,3 mld zł.
Koszty działania banków   przez trzy kwartały wzrosły (o 3,4 proc.) do 24,6 mld zł - pisze "Rz". Dziennik podkreśla, iż nadal banki mogą cieszyć się z dobrych spłat kredytów, dzięki sprzyjającym warunkom makroekonomicznym w naszym kraju.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT