Słabe zainteresowanie PFE

PFE, czyli pracownicze fundusze emerytalne  podobnie jak IKE nie cieszą się przesadnym zainteresowaniem. W 2007 r. do grona oszczędzających na emeryturę w tej formie dołączyli pracownicy zaledwie dwóch nowych zakładów pracy  – PZU Tower oraz Dalkia – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 22.01.2008 r.).
PFE w ub.r., podobnie jak OFE, wypracowały jednocyfrowe wyniki z inwestycji.  – około 5,5 proc. (w przypadku otwartych funduszy emerytalnych wskaźnik ten wyniósł 5,7 proc.), podczas gdy  w 2006 r. wyniósł on  13,4 proc. Według dziennika, w 2007 r.  lepsze wyniki zanotowały te PFE, których   pieniędzmi pieczę zarządzał  Pioneer Pekao Investment Management, zaś najsłabsze  PZU Słoneczna Jesień (pracownicze fundusze emerytalne nie zarządzają samodzielnie pieniędzmi klientów, tylko zlecają te zadanie firmom zewnętrznym). I tak aktywami funduszy Nowy Świat i Telekomunikacji Polskiej zarządza Pioneer Pekao, Nestle i Unilever – Credit Suisse Asset Management, a PZU Słoneczna Jesień – PZU Asset Management.
Według „Rzeczpospolitej”,  suma środków gromadzonych przez pracowników na przyszłą emeryturę w grupowych funduszach emerytalnych na koniec grudnia ub.r. przekroczyła kwotę 1 mld zł ( 22 proc. wzrost).  W tym samym czasie w otwartych funduszach emerytalnych zgromadzono ponad 140 mld zł. Ponadto, niewielkie zainteresowanie tworzeniem PFE sprawia, że nie rośnie liczba uczestników objętych tą formą oszczędzania na starość. W chwili obecnej w Komisji Nadzoru Finansowego nie czeka na rozpatrzenie żaden nowy wniosek w tej sprawie. W 2007 roku fundusze gromadziły poniżej 42 tys. klientów. Jest to liczba niewiele niższa od tej z 2006 r., a zmniejszyła się z powodu przejścia części pracowników oszczędzających w PFE na emeryturę.

Zakłady emerytalne z opóźnieniem ?

Na przygotowania do wypłaty emerytur zostało niewiele czasu. Tymczasem w opinii Stanisława Kluzy, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), kiedy ruszą wypłaty nie będzie miał kto obsługiwać emerytów. Zakłady emerytalne nie ruszą na czas – ostrzega „Dziennik”(Nr z 21.01.2008 r.). Według gazety, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce dać pięć miesięcy firmom prywatnym i Ministerstwu Skarbu Państwa na uruchomienie zakładów emerytalnych. W projekcie ustawy o ustawy o wypłacie świadczeń zgromadzonych w OFE resort zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2008 r.(ustawa ma być uchwalona do połowy br.). Tymczasem wypłaty z OFE mają ruszyć z dniem 1 stycznia 2009 r.  Zostanie więc około pół roku na przygotowanie biznes planu, uzyskanie licencji nadzoru oraz organizację spółki. że Jest więc małoprawdopodobne – pisze gazeta,  powołując się na Zygmunta Kostkiewicza, wiceprezesa Commercial Union Polska -   aby zakłady emerytalne powstały do 1 stycznia 2009 r., jeśli ustawodawca pozostanie przy koncepcji tworzenia odrębnych firm.   

Będzie liberalizacja zasad inwestowania OFE za granicą ?

Resort finansów chce usunięcia bariery inwestycyjnej dla OFE. Według „Rzeczpospolitej”(Nr z 21.01.2008 r.), oficjalnie zaproponuje to już pod koniec stycznia br. w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego (OFE mogą inwestować poza Polską obecnie tylko do 5 proc. swoich aktywów ).
Zdaniem Piotra Piłata, dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF i przedstawiciela tego resortu w Komisji Nadzoru Finansowego, a podmiotów, które – podobnie jak ministerstwo – popierają liberalizację zasad inwestowania OFE jest prawdopodobnie więcej. A rozwiązanie sprawy musi być pilnie załatwione, gdyż aktualne przepisy budzą sprzeciw Brukseli – twierdzi dziennik. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski ze względu  m.in. na narzucone funduszom limity. Według urzędników z Brukseli,  Polska nie przestrzega artykułu 56. traktatu europejskiego, który mówi o zakazie wprowadzania wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału między krajami UE. Jednak Polska ma swoje kontrargumenty- zauważa gazeta. Według Piotra Piłata te pieniądze nie podlegają swobodnemu przepływowi kapitału i stąd artykuł 56 traktatu nie obowiązuje. A przedstawiciele OFE od dawna postulują stopniowe zwiększanie limitu – do np. 20 proc. w perspektywie kilku lat. OFE również chcą podniesienia limitu udziału akcji w portfelu ponad obowiązujące 40 proc. Chciałyby także inwestować w instrumenty pochodne i wyspecjalizowane fundusze, jak private equity i ETF – pisze gazeta.

Mężczyźni muszą poczekać na wcześniejsze emerytury

Blisko 85 tysięcy mężczyzn musi jeszcze poczekać na wcześniejsze emerytury. Nie wiadomo, czy nie zmienią się warunki ich uzyskiwania Projekt noweli ustawy emerytalnej został przekazany Radzie Legislacyjnej z prośbą o opinię. Rada zaś stwierdziła – informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 22.01.2008 r.) -  że warto rozważyć podniesienie wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę kobiet i proporcjonalnego obniżenia – mężczyzn. W wypadku kobiet miałby wynosić on 57 lat, a  mężczyzn  62 lata. Z zastrzeżeniem, że kobiety, które spełnią dotychczasowe warunki wcześniejszej emerytury przed wejściem nowych rozwiązań w życie, zachowają do niej prawo na dotychczasowych zasadach. Dziennik przypomina, że Trybunał Konstytucyjny 23 października 2007 r. orzekł, że w ciągu 12 miesięcy należy usunąć niezgodną z konstytucją dyskryminację mężczyzn w zakresie prawa do wcześniejszych emerytur (sygn. P 10/07). Wskazał, że takie prawo powinno przysługiwać mężczyznom w wieku 60 lat z 35-letnim stażem. Tymczasem Rada Legislacyjna – według „Rzeczpospolitej” - uznała tę wskazówkę TK za wyraźne wykroczenie poza jego konstytucyjne kompetencje.   Ze wstępnych wyliczeń wynika, iż koszty przyznania prawa do wcześniejszych emerytur mężczyznom wyniosą w najbliższych trzech latach blisko 5 mld zł – pisze gazeta. Podniesienie wieku, w jakim mężczyźni mogliby korzystać z tych świadczeń, miałoby pozwolić na oszczędności. Jednak w opinii dziennika, podniesienie wieku, w jakim kobiety miałyby przechodzić na wcześniejszą emeryturę, sprawiłoby, że w ogóle straciłyby do niej prawo. W odróżnieniu od mężczyzn urodzonych przed 1949 r., których nie dotyczy ograniczenie możliwości nabywania prawa do wcześniejszej emerytury tylko do końca 2008 r., kobiety nie mają tego komfortu. Z tak naprawdę w br. z prawa do wcześniejszych emerytur mogą skorzystać jedynie pracownice urodzone w 1953 r. Dla nich więc podniesienie wieku emerytalnego oznacza utratę tego prawa. Wszystko wskazuje, że mężczyźni będą musieli poczekać na zmianę tych przepisów  –  twierdzi gazeta.

Fundusze zastopują zakup akcji ?

Fundusze emerytalne i  inwestycyjne w grudniu 2007 r. wydały na akcje łącznie ponad 1 mld zł (2,8 mld zł miesiąc wcześniej). Jednocześnie wartość akcji posiadanych przez fundusze spadła w grudniu do 103,99 mld zł ze 104,87 mld zł na koniec listopada – pisze  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  22.01.2008 r.za  Analizy Online.
 Analizy Online szacują, że grudniowe, dodatnie saldo inwestycji na rynku akcji względem poprzedniego miesiąca spadło aż o 63 proc. Natomiast  od lipca 2007 r., a więc od  czasu, kiedy fundusze miały w swoich aktywach rekordową wartość akcji (115,2 mld zł), ich portfel akcyjny skurczył się o 11,2 mld zł (wynik ten to skutek przeceny posiadanych akcji o 15,6 mld zł oraz ich zakupów o wartości 4,4 mld zł.)
W ocenie Analiz Online, fundusze nie będą kontynuowały zakupów akcji w najbliższych miesiącach. "Trudno spodziewać się, by w nadchodzących miesiącach 2008 roku zakupy akcji mogły być kontynuowane. Rosnące niezadowolenie klientów z wyników funduszy będzie skutkowało coraz większą skłonnością wycofywania środków z produktów o bardziej ryzykownym profilu inwestycyjnym".

RPO interweniuje w sprawie niepełnosprawnych emerytów

Janusz Kochanowski,  Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) skrytykował w liście do minister pracy Jolanty Fedak likwidację dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które mają ustalone prawo do emerytury- informuje   „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  21.01.2008 r. Według dziennika, RPO zwrócił  uwagę że taki przepis grozi ograniczeniem aktywności zawodowej niepełnosprawnych emerytów. Dlaczego? Albowiem jeśli ich wynagrodzenia nie będą dofinansowywane, pracodawcy mogę nie chcieć ich zatrudniać. Chodzi o nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis likwidujący dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych emerytów wszedł w życie 1 stycznia 008 r.. RPO zwrócił się do Fedak o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Kochanowski odniósł się też do rozporządzenia ws. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z rozporządzeniem, orzeczenia o niepełnosprawności zawierają "symbol przyczyny niepełnosprawności". Symbol ten odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która powoduje niepełnosprawność. Orzeczenie to niepełnosprawny pracownik jest zobowiązany przedstawić zatrudniającemu go pracodawcy, a pracodawca uzyskuje w ten sposób dostęp do danych wrażliwych. Zdaniem RPO, udostępnianie pracodawcy tych danych może budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej, a w konsekwencji może skutkować dyskryminacją niepełnosprawnego na rynku pracy. Kochanowski zwrócił się do minister pracy z prośbą o rozważenie możliwości zmiany tej regulacji, tak aby uwzględnić potrzebę ochrony danych osobowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT