Trybunał Konstytucyjny: kwotowa waloryzacja emerytur z marca 2012 r. zgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w dniu 19.12.2012 r.  rozpoznał połączone wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie  waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 r.  i uznał  ją  za  zgodną z Konstytucją RP - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 19.12.2012 r.). Jak stwierdził sędzia sprawozdawca, prof. Andrzej Rzepliński, "waloryzacja kwotowa podwyższająca świadczenia o kwotę 71 zł nie stanowi konstytucyjnie nadmiernej ingerencji". Według "Rz",  pięciu sędziów TK zgłosiło zdania odrębne.
Dziennik przypomina, iż  waloryzacja kwotowa polega na podniesieniu każdego świadczenia - emerytury czy renty - o jednakową dla każdego świadczeniobiorcy kwotę 71 zł,  bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.
W opinii wnioskodawców, wszystkie świadczenia wypłacane  po 1 marca 2012 r.  w kwocie poniżej 1 480 zł miesięcznie były  podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obowiązujących zasad, zaś  świadczenia w kwocie powyżej 1 480 zł  niższe, "niż gdyby przeprowadzono waloryzację zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS" - podkreśla gazeta.  Zdaniem wnioskodawców,   waloryzacja kwotowa 'pozostaje w opozycji do jednej z zasad obowiązujących w ubezpieczeniach społecznych tj. zasady wzajemności".

W 2013 r. "akcje należy akumulować"

Zdaniem Grzegorza  Zubrzyckiego, wiceprezesa i dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami PTE Allianz rok 2012   był dla inwestorów "bardzo dobry". Wzrosły zarówno ceny akcji jak i obligacji skarbowych.  Bardzo istotnym dla wyniku całorocznego był jednak dobór poszczególnych akcji czy tenorów obligacji w portfelu. Jednak "nie ma jednego czynnika czy klasy aktywów który miał zdecydowanie istotny wpływ na wyniki OFE w 2012. Przy takich wzrostach cen aktywów dobre decyzje na części akcyjnej mogły zostać mocno nadszarpnięte przez nieudane inwestycje w części dłużnej i odwrotnie" - twierdzi Zubrzycki w  rozmowie z  "Rzeczpospolitą" (Nr  z 17.12.2012 r.). W jego opinii, z  powodu kilku bankructw  "mocno ucierpiał  segment obligacji korporacyjnych". I tak, OFE Allianz w 2012 r.  osiągnął  dobry wyniki i  w części akcyjnej,  i w obligacyjnej,  a  obydwa  te segmenty były bardzo istotne dla  rezultatów  finansowych.  "Fundusz w stosunku  do konkurencyjnych funduszy  w  60 proc.  pochodzi z części akcyjnej  a 40 proc. z obligacyjnej" -  mówi w dzienniku dyr. Zubrzycki z  PTE Allianz.  Jak podkreśla, "obecnie WIG jest na poziomie zbliżonym podobnym do tego z połowy 2008 roku a więc tuż przed ostatnimi największymi spadkami na rynkach finansowych. (...)  rynek konsoliduje się od ponad 4 lat".  Od czerwca 2012 r. rynek rośnie. 
"Jesteśmy już od pewnego czasu w okresie w którym należy akcje akumulować. A już szczególnie jeśli ktoś poważnie myśli zwiększeniu swojej szansy na większą emeryturę lub dostatniejsze życie w przyszłości" - radzi w "Rzeczpospolitej"  dyr. Zubrzycki z PTE Allianz. 

2012 r. -  rekordowo zyskowny  rok dla OFE

Rok 2012 jest  dla funduszy emerytalnych najlepszym od kilku lat - donosi "Rzeczpospolita" (Nr  z 17.12.2012 r.).  Po ubiegłorocznej stracie na poziomie  4,8 proc.,   OFE  osiągnęły  przeciętną  zmianę  wartości jednostek rozrachunkowych w granicach  prawie 15 proc. (od końca grudnia 2011 r. do 12  grudnia br.).  Zdaniem Piotra  Bienia z  ING PTE, wśród sektorów, które szczególnie przyczyniły się do dobrych osiągnięć OFE w 2012 r.  jest sektor surowcowy (na czele z KGHM); spółki chemiczne, w które OFE są mocno zaangażowane oraz detaliczne takie jak LPP, NG2.  Z kolei Tomasz Bilecki, doradca inwestycyjny w Generali PTE,  podkreśla w dzienniku  "dramatyczne pogorszenie się sytuacji niektórych spółek z sektora budowlanego". Jednak  nie wpłynęło to znacząco na osiągnięte przez OFE  stopy zwrotu - pisze "Rz".  Według gazety, "skala hossy na rynku obligacji i będące jej pochodną rekordowo niskie rentowności polskich obligacji skarbowych okazały się sporą niespodzianką", ponieważ  pierwszy raz od kilku lat tak znaczący wpływ na wyniki OFE miały obligacje skarbowe,  zaś skala wzrostu ich cen zaskoczyła nawet największych optymistów. W opinii Adama Kurowskiego, dyrektora Departamentu  Zarządzania Aktywami AXA PTE, .w  2012 r.  istotna okazała się odpowiednia alokacja sektorowa. "Unikać należało spółek energetycznych, telekomów i firm budowlanych, a w obrębie obligacji przeważać te o najdłuższym terminie zapadalności".
Tegorocznym liderem runku  jest fundusz emerytalny Allianz Polska ze stopą  zwrotu blisko 17 proc. (licząc do 12 grudnia br. ), następnie  fundusz Nordea ( stopa zwrotu 16,2 proc.). Trzecim na podium okazał się być fundusz  Amplico (16 proc.). Dobrze  wypadły także największe  fundusze emerytalne: Aviva i ING. Z kolei najsłabszym w br. okazał się  fundusz  Polsat (ok. 13 proc.), a "towarzystwu, które nim zarządza groziła dopłata do rachunków OFE" - podaje "Rz". Zgodnie z ustawą,  PTE dopłaca z własnych środków wówczas,  gdy fundusz którym zarządza nie wypracowuje minimalnej wymaganej prawem stopy zwrotu. Najczęściej oznacza to  zmianę strategii i znaczące ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Obecnie fundusz Polsat  nie jest (obecnie) zagrożony dopłatą (w kwietniu 2013 r.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT