Trzyletni wynik inwestycyjny OFE przeciętnie na poziomie 3,3 proc.

OFE zakończyły  trzy kwartały 2010 r. z ponad 8-procentowym zyskiem. Na ich wyniki wpłynęła dobra koniunktura zarówno na rynku akcji, jak i obligacji - wyjaśnia  "Rzeczpospolita"(Nr z 04.10.2010 r.). Ceny obu tych typów papierów rosły -  WIG i mWIG40 zanotowały aż ponad 13-proc. zwyżkę w tym okresie - podaje gazeta.  Natomiast tylko we wrześniu br.  OFE zarobiły przeciętnie 2,6 proc. W opinii dziennika,  najlepiej po trzech kwartałach br. wypadł fundusz ING oraz  Amplico. W gronie najsłabszych znalazły się zaś   Generali oraz Aegon. Według  wyliczeń gazety,  przeciętny wynik wypracowany przez OFE w ciągu ostatnich trzech lat (liczony od września do września)  wynosi 3,3 proc. Przy tym  wszystkie fundusze miały wynik lepszy od minimalnego wymaganego prawem . Jest on  ujemny i wynosi ok. -0,7 proc..
Dziennik podkreśla, że ostatnie trzy lata to czas znacznego spadku kursów akcji i ostrego odreagowania. o wyniku OFE zdecydowała zmiana portfela akcji z defensywnego (spółki, które podlegają w niewielkim stopniu koniunkturze gospodarczej) na cykliczny (np. spółki korzystające na poprawiającej się sytuacji w gospodarce). Mniej ważny okazał się udział akcji w portfelu, a " jeśli chodzi o portfel obligacji lepiej wypadły te fundusze, które wydłużały okres zapadalności obligacji oraz preferowały papiery o zmiennym oprocentowaniu".
Liderem trzyletniego zestawienia jest Generali, następne są Axa i Amplico. Najsłabiej wypadają zaś Polsat oraz Aviva (żaden z nich nie wypracował stopy zwrotu powyżej 1 proc.).
Na koniec września br. aktywa OFE zbliżyły się do 210 mld zł ( aktywa Aviva i ING przekroczyły próg 50 mld zł). Od początku roku najszybciej rosły aktywa funduszy: Axa, Nordea i Generali. Najwolniej ze względu m.in. na stratę klientów rosły aktywa Avivy. Od początku roku aktywa funduszy wzrosły o ok. 31 mld zł.

TK: osoby z KRUS bez zwiększenia emerytury z FUS

Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej, nie mogą ubiegać się o zwiększenie emerytury z FUS, wynikające ze składek płaconych na ubezpieczenie rolnicze. Trybunał Konstytucyjny  uznał, że regulujące to przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników są konstytucyjne - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.10.2010 r.).Wniosek w tej sprawie skierował klub PiS, argumentując, iż "emerytura rolnicza, podobnie jak emerytura z FUS, składa się z dwóch części: składki rolników i budżetu państwa. Część składkowa to składki płacone przez ubezpieczonego, natomiast celem części uzupełniającej jest zwiększenie emerytury rolniczej". TK uznał tymczasem, że dla  osób, które równocześnie pracowały zawodowo i prowadziły działalność gospodarczą, odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli  mają one ustalone prawo do renty bądź emerytury rolniczej, to "ich świadczenie z FUS nie może być zwiększone - choćby świadczeń rolniczych nie pobierali, bądź mieli je zawieszone" - pisze "DGP". Trybunał uznał, że w powszechnym systemie ubezpieczeniowym istnieje związek między odprowadzaną składką a wysokością pobieranego świadczenia. Takiego związku - jak zaznaczył - nie ma w przypadku świadczeń rolniczych. Tutaj - podkreślił TK - składki płacone przez rolników były symboliczne, a ich emerytura jest w 85-95 proc. finansowana z budżetu państwa. Trybunał orzekł - podkreśla gazeta - że "kluczowe jest ustalenie prawa do świadczenia."

Konieczne zaświadczenia o zarobkach
 
Brak zaświadczenia o zarobkach zaniża emeryturę - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.10.2010 r.).Jak pisze "DGP", "osoby, które  mają ustalony kapitał początkowy obliczony z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładkowych przebytych  przed 1 stycznia 1999 r., muszą  złożyć dowody je potwierdzające oraz wysokość osiąganych po tym dniu zarobków. Wszystkie dokumenty, które są dołączane do wniosku, powinny być policzone, a ich liczba wpisana w odpowiedniej rubryce". Konieczne jest też wypełnienie kwestionariusza, dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych (druk  ZUS Rp-6). Należy podać zgodnie z dokumentami  dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia każdego  okresu oraz poinformować,  jaki dokument jest składany, aby potwierdzić  dany okres składkowy i nieskładkowy. Dowody potwierdzające zatrudnienie powinny być dołączone do wniosku w oryginale lub potwierdzone notarialnie odpisy, wypisy i kserokopie - przypomina dziennik." W oryginale muszą być również zeznania świadków, które mogą przedłożyć ubezpieczeni, jeżeli  nie  posiadają dowodów pracy z dokumentów".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT