Tylko ulga w PIT pobudzi III filar

Szykowana przez resort pracy nowela przepisów  to za mało, by pobudzić oszczędzanie w III filarze. Do tego trzeba by ulgi w PIT - twierdzi "Parkiet"(Nr z 28.04.2009 r.).Według gazety,  to pod koniec 2008 r. Komisja Europejska  zażądała zmian... . Zgodnie z projektem nowej regulacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, który właśnie trafia do konsultacji, osoby niepłacące w Polsce podatków, np. ze względu na pracę za granicą, będą mogły wpłacać składki na indywidualne konta emerytalne (IKE). W projekcie ustawy wykreślono zapis, że do IKE mogą należeć tylko tzw. rezydenci podatkowi. Oznacza to, że IKE będą mogli zakładać także tzw. nierezydenci, czyli osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania. Jedynym warunkiem będzie teraz ukończenie 16. roku życia. Co do obcokrajowców przyjeżdżających do Polski do pracy resort pracy nie ma złudzeń: oszczędzać nie będą.  Ale do tej samej kategorii należeć będą Polacy, którzy wyemigrowali, by podjąć za granicą pracę - pisze dziennik. W opinii Tomasza Fronczaka z TFI PZU, taka liberalizacja przepisów jest na pewno dobrym rozwiązaniem, ponieważ  poszerza grono osób mogących oszczędzać w IKE, ale  znacznego ożywienia na rynku spodziewać się po niej nie można. Do tego potrzebna jest raczej możliwość odliczania przynajmniej części wpłacanych na IKE składek od podatku od dochodów osobistych - uważa Fronczak.
 "Parkiet" przypomina, że liczba IKE zaczęła spadać. Na koniec 2008 r. prowadzono 853,8 tys. kont, a wartość aktywów na nich zgromadzonych przekraczała 1,6 mld zł. Według dziennika, spadek liczby klientów trwał też w I kwartale 2009 r.

Sejm przyjął senackie poprawki do  noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Od  2010 r. od pensji wszystkich pracowników objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym będą odprowadzane składki na ubezpieczenie wypadkowe - .informuje za PAP  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.04.2009 r.). Sejm zdecydował o  przyjęciu  poprawek  Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Jedna z  przyjętej poprawki Senatu nakłada  na pracodawców konieczność płacenia składek na ubezpieczenie wypadkowe nie tylko od pensji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także od pracujących na zlecenie. Nie będzie to natomiast konieczne np. w wypadku umów o dzieło, od których odprowadzany jest tylko podatek dochodowy PIT.
Obecnie pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie wypadkowe od pensji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie ma natomiast takiego obowiązku w stosunku do pracujących poza siedzibą firmy np. na umowę zlecenie lub o dzieło. Z kolei  druga z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu dotyczy obowiązku płacenia składek emerytalno-rentowych przez kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje bowiem,  że kobiety pobierające zasiłek macierzyński lub wychowawczy, zawsze będą miały liczone składki emerytalno-rentowe od kwoty pobieranego zasiłku, niezależnie od tego czy dodatkowo pracują, czy nie. Obecnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłaca za takie kobiety państwo, licząc je od kwoty zasiłku. Jeżeli jednak podejmą one pracę zarobkową będąc na urlopie, państwo przestaje odprowadzać za nie składki, a  kobieta musi je płacić  sama, od swoich zarobków. Ponieważ wiele kobiet składek nie płaciło, popadły one w wielotysięczne długi wobec ZUS. Zgodnie z senacką poprawką, po wejściu w życie nowelizacji ustawy, tj. po 1 stycznia 2010 r., długi te zostaną im umorzone.
Nowelizacja usuwa także przepis ograniczający do 30 dni możliwość złożenia do ZUS wniosku o dobrowolne kontynuowanie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT