UOKiK: OFE nie stosują zmowy cenowej

Jolanta Fedak, minister pracy, od pewnego czasu zarzuca towarzystwom emerytalnym to, że stosują zmowę cenową. Fedak  wysłała w tej sprawie zapytanie do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.04.2010 r.), z   listu przesłanego do minister pracy 7 kwietnia br. wynika, ze  według UOKiK o zmowie cenowej między OFE nie ma mowy. W opinii UOKiK,   „działania funduszy emerytalnych polegające na stosowaniu przez większość z tych funduszy maksymalnych stawek od opłat, nie wskazują na zawarcie pomiędzy nimi zakazanego porozumienia, lecz wynikają z mechanizmów funkcjonujących na rynku, na którym brak jest bodźców skłaniających przedsiębiorców do podejmowania rywalizacji w zakresie wysokości stawki od opłat. Nie ma zatem podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego w tej sprawie”. Zdaniem zaś  Ewy Lewickiej szefowej  Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych - podaje dziennik -   brak konkurencji cenowej między funduszami emerytalnymi wynika ze zmian w prawie w 2003 r., które doprowadziły do ustawowego zapisu maksymalnych stawek opłaty od składki, jaką mogą pobierać OFE i  do nich się dostosowały.  UOKiK uznał, powołując się  na  raport  Komisji Nadzoru Finansowego z 2008 r.,  że brak konkurencji cenowej wynika także z tego, że " konsumenci nie są wyczuleni na wysokość opłaty od składki", często nie znając  struktury pobieranych przez OFE opłat.

Rada Gospodarcza nie popiera pomysłów Ministerstwa Pracy
 
Rada Gospodarcza pracująca nad reformą emerytalną jako ciało doradcze premiera, neguje rozwiązania proponowane przez minister pracy Jolantę Fedak. Rada  nie popiera zwłaszcza  jednorazowej wypłaty pieniędzy z OFE - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 09.04.2010 r.). Członkowie RG są  także przeciw zmniejszaniu składki, która trafia do funduszy emerytalnych (do 3 proc., z 7,3 proc.) oraz wprowadzaniu wypłaty jednorazowej pieniędzy zaoszczędzonych w II filarze po osiągnięciu wieku emerytalnego. Uważają, iż  należy utrzymać 3-filarowy system, z obowiązkowym ZUS i OFE - pisze gazeta. Zdaniem RG,  najważniejszą kwestią jest ustalenie zasad wypłat emerytur z kapitałowej części systemu. Poza tym opowiadają się za zwiększeniem efektywności działalności funduszy emerytalnych oraz wydłużaniem wieku emerytalnego. Premier Donald Tusk może więc teraz poprosić minister Fedak (PSL) o wprowadzenie zmian zgodnie z rekomendacją Rady  - zauważa dziennik. - a to " może oznaczać konflikt w koalicji. Możliwe, że stanie się to dopiero wtedy, gdy jej trwanie nie będzie już takie ważne. Do tego czasu prace nad zmianami w systemie emerytalnym zostaną spowolnione". Według "Rzeczpospolitej",  resort pracy  nie ma też dużego wsparcia w partnerach społecznych. Wszystkie organizacje pracodawców (Lewiatan, KPP, BCC) i „Solidarność” są przeciw założeniom do zmian w II filarze przedstawionym przez Ministerstwo Pracy w styczniu br., natomiast za opowiadają się OPZZ i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP). Nie wiadomo, jakie jest stanowisko Forum Związków Zawodowych (FZZ).

OFE : średnia ważona stopa zwrotu na poziomie  2,9 proc.

Komisja Nadzoru Finansowego  (KNF) opublikowała komunikat o trzyletniej stopie zwrotu OFE - podaje "Parkiet"(Nr z 09.04.20101 r.).   Według danych organu nadzoru,  średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30 marca 2007 r. do 31 marca 2010 r. wyniosła 2,901 proc., a minimalna wymagana minus 1,099 proc.  Wszystkie OFE osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu - informuje gazeta. I tak,  największą stopę zwrotu miały następujące OFE: Generali (4,824 proc.), Allianz (4,780 proc.), Amplico (4,617 proc.), Axa (4,132 proc. ). Najmniejszą zaś stopę zwrotu wypracowały  Polsat (0 proc.), Warta (0,514 proc.) oraz  Aviva (1,280 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT