W 2014 r. OFE straciły 147 milionów

Według danych Głównego Urzędu  Statystycznego, wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2014 r. był ujemny - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 24.04.2015 r,) za komunikatem GUS. I tak, "wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2014 r. osiągnął ujemną wartość 147,6 mln zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 4,3 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 4,5 mld zł" - głosi  komunikat. Z raportu GUS opracowanego   na podstawie danych przekazanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika ponadto, że aktywa OFE ogółem na koniec 2014 r. wyniosły 149,4 mld zł i zmniejszyły się o 50,3 proc. (o 151,4 mld zł) w relacji rdr. Według "Rz", " zasadniczy wpływ na to miały wprowadzone zmiany prawne związane z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. W efekcie w lutym 2014 r. fundusze przekazały do ZUS aktywa warte 153,2 mld zł". W portfelu inwestycyjnym OFE  dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 123,3 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2013 zwiększył się o 41,4 pkt proc. - donosi dziennik. Ponadto, "w minionym roku przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza spadek o 51,9 proc. w skali roku" - dodaje "Rz". Natomiast obligacje wyniosły 13,2 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się o 43,0 pkt proc. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się o 1,1 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły zaś 5,7 mld zł i stanowiły 3,9 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego.
Według "Rzeczpospolitej", w  2014 r. ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek oraz 42,0 mln zł odsetek. W porównaniu z 2013 r., kwota wpłaconych składek była niższa o 2,5 mld zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek była niższa o 203 mln zł. Przy tym, od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2014 r., ZUS przekazał do OFE  203,2 mld zł składek oraz 3,6 mld zł odsetek. Natomiast przychody powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), wynikające z zarządzania OFE wyniosły 2,0 mld zł, co oznacza wzrost o 21,8 proc. wobec 2013 r.

Raport Biura Polityki Społecznej  Kancelarii Prezydenta RP obnaża wady polskiego systemu emerytalnego

Według "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 28.04.2015 r.),które powołuje się na Wiesławę Taranowską , wiceprzewodniczącą  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i członkinię  rady nadzorczej ZUS,  przygotowane przez Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP   opracowanie  "Wiek przejścia na emeryturę, staż składkowy i wysokość emerytur w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce" , obnażyło wady obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego . Z raportu wynika bowiem - pisze gazeta - iż zachowanie obecnych zasad waloryzacji składek, które są zgromadzone na kontach emerytalnych, może w przyszłości spowodować systematyczny spadek minimalnej emerytury. Przy tym, dla finansowego zbilansowania systemu nie będzie miał znaczenia również podniesiony wiek przechodzenia na emeryturę,  zaś przyszli emeryci będą otrzymywali niskie świadczenia - zauważa dziennik. Z kolei w opinii prof. Leokadii Oręziak z Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, celem raportu przygotowanego przez BPS  nie jest przywrócenie starego systemu emerytalnego, a zachęcanie Polaków do samodzielnego, dodatkowego oszczędzania. Jej zdaniem - podaje "DGP" -  jednak zakładanie pracowniczych programów emerytalnych znacząco zwiększy koszty pracy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT