W I półroczu 2011 r. przychody PTE powyżej 1 mld zł

W  pierwszej połowie 2011 r. powszechne towarzystwa emerytalne nie odczuły jeszcze  w pełni skutków ustawowego obniżenia wysokości składki przekazywanej do OFE. Całkowite przychody  PTE  w tym okresie przekroczyły poziom 1 mld zł i były wyższe o prawie 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.  - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 25.11.2011 r.). W przeliczeniu na 1 członka OFE przychody PTE kształtowały się na poziomie 66,77 zł, a koszty na poziomie 39,85 zł.
I tak, całkowite koszty PTE wzrosły o 1 proc.  i osiągnęły 602 mln zł. – wynika z opracowania Komisji Nadzoru Finansowego, poświęconego  sytuacji finansowej PTE  w I poł. 2011 r.
Według raportu,  konsekwencją wzrostu przychodów przy prawie niezmienionym poziomie kosztów PTE był zysk wyższy  o 12  proc.  w stosunku do I połowy 2010 r. Łącznie  rynek  PTE  zarobił netto  blisko 328,1 mln zł - informuje "Ubezpieczeniowa".  W tym, dwanaście PTE  wykazało zysk netto, a dwa z nich stratę.
Na koniec czerwca 2011 roku na rynku działało 14 powszechnych towarzystw emerytalnych, które zarządzały otwartymi funduszami emerytalnymi o aktywach netto na poziomie 236,8 mld zł. OFE gromadziły i inwestowały kapitały emerytalne ponad 15,3 mln osób. Natomiast łączna wartość aktywów PTE  wyniosła blisko 3,4 mld zł (spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2010 roku o 13,7 proc.).
Według "GU", w  pierwszej połowie 2011 r. 7 PTE podjęło uchwały o wypłacie dywidendy dla swoich akcjonariuszy w łącznej kwocie blisko 879 mln zł. . W rezultacie, od początku działalności PTE do końca 2011 roku do ich właścicieli trafi w postaci dywidendy blisko 3,9 mld zł.
Zdaniem KNF ryzyko utraty płynności jest niskie, a ryzyko zadłużenia bardzo ograniczone ze względu na finansowanie działalności poszczególnych PTE głównie za pomocą kapitałów własnych.

Więcej drobnych  rolników ubezpieczonych w KRUS

W ciągu ostatnich siedmiu lat w Kasie Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego przybyło 80 tys. ubezpieczonych, którzy mają gospodarstwa 1-hektarowe. Ta minimalna powierzchnia ziemi uprawnia już do płacenia niższych składek na ubezpieczenia i pobierania unijnych dopłat bezpośrednich - pisze "Rzeczpospolita"(Nr  z 27.11.2011 r.) . W grupie tej są osoby, które pobierają unijne renty strukturalne i rolnicy, którzy zaprzestali działalności.  Zdaniem prof. Mariana Podstawki,  kierownika  katedry ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, "wzrastająca liczba ubezpieczonych w gospodarstwach do jednego hektara świadczyć może o nieszczelności tego systemu". W jego opinii, gdyby przenieść rolników do ZUS i obciążyć ich PIT, to 53 proc. dochodów z rolnictwa wędrowałoby do sektora finansów publicznych. Gazeta  podkreśla, iż  przeciętny rolnik oddaje w formie podatków i składek zaledwie 5 proc. swoich dochodów; właściciel ponad 50 ha płaci tylko 2 proc. swoich dochodów. Z kolei drobny przedsiębiorca, który chce odprowadzać tylko najniższe składki ubezpieczeniowe, oddaje rocznie 7 tys. zł fiskusowi, czyli 18 proc. swojego dochodu. "Ekonomiści wskazują jednak, że nie będzie możliwe wprowadzenie takich samych stawek podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku rolników i przedsiębiorców"  –  podaje dziennik.

W 2011 r. mniej transferów w II filarze


W listopadowej sesji transferowej OFE liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 130,6 tys. osób, to jest o  +2,2 proc. więcej niż  w sesji sprzed trzech miesięcy. W  2011 roku swój fundusz emerytalny zmieniło 573 tys. osób, czyli o blisko - 5 proc. mniej niż  w 2010 r. – podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 24.11.2011 r.), powołując się na  Analizy Online. W opinii AO,  "spadek liczby transferów w OFE ma związek z obserwowanym spadkiem liczby sprzedawców OFE, zmianą sposobu ich wynagrodzenia oraz wypowiadaniem samych umów akwizycyjnych przez PTE. Wszystkie te działania to wynik zapowiedzianego zakazu akwizycji".
Podczas listopadowego transferu  najbardziej skorzystało Aegon OFE i PKO BP Bankowy OFE (odpowiednio +19,6 tys. i 10,5 tys. osób). "Na trzecim miejscu pod względem dodatniego bilansu transferowego znalazło się natomiast Amplico OFE (+7,6 tys. członków). Dodatnie saldo transferowe, zdołały wypracować jeszcze Generali OFE (+4,2 tys.), AXA OFE (+3,7 tys.) oraz OFE Warta (+0,7 tys.)" - wylicza "GU".
Od 2012 r., w związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji, swój dotychczasowy fundusz będzie można zmienić tylko drogą korespondencyjną, po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy. W opinii "Ubezpieczeniowej", taka sytuacja będzie miała negatywny wpływ na liczbę transferów w ramach OFE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT