Ważne dyspozycje ubezpieczonego co do ewentualnego dziedziczenia jego środków emerytalnych

Osoby oszczędzające na starość na emeryturę w drugim filarze same muszą pilnować, żeby składki po ich śmierci trafiły do najbliższych -  informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.05.2014 r.). Albowiem  "przepisy wprowadzające możliwości wyboru między ZUS a OFE doprowadziły do gigantycznego bałaganu" - pisze dziennik. I tak, już oszczędzający w OFE  mają czas na podjęcie decyzji, gdzie ma trafić 2,92 proc. podstawy wymiaru emerytury,  poczynając od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Natomiast  osoby dopiero rozpoczynające aktywność zawodową  mają cztery miesiące na wybranie OFE, licząc od dnia objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi. W opinii "DGP", pracodawcy zgłaszający takich pracowników do ubezpieczenia o tym nie wiedzą, a zawiadomienie najczęściej jest wysyłane drogą elektroniczną lub jest dokonywane za pośrednictwem biur rozrachunkowych.  Okazuje się także, iż " rozpoczynający pracę nadal oczekują na informacje z zakładu, że zostały wylosowane do otwartego funduszu emerytalnego" - pisze gazeta. Tyle, że  od lutego br. nie ma już żadnych losowań, ponieważ  została wprowadzona dobrowolność oszczędzania w OFE. Zaś brak wskazania miejsca oszczędzania spowoduje, że pieniądze trafią na subkonto prowadzone przez ZUS. Nowa regulacja spowodowała, iż zdaniem ekspertów kłopotliwe może okazać się dziedziczenie zgromadzonych środków emerytalnych. Jak tłumaczy w dzienniku Paweł Pelc, wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE,  zarówno środki zgromadzone w OFE jaki i "zapisy księgowe na subkoncie w ZUS, mimo że nie są prawami majątkowymi, mają podlegać dziedziczeniu i zadysponowaniu na wypadek śmierci.(...) Zatem ZUS podobnie jak OFE musi posiadać informacje o ustroju majątkowym ubezpieczonego oraz o jego dyspozycji na wypadek śmierci".  I tak, w przypadku ubezpieczonych, którzy wybiorą OFE, formularz umowy musi zawierać m.in. imienne wskazanie osoby fizycznej, której zostaną wypłacone pieniądze w razie śmierci członka funduszu. Natomiast w przypadku osób wybierających subkonto w ZUS, zdaniem Karoliny  Miara, adwokat  współpracującej  z firmą prawniczą Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, " formularz umowy o przystąpienie do OFE nie może być wykorzystywany" - zauważa gazeta.
"DGP" podaje, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ma zastrzeżeń do zasad dziedziczenia środków z II filaru. Ustawodawca bowiem przewidział, że "ZUS będzie informować ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. W przypadku oświadczenia o stosunkach majątkowych ustawodawca określił wzór stosownego oświadczenia".  I tak, w przypadku braku wskazania osoby dziedziczącej środki uposażonym będzie małżonek, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej. Natomiast w pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku - pisze dziennik.
 Zdaniem specjalistów,  ZUS powinien informować, że wszystkie zmiany dotyczące wskazania uprawnionych do dziedziczenia mają trafiać nie tylko do OFE, ale też do zakładu.

Niewiele ponad 80 tys. osób zdecydowało jak dotąd o  pozostaniu w OFE 


Do maja br. zaledwie  80 tys. 162 osoby zadeklarowały, że chcą, by część ich składek emerytalnych nadal trafiała do OFE - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 12.05.2014 r.), powołując się na ostatnie  dane  ZUS. Według Jacka  Dziekana, rzecznika ZUS, "spośród tych osób niemal 44 proc. zdecydowało się na wysłanie oświadczenia pocztą, 44 proc. zrobiło to osobiście w oddziale ZUS, a prawie 12 proc. dokonało wyboru za pośrednictwem platformy usług elektronicznych" - pisze dziennik.
Od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. "Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, 12,22 proc. jej wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE, to 12,22 proc. naszego wynagrodzenia będzie trafiało do I filara (ZUS), 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. do OFE" - przypomina gazeta. "PB" podaje, iż  ubezpieczony, który chce, by część jego składki emerytalnej trafiała też do OFE, musi także wypełnić specjalne oświadczenie i złożyć je w ZUS. Można je pobrać ze stron internetowych resortów pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie wysłać pocztą. Oświadczenie . Można także przesłać drogą elektroniczną. "Ubezpieczony musi jednak w tym celu zarejestrować się na stronie www.pue.zus.pl., a następie udać się do najbliższego oddziału ZUS i potwierdzić założenie konta. Oświadczenie można także złożyć osobiście w dowolnym z 325 oddziałów ZUS" - podkreśla gazeta. Natomiast jeśli  ubezpieczony chce, aby jego składki trafiały wyłącznie do ZUS, nie musi składać żadnej deklaracji.

TK: Podwyższenie wieku emerytalnego konstytucyjne

Podwyższenie wieku emerytalnego jest  zgodne z konstytucją i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy - orzekł Trybunał  Konstytucyjny. Jak  przypomina  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.05.2014 r.), przepisy  podnoszące wiek emerytalny do 67 lat  zaskarżone zostały do TK  poprzez NSZZ "Solidarność", posłów PiS i OPZZ. Trybunał Konstytucyjny  uznał  zaś za  niekonstytucyjne przepisy  wprowadzające zrównanie wieku kobiet i mężczyzn w tzw.  emeryturach  częściowych. Aktualnie obowiązujące zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn dyskryminuje bowiem tych ostatnich - pisze dziennik.
Według "DGP",  zgodnie z obecnymi przepisami kobiety mogą skorzystać z tych świadczeń już w wieku 62 lat, natomiast mężczyźni – dopiero gdy skończą 65 lat. Natomiast w ocenie sędziów "ustawodawca powinien potraktować okres wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 67 lat (mężczyźni osiągną go w 2020 r., a kobiety – w 2040 r.), jako swoisty czas przejściowy". Gazeta podaje, iż  rząd powinien przygotować przepisy pozwalające zainteresowanym na wybór takiego świadczenia już w okresie zrównywania wieku emerytalnego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT