Więcej akcji w portfelach OFE

Na koniec sierpnia 2009 r. rosła zarówno wartość jednostek rozrachunkowych, jak również udział akcji w portfelach OFE, który  wyniósł 28,5 proc. i był najwyższy od czerwca 2008 r. . Wzrost ten - pisze "Parkiet"(Nr z 04.09.2009 r.) -  to efekt głównie skoku kursów akcji, a nie decyzji zarządzających o dokupowaniu walorów. Dziennik szacuje, że wartość portfela akcji mogła wzrosnąć o około  3 mld zł  do ponad 45 mld zł, czyli  o blisko  7 proc.( prawie tyle, ile skoczył WIG -7,6 proc.). W opinii Ewy Radkowskiej, członka zarządu, dyrektora pionu inwestycyjnego PTE ING, ten rok jest bardzo interesujący dla zarządzających. Liczy się bowiem  nie tylko selekcja akcji spółek, ale także i  ich udział w portfelu.
Dziennik twierdzi, iż  część inwestorów oczekuje wciąż głębszych spadków. Inni zaś, którzy we wzrosty nie wierzyli i myśleli, że to tylko korekta w trendzie spadkowym giełdy, obecnie kapitulują. A wzrost udziału akcji oznacza spadek udziałów papierów skarbowych. Wyniósł on nieco ponad 64 proc., najmniej od roku. "Z analizy miesięcznych struktur portfeli funduszy wynika, że tylko cztery z nich zdecydowały się na kupno obligacji drogowych z gwarancją Skarbu Państwa emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - pisze gazeta. Były to- w opinii "Parkietu"  - AIG, Allianz, Aviva, Nordea. 

Wzrosła wartość aktywów ZUS

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 2,15 proc. w skali miesiąca do 165,34 mld zł w sierpniu 2009 r. - informuje  „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com z 04.09.2009 r.)za   Analizy Online.   W sumie na kontach przyszłych emerytów w sierpniu br. było o 3,5 mld zł więcej niż przed miesiącem, a zarządzający wszystkich OFE zdołali wypracować dodatnie stopy zwrotu. Najlepszą, wynoszącą nieco ponad 3 proc. osiągnął OFE Polsat, a następnie  Pekao OFE, OFE PZU "Złota Jesień" oraz Generali OFE z wynikiem 2,6 proc. Według  "GU", największy wpływ na przyrost wartości aktywów OFE  miał  wynik z zarządzania. Funduszom udało się wypracować tego tytułu  niemal 3,8 mld zysku, a resztę stanowiły składki przekazane przez ZUS  czyli 1,6 mld zł. Natomiast na zmniejszenie wartości aktywów pod zarządzaniem OFE wpłynął głównie techniczny sposób rozliczenia sierpniowych transferów. Wartość środków, które przemieściły się wraz ze 154,8 tys. osób zmieniających fundusz wyniosła -1,8 mld zł. "Ubezpieczeniowa" pisze, że największy procentowy wzrost aktywów wykazał OFE PZU „Złota Jesień” (2,81 proc.), przede wszystkim w wyniku wysokiej stopy zwrotu z inwestycji (2,6 proc.), która była pochodną udziału na rynku akcji. Najmniejszy zaś wzrost aktywów wykazał Bankowy OFE, który w sierpniu wypracował stopę zwrotu na poziomie +2,4 proc.

Pracownik z prawo do wcześniejszej  emeryturę w wieku 60 lat objęty ochroną przedemerytalną 

Pracownik mający prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę (w wieku 60 lat ze względu na pracę w szczególnych warunkach) jest objęty ochroną przedemerytalną  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.09.2009 r.), powołując się na art. 39 kodeksu pracy. Określony w art. 39 kodeksu pracy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę,  obejmuje bowiem  również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego ustawowo niższego wieku emerytalne - wyjaśnia dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT