Więcej chętnych na pozostanie w OFE

Cicha wojna między OFE a rządem zaczyna działać na korzyść funduszy emerytalnych - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 11.06.2014 r.). Według gazety, "tempo zapisów do OFE wzrosło" Dlaczego ? Pomimo że zakaz reklamy odciął je od najbardziej oczywistej taktyki, "pojawiły się nowe kanały" dotarcia do klientów - pisze dziennik. Jedną z metod jest rozsyłanie listów informujących o możliwości składania deklaracji.  Z kolei  przedstawiciele OFE PZU  dzwonią do obecnych członków, by przedstawić im zalety wyboru OFE. "Dużą popularnością w ostatnich dniach cieszy się również zamieszczony na YouTube filmik z udziałem Jacka Braciaka, który krytykuje zmiany spowodowane reformą emerytalną" - podaje "DGP".
I tak, według dziennika, w  kwietniu do OFE   zapisało się 60 tys. ubezpieczonych, w maju 93 tys., natomiast  w pierwszych dziewięciu dniach czerwca  br. już  ponad 50 tys. Gazeta szacuje, iż  oznacza to, że "w pierwszym miesiącu zapisów średnio deklaracje składało około 2 tys. osób, w maju były to już 3 tys., a w czerwcu ta liczba wzrosła dwukrotnie".  Do końca lipca br.  deklarację o pozostaniu w OFE " złoży 500-600 tys. osób" - prognozuje "DGP".

Pracodawcy i związkowcy za "ozusowaniem"  umów cywilnoprawnych

Związki zawodowe i część pracodawców poparła planowane przez rząd oskładkowanie umów cywilnoprawnych - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 16.06.2014 r. "Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" ,OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja  Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią zarówno interesy przedsiębiorców, jak i świadczących na ich rzecz pracę pracowników" - głosi opublikowane w   gazecie wspólne stanowisko tych instytucji. I tak - pisze "Rz"- związki zawodowe i pracodawcy we wspólnym stanowisku podkreślają, że "z punktu widzenia interesu finansów publicznych, bezpieczeństwa pracowników - w tym społecznego - oraz ochrony budzącego się wzrostu gospodarczego – „ozusowanie" umów cywilnoprawnych należy wprowadzić w formie kompleksowego, przemyślanego rozwiązania. Musi ono w długim okresie skutecznie wzmacniać naprawę polskiego rynku pracy".  Według autorów stanowiska, niezbędne jest równoległe uchwalenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających przedsiębiorcom weryfikowanie swoich strategii, budżetów i kalkulacji oraz rozpoczęcia świadczenia usług, w tym także na rynku usług publicznych, w momencie wprowadzania „ozusowania" umów cywilnoprawnych. Albowiem tylko wtedy  "zagwarantuje się pracownikom bezpieczeństwo, bez „wypychania" ich do szarej strefy rynku pracy".
Proponowane zaś  przez ustawodawcę zmiany powinny również uwzględniać konieczność obligatoryjnego zatrudniania na umowę o pracę – kiedy wynika to z charakteru pracy –    w ramach realizacji zamówień publicznych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT